Napište nám - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION 12.0.5.22 - občané2011 - spravedlnost pro lidi

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Napište nám

12 komentáře


Byzantský katolický patriarchát
2018-05-29 22:15:18
Otevřený list ČBK ohledně divadla v Brně

Vážení členové ČBK!
To, co se stalo v Brně, to není maličkost! Bůh to dopustil, ale proč? Proto, abyste se probrali ze spánku smrti a konali pokání. Taková urážka Krista jako v Brně, nebyla spáchána ani v Německu, ani ve Francii či Anglii.
Jistě víte, že základem všech barevných revolucí je tzv. sakrální oběť. Byla na Ukrajině a nedávno byla i na Slovensku. Jejím cílem bylo pozvednout národ z pasivity. V barevných revolucích je však sakrální oběť cílevědomě naplánovaná ke zneužití národa při prosazení vlastní sebevraždy. V Brně došlo k nejhrubší urážce Boha, která by měla každého křesťana radikálně pozvednout z pasivity! Kéž by Bůh ve svém milosrdenství toto rouhání obrátil ve skutečnou sakrální oběť, která probudí církev i národ ze sebevražedné apatie! Takové urážce a takové morální dehonestaci nebyl Kristus vystaven ani při umučení na Golgotě. Tam i Jeho největší nepřátelé respektovali morální stud. Kristus měl kolem beder aspoň plátno. Morální degradace a zneuctění Krista v Brně nemá v historii obdoby! K tak hrubému rouhání nedošlo nikde na světě! V Polsku byla hra předvedena podvodem. Když se však vyjevilo, oč jde, zločin byl dán k soudu. V Brně to bylo jinak. Téměř dva měsíce předem veřejnost věděla, že je připravováno vrcholné rouhání Bohu. A přesto bylo prosazeno! Ptáme se: Kdo za to nese vinu? Autor tohoto paskvilu? Jistě, ale větší vinu mají ti, kteří toto veřejné rouhání objednali a schválili, to je vedení divadla a magistrát města. Vinu má také každý křesťan, pokud proti tomu nic nedělal, každý úměrně svému postavení. Větší vinu má kněz, ještě větší biskup a největší vinu má ČBK! Navíc vaše církevní organizace došla k závěru: Nebudeme nic dělat, aby se to neobrátilo proti nám. Podobně jako velerada, když se usnesla, že musí odstranit Ježíše, protože jinak přijdou o svou kariéru.
Ptáme se: Když je Kristus nejhrubším způsobem dehonestován, ČBK to nevadí? Ne, biskupská konference nereaguje anebo reaguje alibisticky, aby neměla kvůli Kristu problémy. Za tento největší zločin proti Božímu Synu nese ale zodpovědnost každý biskup ČBK! Tady faktor času nehraje roli, to se promlčet nedá! Došlo k duchovnímu zásahu, který potrvá až do druhého příchodu Pána Ježíše! Tento do nebe volající a nepromlčitelný zločin nemůže být odčiněn jinak, než adekvátním pokáním!
Apoštol Petr v psychologickém teroru nepřátel zapřel Krista. Hned však konal pokání a hořce plakal. Pak konal pokání až do smrti, a jak píše tradice, měl na obličeji rýhy od slz. Vy, biskupové ČBK, jste se sebou spokojeni? Žádnou potřebu pokání necítíte? Dva měsíce předem jste to věděli! Dva měsíce jste klamali sami sebe a drželi v pasivitě i věřící katolíky. Stačila jedna věta, stačilo vybídnout lidi k adekvátnímu protestu. Neudělali jste to! Zneužili jste svěřenou autoritu proti Kristu i proti církvi! Vina za vaši zradu dopadla na celý národ! Teď nad ním visí duchovní prokletí, které jste stáhli! Tyto dny hrozí nejen morální likvidace národa skrze zvrácený gender, ale i neomezená islamizace.
Stal se největší zločin vůči Ježíši! Šlo o veřejné zneuctění! To nebyla nějaká tajná satanská orgie, zde šlo o veřejný satanismus, spojený s nečistou zvráceností! A vy jste to věděli!
Prokletí, které jste stáhli, to není něco, co stagnuje! Naopak, bez pokání jeho síla stále narůstá! Stáhli jste trest na město Brno i na celý národ podobně, jako za zločin velerady následovala zkáza Jeruzaléma.
Svatí Cyril a Metoděj přinesli na území Velké Moravy světlo víry a s ním požehnání. Vy, vážení biskupové, jste svoji zradou způsobili, že se teď z hlavního města Moravy šíří prokletí. V Brně došlo k vrcholné urážce Boha a na druhém místě národa zneuctěním státní vlajky. K tomu nelze mlčet.
Mučedníci za morální a věroučnou čistotu obětovali své životy. Mnohé panny daly Bohu slib svaté čistoty a raději podstoupily krutou smrt, než by slib porušily. Statisíce mužů a žen složily sliby čistoty jako řeholníci, protože jejich motivací byla čistá láska ke Kristu a věčný život. Největším příkladem čistoty jim byl samotný náš Pán, Ježíš Kristus. On jako Boží Syn a Spasitel řekl: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: Nezesmilníš. Ale já vám pravím: Každý, kdo hledí žádostivě na ženu, už s ní zcizoložil ve svém srdci.“ (Mt 5,28) A dále: „Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden ze tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe aby zahynul jeden ze tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla.“ (v. 29-30) Ježíš vyháněl nečisté démony a uzdravoval nemoci. Ježíš mohl povědět nepřátelům: „Kdo z vás mě obviní z hříchu?“ (J 8,46) Nenašel se nikdo. Jenže nyní v brněnském divadle Ježíše potupili, zneuctili a morálně degradovali k zločinu. Omlouvat toto rouhání trapnými frázemi o umění je hrubé pokrytectví!
Vy, biskupové ČBK, jste zaujali postoj: lépe se za Krista nestavět, aby nebyly problémy s masmédii. Když šlo o restituce, to se ohled na masmédia nebral. Nebyl žádný strach o svůj image. Ptáme se: Kdo je Bohem ČBK? Kristus, anebo mamon? Ježíš ale dodává: „Nelze sloužit dvěma pánům.“ (Mt 6,24)
Nositelem prokletí a vzorem neposlušnosti Bohu, Jeho učení a přikázání je apostatický papež František. Je zjevný heretik, nemá Ducha Kristova, ale ducha antikrista. Běda ale, kdyby některý kněz, věrný Kristu a svému svědomí, v liturgii vynechal slova „v jednotě s naším papežem Františkem“. ČBK by takového kněze okamžitě nemilosrdně potrestala. Vy, biskupové ČBK, vyžadujete slepou poslušnost a vyznávání jednoty s Františkovou apostazí. To je ale zrada Boha a vzpoura proti Němu! Máte ducha falešné poslušnosti, kterou zrazujete Krista. Tento duch zrady se nyní odmaskoval na vašem přístupu k zločinnému rouhání v Brně.
Prvním krokem pokání ČBK za velezradu Krista ať je dání svobody kněžím, aby se mohli beztrestně rozhodnout, zda v liturgii chtějí nebo nechtějí vyjadřovat jednotu s apostatou Františkem.
Prezident Zeman vyzval komunisty k pokání. Kdo vyzve k pokání jiné strany? Kdo vyzve k pokání Českou biskupskou konferenci? S bolestí konstatujeme, že to musí učinit zase jen Byzantský katolický patriarchát. V Kristově církvi nemůže být nedotknutelná kasta, která má privilegium nekonat pokání za největší zločiny vůči Kristu, církvi a národu! Copak Kristovo slovo: „Jestliže nebudete konat pokání, všichni zahynete“ pro biskupy ČBK neplatí?
Ptáme se vás, biskupové ČBK: Jste schopni se v pastýřském listu omluvit věřícím i celému národu za svůj duchovní zločin, kterým bylo vaše pasivní schválení do nebe volající urážky našeho Spasitele? Jste schopni učinit i další krok a vyzvat k adekvátnímu pokání celou českou církev? Tím adekvátním krokem je, abyste vy, kteří máte vinu na skutečné sakrální oběti, nyní zorganizovali kající pochody v každé farnosti! Svým prohlášením ze 4. července 2015 (viz https://www.cirkev.cz/archiv/150704-biskupove-a-predsednictvo-erc-k-migraci) jste inspirovali Františka k požadavku přijetí muslimů do každé farnosti. Nyní jako pokání za urážku vyzvěte každou farnost ne k islamizaci, ale právě naopak, ke kajícím pochodům za rouhačské divadlo.
Vážení biskupové ČBK, musíte uznat svou vinu! Vy na prvním místě musíte v Brně vyjít do ulic! Tím dáte příklad všem katolíkům. Bylo by na místě, abyste nesli černý prapor či kající transparent, měli kající roucho a nesli kříž na zádech! Toto by bylo adekvátní gesto za do nebe volající zločin rouhání, za který nesete hlavní vinu vy.
Závěrem konkrétní pokání pro vás, biskupy ČBK:
1) dejte kněžím svobodu, aby nezmiňovali apostatu Františka;
2) uznejte svou vinu před církví a národem a v Brně učiňte kající pochod s křížem;
3) vyzvěte ke kajícím pochodům v každé farnosti.


+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

28. 5. 2018
Byzantský katolický patriarchát
2018-06-01 21:06:29
Kající pochody za vrcholně potupnou urážku v brněnském divadle
Video: http://vkpatriarhat.org/cz/?p=39075, https://youtu.be/eKcGp-DI-pY

Drazí křesťané,
Byzantský katolický patriarchát vyzval k pokání biskupy ČBK. Jaká je jejich vina? Hrubá pasivita k urážce našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista v brněnském divadle. Za tento zločin proti Božímu Synu dopadá ale zodpovědnost také i na každého křesťana! Ježíš byl v tomto divadle více duchovně potupen a morálně dehonestován než na Golgotě. Stal se do nebe volající zločin, který svolává na město i na celý národ prokletí! Toto se promlčet nedá! Tady faktor času nehraje roli!
Uvědom si, že letos nad českým národem visí Damoklův meč bezbřehé islamizace a zvrácené genderové ideologie spojené s kradením dětí.
Vina lhostejnosti křesťanů má ale hlubší kořeny. Nevěnuje se čas rozhovoru s Bohem ani četbě Božího slova, a proto se nevnímají ani největší reality, jako je smrt, Boží soud a věčná sláva v nebi či věčné zavržení v pekle. Proto je taková lhostejnost ke hříchu i ke svému Spasiteli, který i za tebe prolil svou krev na kříži! Navíc z hříchu lhostejnosti už nikdo ani nekoná pokání. Lhostejnost se stala jakýmsi pseudokřesťanským životním stylem.
Ježíš i tobě dnes říká: „Vím o tvých skutcích, nejsi ani studený ani horký... proto že jsi vlažný, vyplivnu tě ze svých úst... Vzpamatuj se a čiň pokání. Hle, stojím u tvých dveří a tluču...“ (Zj 3,15n)
Bůh teď dává druhou šanci k pokání! První byla, když došlo ke zveřejnění plánu rouhačské hry. To mělo křesťany vyprovokovat. Nehnuli se! Nebyly založeny modlitební stráže. Nevolali tak dnem i nocí k Bohu v nepřetržité modlitbě. Proto alespoň ty dej nyní Bohu slib, že bude věnovat denně jednu hodinu modlitbě, a to až do konce tohoto roku.
Existují duchovní principy, které rozhodují o požehnání, nebo prokletí. Většina křesťanů je k nim slepá. Ďábel a jeho služebníci je ale znají. Vadilo jim, že v Česku se nemohla prolomit masová islamizace tak, jako například v Německu. Vadilo jim, že se nemohla prolomit ani juvenilní justice na kradení dětí, jako například v Norsku či Francii. Proto byla naplánovaná tato rouhačská hra do Brna, aby podobně jako gay pride, ale ještě ve větší míře, stáhla prokletí. Jediný, kdo tomuto prokletí mohl zabránit, byli aktivní křesťané. Několik se jich našlo a kvůli nim se Bůh smilovává a po strašné urážce našeho Pána Ježíše Krista dává ještě jednu šanci k pokání. Jakou? Kající pochody!
V Brně bude o červnových nedělích po 15. hodině kající průvod obcházet centrum města. V jeho čele půjde mnich – biskup Byzantského katolického patriarchátu a ponese na zádech kříž. Kéž by se k němu připojili i biskupové ČBK a čelní představitelé křesťanských církví!
Co mají dělat ostatní křesťané?
Ať v měsíci červnu po všechny čtyři neděle ze všech chrámů či modliteben po skončení dopoledních bohoslužeb vyjdou kajícím pochodem na náměstí svého města či vesnice. V čele mohou nést transparent s nápisem: „Kriste eleison! (Brno 26. 5. 2018)“. Po příkladu biskupa Byzantského patriarchátu mohou i jiní horliví kněží a pastoři nést na zádech kříž.
V neděli odpoledne, nejlépe v 15 hodin, ať se křesťané shromáždí ještě i v okresním městě. Mohou sem přijet křesťané i z okolních měst a vesnic a provést na náměstí společný kající pochod.
Drahý bratře, drahá sestro, Bůh chce zachránit náš národ! Učiň proto dva kroky víry:
První – dej Bohu slib jedné hodiny modlitby denně!
Druhý – iniciuj červnové kající pochody ve svém městě a sám se jich zúčastni!

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

30. 5. 2018
Byzantský katolický patriarchát
2018-06-15 19:26:57
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!

Zasíláme vám reakci na rozhovor s arcib. Graubnerem v LN spolu s výzvou polským biskupům a odkazem na videozáznam z druhého kajícího pochodu v Brně:
http://vkpatriarhat.org/cz/?p=39185
https://youtu.be/7SVry8aG-JA

S úctou

Biskupové-sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

vkpatriarhat.org, uogcc.org.ua, byzcathpatriarchate@gmail.com


Restituce, arcibiskup Graubner – reakce

V článku v LN pod názvem „Je třeba odvahy předat žezlo mladším“ arcibiskup Graubner odpovídá na několik otázek. Jedna z nich se týká církevních restitucí, v jejichž prosazování byl Graubner hlavním aktérem.
Otázka LN: Komunisté žádají o zdanění peněžních náhrad za majetek nevydaný v restitucích. Je právně v pořádku něco takového žádat? A co morální stránka věci?
Komentář: Požadavek o zdanění je pochopitelný. Každý, kdo má ve státě určitý příjem, odvádí daň. Po morální stránce je to spravedlivé.
Jak reaguje Graubner?
Graubner: Po právní stránce je to nesmysl a já se toho nebojím. Udivuje mě jen, že politickým představitelům nejde o právní stát a potřebné jistoty.
Komentář: Občany ČR udivuje, že Graubnerovi nejde na prvním místě o Boží království a potřebné jistoty, vyplývající z evangelia. Ježíš řekl: „Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno.“ (Mt 6,33) Ježíš rovněž řekl: „Nelze sloužit Bohu a mamonu.“ (Mt 6,24) Graubner restitucemi upřednostnil mamon před Božím královstvím. Nyní už jej podnikáním rozvíjí.
Olomoucký arcibiskup Stojan naopak církevní majetky rozdával a lid ho z vděčnosti nazval „tatíček Stojan“. To bylo pravé svědectví milosrdenství a lásky. Ovoce restituční politiky Graubnera je uchvácení majetku, který sloužil jako společné dobro národu. Graubnerova církev přitom ale proti národu v intencích Františka bojuje tím, že prosazuje islamizaci do každé farnosti a kláštera!
Co se týče právního státu, je rozdíl mezi otázkou práva a otázkou morálky. Na co mám právně nárok, nemusí být ještě morální. Příkladem jsou současné zákony. Prosazují gender-demoralizaci národa, kradení dětí pod rouškou domácího násilí..., to vše je takzvaně právně v pořádku, ale je to vrcholně nemorální. Graubner se ohání zákonem o restitucích, který si prosadili, a pak argumentuje právním státem. Tento zákon o restitucích je nespravedlivý, nemorální a měl by být zrušen.
Citace Graubnera: Dokonce to probouzí otázku, jestli někomu cíleně nejde o rozklad jistot a narušení stability.
Odpověď: Komu dnes jde o narušení stability státu? Tomu, kdo prosazuje islamizaci. To činí katolická církev pod vedením Františka a Graubnera.
Graubner kritizuje komunisty, ale je třeba přiznat, že oni islamizaci ani líbání nohou transsexuálům nepodporují. Co se týče zdanění restitucí, to není jen hlas komunistů, to je hlas většiny národa.
LN: Co stojí za snahami revidovat jednou již uzavřené restituční téma?
Graubner: Nic jiného než snaha o získání volebních hlasů. Politici, kteří neumějí najít pozitivní nosné téma, populisticky sázejí na nejnižší lidské pudy, mezi nimiž vyniká závist.
Komentář: Tady Graubner nechtě přiznal, že voliči – Češi a Moravané – jsou kategoricky proti restitucím. Graubner se snaží jízlivě zesměšnit politiky, kterým jde o národ, a nelogicky jim připisuje jakési nejnižší lidské pudy, mezi nimiž prý vyniká závist. To znamená, že přiznává, že si církev přivlastnila část společného majetku, který byl k dobru národa, a teď voličům nic jiného nezbývá, než to církevníkům závidět. Zdá se, že jsou i nižší lidské pudy, než je závist, a to je chamtivost a podlá zrada nejvyššího ideálu, který Graubner sice reprezentuje, ale dělá pravý opak.
Graubner: Komunisté, kteří stavěli na třídní nenávisti, sami zbohatli a už dávno nejsou představiteli vykořisťovaných dělníků, tak dnes hledají nové nepřátele.
Komentář: Graubner prozrazuje, že ke komunistům projevuje nižší pudy. Asi ze závisti, že zbohatli, v nich uměle hledá nové nepřátele.
Graubner: Co mě na tom opravdu mrzí, je ničení morálního prostředí...
Komentář: Opravdu nás mrzí, že Graubnerovi nedochází, že největší vinu na ničení morálního prostředí za téměř 30 let má Česká biskupská konference. V ní měl klíčový vliv nejen loni zemřelý kard. Vlk, ale i arc. Graubner. Postoje těchto dvou tlumočil, jakoby za všechny biskupy, mluvčí ČBK. Pravověrní biskupové byli pod tlakem tohoto liberálního fokodiktátu.
Ano, za posledních 30 let bylo ničeno morální prostředí a morální hodnoty skrze televizi, rozhlas, rockovou hudbu, otevřenou propagací nečistoty, zvrácenosti, okultismu, až satanismu. Jak chránil morální prostředí Graubner? Alarmoval pastýřskými listy? Vybídl politiky KDU-ČSL, kteří představovali katolické voliče, aby protestovali proti ničení morálního prostředí v legislativě a v masmédiích? Ne! Notoricky k této postupné morální devastaci mlčel.
Co dělal Graubner, když v letech 2000-2010 byl předsedou ČBK a když Česko vstupovalo do EU? V novinách byl velký titulek: „Klerikálové odstartovali vstup do EU“. Byly vytisknuty letáčky k propagaci vstupu do EU a rozdávány v chrámech.
Když L. Bátora prosazoval, aby nebyla zavedena sexuální (anti)výchova do škol, Graubner v čele ČBK ho v tom nepodpořil.
Prezident Klaus vetoval zákon o tzv. registrovaném partnerství. Graubner a ČBK ho však nepodpořili, přestože šlo o další hrubé ničení morálního prostředí.
Prezident Klaus odvážně odmítal podepsat Lisabonskou smlouvu, která uzákoňuje likvidaci Dekalogu a jeho nahrazení antidekalogem s privilegiem homosexualismu a sexuálních zvráceností. Graubner a ČBK prezidenta nepodpořili.
Když začaly v Praze pochody gay pride, prezident a jeho kancléř vyjádřili nesouhlas. Graubner a ČBK nepodpořili prezidenta k ochraně morálního prostředí.
Když šlo o prosazení zákona o tzv. sociálně-právní ochraně dětí – ve skutečnosti o zavedení mechanismu k „zákonnému“ kradení dětí – Graubner a ČBK nevysvětili národu, k čemu má zákon v budoucnu sloužit, a nepodpořili prezidenta, když zákon vetoval.
Když bylo vyvíjeno úsilí k prosazení zákona o adopcích dětí homosexuály, ČBK rovněž mlčela a nezastala se dětí a rodiny.
Když se rozjela vlna manifestací proti islamizaci z řad vlasteneckých aktivistů, ČBK s nimi nebyla v jednotě a nevarovala věřící, že je ohrožena existence křesťanství i národa, a manifestace nepodpořila. Naopak, ČBK nabídla Františkovi projekt k přijímání muslimů do každé farnosti, který on pak vyhlásil.
Když Sobotka podepsal Istanbulskou úmluvu, ČBK nevarovala před nebezpečím ratifikace této smlouvy. Nevysvětlila, že jde o totální morální devastaci gender ideologií, která je spojena s kradením dětí. Když se tyto dny znovu jedná o její prosazení, Graubner dále mlčí, a tím paralyzuje záchrannou aktivitu katolíků.
Když se nyní jedná o Dublinu IV, Graubner neustupuje od politiky Františka „muslimy do každé farnosti“ a podporuje v tom Charitu, která tento sebevražedný program i s ostatními neziskovkami prosazuje.
Graubner si dělá image konzervativního biskupa, který brání rodinu. Tyto dny je rodina mimořádně ohrožena genderovou ideologií. Co dělá Graubner? Iniciuje ČBK, aby byly vyhlášeny manifestace za rodinu tak, jako je to například na Ukrajině, kde už asi tři měsíce probíhají manifestace v 53 městech? A jaký je jejich výsledek? Dne 14. 6. byl v parlamentu zaregistrován návrh zákona, který nařizuje úpravu všech zákonů tak, že z nich bude vyškrtnuto slovo gender. Další návrh zákona stanoví trestní zodpovědnost za propagaci homosexuality. Na neděli 17. 6. je plánován gay pride do Kyjeva, ale masy křesťanů jsou připraveny v proti-manifestaci zabránit ničení morálního prostředí a dosáhnout toho, aby gay pride neproběhl. Bude Graubner iniciovat ČBK, aby v jubilejním roce České republiky vydala účinný protest proti gay pride v Praze?
26. 5. byl v divadle v Brně náš ukřižovaný Pán hozen bandou satanistů do morální stoky. ČBK žádný účinný krok k zabránění tomuto do nebe volajícímu rouhání neučinila. Výjimkou byl samotný kardinál Duka, který se rozhodně postavil za našeho Pána a Spasitele. Odpověď? Graubner brzy na to v novinách LN doporučuje, aby kard. Duka co nejdříve dal veslo mladším – tedy, aby odešel.
Halík, jako katolický kněz, který ničí morální prostředí nejen v katolické církvi, ale mate celý národ, nebyl nikdy Graubnerem napomenut či pokárán podobně, jako to učinil kard. Dukovi. Rovněž ani Halík se nikdy nedotkl Graubnera. Tu je důkaz jednoty ducha „konzervativního“ Graubnera s „konzervativním“ Halíkem.
Komu vlastně slouží Graubner, Kristu anebo antikristu?
Celé období téměř 30 let po revoluci spolupracoval s těmi, kteří skrytě ničili církev a morální hodnoty. Když se měl Graubner zastat Krista a morálního prostředí, mlčel, protože se rozhodl za cenu jidášského groše restitucí prodat Krista.
Graubner: ...šíření nenávisti ve společnosti, to je nebezpečná cesta do pekla.
Komentář: Graubner hrozí komunistům peklem za to, že navrhují zdanit jeho restituce. Kritizuje je za to, že jsou proti okrádání národa jeho restitucemi. Současní komunisté brání národ před islamizací a chrání morální prostředí před gender demoralizací. Ve srovnání s Graubnerem by měli být vyhlášeni za svaté. Místo toho ale Graubner proti nim šíří nenávist ve společnosti. Tak kdo potom má jít do toho pekla? Komunisti, nebo Graubner?
LN: Zrovna vaše olomoucká diecéze za peníze z restitucí založila lesnickou firmu, zkoušíte podnikat i jinde. Jak se vám daří? Uživíte se do budoucna?
Graubner: Trochu vás poopravím. Za restituční peníze jsme koupili zemědělský statek... Budeme muset podnikání rozšířit, abychom se uživili, protože současné zdroje nejsou dostatečné.
Komentář: Hlavním cílem a starostí Graubnera je, aby se uživil. Restitucemi nastala určitá metamorfóza a z církevního hierarcha Graubnera se stal církevní oligarcha!
Po sametové revoluci měla církev velké sympatie. Tehdy měli řešit základní otázku: Co dělat, aby nastala duchovní obnova církve a národa? Otevřely se dveře misiím, mohla se získat mladá generace. Místo toho ji T. Halík získal pro dalajlámu a buddhismus. Nastal milionový odpad od církve. Nevyužili, když se ještě dalo, masmédia, politickou atmosféru... Všechno mohlo být využito k šíření obrodné misie, podobně jako v Maďarsku. Jenže církev tuto šanci utratila, místo toho se věnovala restitucím, a to je zločin! Graubner za jidášský mamon restitucí prodal Krista a národ.

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
14. 6. 2018

=============================================

Biskupové Polska, čiňte pokání!

Vážení biskupové Polska,
věříme, že si uvědomujete svou zodpovědnost před Bohem a zároveň i mimořádnou závažnost současné situace.
Krátce řečeno, polský národ má jedinou cestu k záchraně, a tou je pokání. Začít s pokáním ale musíte vy.
Nad Polskem v tomto roce visí Damoklův meč islamizace a gender amoralizace diktované z EU.
Co dělal polský primas Glemp a polští biskupové, když se rozhodovalo, zda má Polsko vstoupit do EU? Biskupové agitovali a lživě slibovali, že Polsko prokvasí křesťanstvím celou Evropu. A výsledek? Ve Varšavě byl už osmnáctý pochod gay pride. Ptáme se, kdo koho prokvasil?!
František dnes líbá nohy transsexuálům, a tím popírá Boží přikázání a privileguje hřích.
Země V4 se nyní chtějí ze sebevražedné EU vymanit. Je třeba přiznat, že polští katolíci vytvořili proti islamizaci nejmasovější akci s růžencem kolem hranic. Jsou praví následovníci polského krále Jana Sobieského, který zachránil křesťanství a Evropu před islamizací. Co ale dnes činí polský primas? Hrozí exkomunikací každému knězi, který by usiloval o záchranu křesťanství a polského národa před islamizací. Tento postoj lze kvalifikovat jako vlastizradu a zapření Krista. Vy, polští biskupové, podporujete islamizační politiku Františka. V podstatě tím prosazujete nadnárodní zájmy a v důsledku se stáváte agenty NWO ke zničení polského národa i křesťanství. Stojíte tím v opozici vůči polské vládě, která před islamizací polský národ brání.
Kristův pastýř má prvořadou povinnost chránit svěřené stádo před islamizací. Islamizaci otevřely dveře hereze. (Papež Honorius mlčel k herezi monotheletismu a za to byl posmrtně vyloučen z církve – exkomunikován). Na všech teologických školách v Polsku se vyučují hereze neomodernismu. Co proti tomu děláte vy, polští biskupové, i se svým primasem? Copak nevíte, že mnohé z těchto herezí už odsoudil svatý papež Pius X.? Současné hereze ničí samotnou podstatu víry. Jde o zpochybnění božství našeho Pána a Spasitele, zpochybnění Jeho reálného a historického vzkříšení. Bývalý předseda Německé biskupské konference Zollitsch vyhlásil, že Kristus nezemřel za naše hříchy, ale pouze ze solidarity s trpícími. Toto je hereze maxima. Rovněž byla popřena samotná božská inspirace Písma. Tím jsou zbořeny pravdivé základy naší spásy. Který kněz či teolog tyto hereze přijímá a který biskup k těmto herezím mlčí, stáhl na sebe exkomunikaci latae sententiae. V případě, že nebude konat pokání a zemře, bude věčně zavržen v pekle.
Polský episkopát k těmto herezím mlčí. Bojíte se, že budete zesměšněni heretickými teology a že polská teologie nebude ve srovnání s německou heretickou teologií takzvaně na úrovni. Jenže ovoce německých herezí už vidíme. Kardinál Marx vyhlašuje homosexuální sňatky a biskupové podporují islamizaci Německa. Přesto lidská pýcha a slepota slintá po uznání „vysoké“ úrovně tzv. teologické vědy, ale spása či věčné zavržení je nezajímá!
Jak to, že jste se vy, polští biskupové, účinně nepostavili proti Františkově heretické exhortaci Amoris laetitia? Sice jste vyhlásili, co je podstatou katolického učení ohledně svátostí, ale neukázali jste na podstatu, totiž na hereze a apostazi v církvi. Čtyři kardinálové ve snaze o očistu udělali první krok. Vy, jako polští biskupové, jste měli učinit druhý krok. Měli jste vyzvat Františka dle Mt 18,15n, aby se odřekl herezí. Po třetím napomenutí jste ho měli veřejně vyloučit jako apostatu. To je postoj evangelia. Neučinili jste to. Neměli jste světlo a sílu. Proč? Protože nekonáte pokání v zásadních věcech. Začněte s pravdivým pokáním a pak učiníte i tento krok k záchraně nejen Polska, ale i celé církve. Bůh to po vás chce!
S jakým pokáním máte začít?
Polský heretik prof. Kobylinský z Varšavy vystupuje v autoritě katolického kněze a mistrovsky v televizi prosazuje homosexualismus a různé hereze. Vy, biskupové, k tomu mlčíte. A to je z vaší strany slepota a zrada. Podobných heretiků, jako je Kobylinský, je v Polsku mnoho, ale vinu za ně má postkoncilní teologie. Vnesla ducha hereze a odstranila pravověrné učení. Mnozí byli oklamáni už v seminářích. Aby tito, kteří přijali heretické učení, měli šanci se ho odřeknout, musí být Kobylinský vámi vyzván, aby konal veřejné pokání. Pokud odmítne, musí být veřejně potrestán jako precedent k zastavení heretického moru.
Kobylinský se ale odvolává na Františka a jeho „dynamický přístup k depositu víry“. Zde je kořen problému a není jiné východisko. Je nutné se jasně postavit proti herezím Františka a ukázat, kým ve skutečnosti je. Pak se od něj oddělit! Jinak nemáte právo napomínat Kobylinského ani žádného jiného veřejného heretika. Bez toho žádná záchrana křesťanství a polského národa nemůže nastat.
Oddělením se od heretického papeže a jeho prokletí zůstane polská církev ve stavu sede vacante. Tento stav umožní konat záchranné pokání. Sede vacante bude trvat do té doby, dokud nebude zvolen pravověrný papež.
Jenže tu odkrýváme hlubší problém, než je František, a to je Jan Pavel II. On učinil heretické gesto v Assisi v roce 1986. Tím de facto změnil myšlení katolíků, když se v modlitbě „Otče náš“ sjednotil s pohany, kteří uctívají démony. Nevyzval je, aby se odvrátili od úcty k démonům a přijali jediného pravého Boha. Ani jim krátce nevysvětlil, koho křesťané nazývají svým nebeským Otcem. Když se s nimi pak modlil, musel se on vědomě sjednotit s jejich pohledem. Když pohané neobětují Bohu, ale démonům (1Kor 10,20), jejich otcem je ďábel (J 8,44). Papež, který reprezentoval Kristovu církev, tímto modlitebním gestem v Assisi veřejně vyznal ďábla, otce pohanů, za našeho otce! Toto rouhačské a apostatické gesto otevřelo dveře masovému šíření pohanství uvnitř církve a křesťanských národů! Ovoce vidíme: amorálnost, islamizace, expanze okultismu a satanismu! Za apostazi v Assisi ani Vatikán, ani polská církev pokání nikdy nekonaly. Naopak, skutkem antipokání byla beatifikace a kanonizace Jana Pavla II. Byl tak současně kanonizován heretický postoj, který v kořeni ničí podstatu církve a převádí ji do New Age! Beatifikací a kanonizováním heretického učení dopadlo na celou církev prokletí dle Gal 1,8-9. Proto i pravověrný papež Benedikt XVI. aktem beatifikace stáhl na sebe i na celou církev exkomunikaci – prokletí. A to je vážná věc. František jen dovršil toto dílo zkázy. Proto na oba dopadá exkomunikace. Pokud někdo popírá tuto realitu, pak nezná katolické učení a nemá pravověrného ducha. Pak ale není možná pravdivá záchrana, tedy návrat ke zdravým kořenům církve.
Jan Pavel II. pozval do Assisi dalajlámu a tam se s ním veřejně a vřele objímal. Kdo je dalajláma? On sám sebe považuje za boha a pohané v Tibetu ho také tak uctívají. Reprezentuje ďábelskou moc temnoty. Svým gestem Jan Pavel II. podřídil království Boží království temnoty. Bylo to gesto vrcholné apostaze. Ovoce dodnes sklízíme, ale pokání se notoricky odmítá. Dalajlámovi se tím otevřely dveře do Polska i do jiných křesťanských národů. Kardinál Glemp se nechal dalajlámou ochomoutovat velkým věncem. Po jeho příkladu to učinil i prezident Wałęsa. To není nevinné gesto, brzy přišly následky... Dalajláma navštívil Polsko už sedmkrát. Naposledy jste se vy, polští biskupové, s dalajlámou objímali ve Svídnici a ve Wroclavi v roce 2016. Co přináší dalajláma do Polska? Požehnání, nebo prokletí? Přináší prokletí! Konal polský primas a episkopát za tento zhoubný synkretismus pokání? Ne! Jak chce potom Polsko bez pokání od Boha pomoc a záchranu před dnes hrozící autogenocidou?
Kard. Dziwisz zavedl v Krakovské diecézi zhoubnou tradici s duchem Assisi. Polská církev musí najít odvahu pravdivě přiznat, že gesto Jana Pavla II. v Assisi bylo heretické a otevřelo dveře invazi synkretismu s pohanstvím.
Jan Pavel II. se nepostavil ani proti šířícím se herezím neomodernismu. Navíc sňal exkomunikaci ze svobodných zednářů a kryl kněžskou pedofilii. To je tvrdá realita! Toto všechno jsou nepromlčitelné zločiny proti víře a mravům.
Na polské církvi leží toto smutné dědictví Jana Pavla II. a na polské církvi proto je, aby přiznala, že kanonizace Jana Pavla II. je neplatná. Její neplatnost potvrzuje i to, že ji vyhlásil zjevný heretik František.
Jaké kroky pokání musí polská církev učinit?
1)Oddělit se od herezí neomodernismu tzv. historicko-kritické metody.
2)Oddělit se od herezí synkretismu, tzn. od falešné úcty k pohanství a jeho démonům (Nostra aetate).
3)Přiznat pravdu o neplatné kanonizaci Jana Pavla II.
4)Veřejně vyhlásit realitu, že František je heretik a apostata a oddělit se od něho.
Letos vrcholí psychologický boj v Polsku i v celé V4. Vy, biskupové Polska, musíte povědět jasné slovo proti islamizaci a vyzvat národ k adekvátní obraně.
Slovo na závěr:
Vážení biskupové, jsme si plně vědomi tvrdé reality duchovního boje o spásu nesmrtelných duší. Už mnoho let sledujeme, jak působí ložisko zla, dědičný hřích, u osob, které zastávají vysoké církevní úřady. Proroci i sám Ježíš k těmto osobám pronášejí velmi tvrdá slova. My vás neodsuzujeme. Prosili jsme Boha se slzami v očích a nyní prosíme i vás: Pro úctu k Matce Boží Čenstochovské, vyhlaste, aby v tomto roce z každého okresního města šel kající průvod s křížem do Čenstochové.
Toto je prorocké slovo pro polský národ. Bůh na přímluvu Matky Boží pak zachrání nejen Polsko, ale nastane i obroda celé církve.
Za vás a za polský národ se s kajícím srdcem a slzami modlí

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

12. 6. 2018Byzantský katolický patriarchát
2018-06-20 21:27:29
Zasíláme vám odkaz na třetí kající pochod v Brně: http://vkpatriarhat.org/cz/?p=39235 https://youtu.be/E8HY4xJRQPo


Poslední kající pochod v Brně 24. 6. 2018 v 15.00 z nám. Svobody

Vážení křesťané,
tímto se obracíme nejen na katolíky, ale i na všechny křesťany v České republice. Zveme vás, abyste osobně a veřejně vyjádřili svůj protest proti ohavnému zhanobení našeho Pána Ježíše Krista, k němuž došlo v Brně 26. 5. 2018. Zvláště se obracíme na katolické i pravoslavné kněze a rovněž na pastory, aby upozornili, a hlavně povzbudili své věřící, aby se tohoto pochodu zúčastnili. Vy, kněží a pastoři, se rovněž sami zúčastněte, a tím dejte příklad svěřeným duším.
Je to velká šance, daná Bohem. Naše kajícnost a veřejné postavení se za čest našeho Pána je podmínkou záchrany nás i našeho národa.

+ Timotej, biskup sekretář Byzantského katolického patriarchátu

P.S.: Pokud je to možné, prosíme Vás vyvěsit na sociálních sítích krátké video z posledního kajícího pochodu v Brně: https://youtu.be/UYV6zn6HEdUPříloha:


Radikální odpor proti gay pride v Kyjevě

http://vkpatriarhat.org/cz/?p=39247

Na neděli 17. 6. 2018 byl na 9.00 vyhlášen v Kyjevě gay pride. Ze zahraničí, především z Německa, navezli asi 2-3 tisíce různých druhů deviantů.
Na noc předtím bylo oficiálně nahlášeno noční modlitební bdění do centra Kyjeva, a to od 21:00 do 9.00 hodin ráno. Lidé se modlili, zpívali písně, ale ráno už v 6.00 mezi ně vtrhla policie a násilně modlitby přerušila. Policie zbila i pravoslavného kněze i protestantské pastory. Muže bili a na ženy stříkali slzný plyn. Množství lidí zadrželi. Toto násilí vyvolalo pobouření v celém ukrajinském národě.
Pochod gayů trval celkem 20 minut a byl sedmkrát přerušen protestujícími křesťany. I zde je policie krutě bila a zatýkala a rovněž na ně stříkala slzný plyn. (viz FOTO)
Svědectví protestantského pastora: https://youtu.be/eTpj_EQg6Fw http://vkpatriarhat.org/cz/?p=39237
Gay pride v Kyjevě byl letos zahanbující morální prohrou pro zrádce a zvrácence, kteří ho prosadili a chránili.

==============================

Provolání Konference biskupů římskokatolické církve na Ukrajině
k vládě na všech stupních a k věřícím ohledně „pochodu rovnosti“ v Kyjevě

Na základě biblického zjevení i přirozeného zákona zapsaného v lidském srdci od samého počátku lidské existence církev vždy chránila a rozvíjela institut rodiny jako svazek mezi mužem a ženou. Právě takové Bohem posvěcené vztahy jsou základem zdravé lidské společnosti. Podobná intuice vedla státníky, kteří takto definovali rodinu v Ústavě státu – v Konstituci.
Sňatek je založen na svobodném souhlasu ženy a muže. Každý z manželů má rovná práva i povinnosti jak v manželství, tak v rodině. Rodiče mají povinnost pečovat o děti, dokud nedosáhnou plnoletosti. V dospělosti jsou děti povinny starat se o své nepráceschopné rodiče. Rodina, dětství, mateřství i rodičovství je chráněno státem (viz čl. 51 Konstituce Ukrajiny).
S politováním musíme konstatovat, že bez ohledu na mnohé žádosti občanů Ukrajiny, církví, občanských organizací a věřících, které byly mimo jiné vyjádřeny i peticemi odevzdanými na všech stupních vlády a požadujícími ochranu rodinných hodnot a zákaz homosexuální propagandy, někteří vládní představitelé podlehli vnějším vlivům, dali dovolení a projevili vstřícnost k provedení tzv. „Pochodu rovnosti“. Podobné akce jsou však veřejnou a otevřenou propagací hříchu, která má destruktivní vliv na ukrajinské rodiny, a především na mladou generaci. „Pochod rovnosti“ je reklamou na hřích a provokováním k hříchu. Písmo svaté vážně varuje před takovými kroky: „Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, lépe by mu bylo, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře.“ (Mk 9,42). Kromě toho takové akce pokládáme za:
- antidemokratické, neboť proto, aby byla zabezpečena práva 1 % či 2 % obyvatelstva, jsou porušena práva všech ostatních občanů;
- antikonstituční, neboť Konstituce Ukrajiny neobsahuje termín „sexuální orientace“;
- nestydatě porušující vůli občanů: K dnešnímu dni více než čtyřicet městských rad z šestnácti oblastí Ukrajiny (Záporižská, Chmelnická, Vinnická, Zakarpatská, Kyjevská, Ivano-Frankivská, Lvovská, Odesská, Poltavská, Sumská, Čerkazská, Rivněnská, Ternopolská, Černivecká, Volyňská, Chersonská) napsaly odpovídající žádosti s přesně formulovaným požadavkem „zakázat propagaci různých druhů deviantního sexuálního chování včetně tzv. ‚pochodů rovnosti‘, ‚gay pride‘, ‚gay parád‘, ‚festivalů queer kultury‘“ atd. Požadují přijetí zákona „o zákazu propagace homosexuality“. Výše uvedené úřady představují přes 12 milionů Ukrajinců.
Máme za to, že na Ukrajině není diskriminace a omezování lidských práv, co se týče sexuální orientace. Pokud bychom měli hovořit o diskriminaci, s politováním musíme konstatovat, že je uplatňována vůči té části společnosti, která chce zůstat věrna křesťanské identitě Ukrajiny. Příkladem může být nedávný pochod na ochranu rodiny a nezveřejnění této události v mainstreamových médiích.
Není možné pokládat se za křesťana, podporovat vytvoření místní církve a současně podporovat genderovou ideologii! Není možné být vyznavačem Abrahámovy víry a přispívat k prosazení ideologie, která ruinuje rodinu! TO NENÍ MOŽNÉ!
Jsme přesvědčeni, že genderová ideologie, která je za tzv. „pochodem rovnosti“, je formou neomarxismu a podporovat ji povede ke zničení Ukrajiny.
V souvislosti s tím se obracíme na všechny stupně vlády s výzvou vzít v úvahu hlas svých občanů a povstat na ochranu rodiny. Prosíme vás ve jménu Boha, Stvořitele rodiny, muže a ženy, abyste dali každému dítěti možnost vyrůstat v rodině, kde je otec a matka. Slavíme 1030. výročí křtu Kyjevské Rusi. Navraťme se k pramenu – ke křesťanské kultuře, která se stala základem evropské civilizace.
Obracíme se také k našim věřícím, aby modlitbou objali ukrajinskou společnost, obzvláště ty, na nichž leží osudová rozhodnutí. Modleme se rovněž za osoby, které v následku různých životních traumat, a možná v následku svých přesvědčení či rozhodnutí, patří k tzv. LGBT skupině. Modleme se, aby objevili krásu lidského stvoření a svou identitu v Ježíši Kristu!
Věříme, že Ukrajina, založená na Slovu evangelia, omytá vodami křtu svatého, bude vzkvétat a stane se viditelným znakem a příkladem pro ostatní národy.

Lvov – Kyjev 13. června 2018
biskupové římskokatolické církve na Ukrajině

http://rodyna.org.ua/2018-6-13-5/

==============================

Hlava pravoslavné církve vznesl požadavek na vládu zakázat pochod LGBT v Kyjevě

11. června se hlava UPC, metropolita Onufrij, obrátil na věřící a představitele kyjevské městské správy ve věci „Pochodu rovnosti“ v Kyjevě, naplánovaného na 17. června, oznámila agentura „Religie na Ukrajině“.
„Už poněkolikáté naše církev zdůrazňuje, že podobné akce jsou veřejnou a otevřenou propagací hříchu, a především sexuálních úchylek. To může způsobit nenapravitelnou škodu čistým srdcím a duším našich dětí, a co více – svolat na ukrajinskou zem Boží hněv, k němuž i bez toho přispívá, že několik let je prolévána nevinná krev Ukrajinců. Písmo svaté kategoricky odsuzuje sodomský hřích i jakékoliv jiné protipřirozené úchylky,“ uvádí se v žádosti.
„Máme v úctě názory a zájmy jiných lidí, pokud nepropagují hříšnou zvrácenost. Nepřipustíme, aby byl hřích stavěn na jednu rovinu s nám darovanou svobodou. Uvědomujeme si zodpovědnost před Bohem i lidmi, a protože máme starost o budoucí pokolení, obracíme se na vás – veřejné činitele – s žádostí nedopustit v hlavním městě našeho státu, Kyjevě, provedení pochodu představitelů LGBT,“ zdůrazňuje se v žádosti.
Rovněž hlava UPC oznamuje, že 17. června ve 14:30 budou v Marijském parku v Kyjevě u pamětního kříže probíhat modlitby – moleben za zachování křesťanských rodinných hodnot a za mír na Ukrajině. Rovněž vyzval, aby „v chrámech a monastýrech UPC pronášeli modlitby, aby Pán nedopustil rozšíření projevů sodomského hříchu v našem bohumilém národě.“
http://slovo.today/2018/06/11/glava-upc-prosyt-vladu-zaboronyty-marsh-lgbt-v-kyyevi.html


Byzantský katolický patriarchát
2018-06-23 16:28:59
Reakce na tzv. homosexuální sňatky

Ve dnech 21. a 22. června v Praze proběhla manifestace za ochranu národa před destruktivními vlivy, což následně souvisí i s ochranou rodiny a zdravých národních tradic.
Paradoxem, a přímo nožem do zad účastníkům manifestace, bylo vyhlášení české vlády, která v pátek odpoledne podpořila návrh zákona o tzv. homosexuálních manželstvích. Mainstreamová média masírují mozky národa frázemi, že to je „fér“, že nyní homosexuálové budou mít „plnohodnotné rodinné vztahy“ a že už konečně budou bez překážek adoptovat děti. Média jásají, že Česko je první z postkomunistických zemí, která tento zákon prosazuje, a nesmí prý tuto šanci propást.
Je to asi, jako když deset bláznů skáče do propasti a jedenáctý se bojí, aby tuto šanci nepropásl.
Když Anton Špelec, ostrostřelec, v putyce pronesl: „Císař pán je korunovaný vůl,“ co by asi řekl o těch, kteří prosazují tyto protipřirozené zákony, jejichž ovocem bude zničení instituce rodiny a sebevražda národa?
Média ale mlčí, že USA tyto dny naopak zakázaly prosazovat tyto protipřirozené svazky jako manželství. Rovněž média mlčí, že jak Maďarsko, tak Polsko, tedy země V4 usilují o doplnění Konstituce články k ochraně křesťanské kultury a dědictví. De facto jde i o ochranu instituce rodiny, která je základní buňkou společnosti.
Rovněž masmédia mlčí o velkých manifestacích na Ukrajině za ochranu rodiny, které probíhají už tři měsíce téměř každou sobotu a neděli ve většině velkých měst, a to vždy s několikatisícovou účastí.
Ptáme se poslanců a propagátorů legalizace zločinu v Česku: Budete souhlasit a říkat, že je to „fér“, až vám v následku této legalizace tzv. sociální služby ukradou vaše děti či vnuky a dají homosexuálům, kteří jsou většinou pedofilové anebo mají nevyléčitelný AIDS či jiné choroby?
Tato šikmá cesta do záhuby, jejíž součástí je zneužívat homosexuály k zničení instituce rodiny, patří do programu redukce lidstva. Ti, kteří prosazovali tento zločin, prohřešili se proti svému svědomí, postavili se proti Bohu a Jeho zákonům a dopustili se vlastizrady národa s cílem jeho morální a fyzické likvidace. Jediná cesta je zavčas se zastavit a konat pravdivé pokání. To znamená přiznat si před svým svědomím: „Byl jsem oklamán, podveden“ a čestně se oddělit od této cesty lži a smrti a vstoupit na cestu pravdy a života. To je pravdivé pokání.
Kéž tento zločin vyprovokuje všechny upřímné lidi, aby se zmobilizovali a postavili se proti tlaku, který instituci rodiny, štěstí našich dětí i budoucnost národa táhne po šikmé ploše do časného a věčného zavržení.
Ježíš říká: Čiňte pokání! To znamená: „Změňte myšlení a věřte evangeliu!“ (Mk 1,15)
Lidé, konejte manifestace, organizujte petice, tlačte na své poslance, aby tento sebevražedný zákon nebyl v žádném případě schválen v parlamentu!

Byzantský katolický patriarchát
+ Timotej

23. 6. 2018
Byzantský katolický patriarchát
2018-07-02 19:36:38
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!

Zasíláme Vám spolu s videem dopis týkající se působení Nového světového řádu v současnosti: https://youtu.be/1rX9OIGIKF0 https://zoho-423.wistia.com/medias/44hkkckv1r spolu s kopií otevřeného dopisu prezidentu RF pod názvem „Islám a islamizace“.
Přikládáme také odkaz na videozáznam ze čtvrtého kajícího pochodu v Brně: http://vkpatriarhat.org/cz/?p=39364 https://youtu.be/fk_Exm0D__o a překlad dvou ukrajinských článků, které jsou reakcí na krvavé potlačení modlících se Ukrajinců protestujících proti gay pride.

S úctou


Biskupové-sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

vkpatriarhat.org/cz , uogcc.org.ua, byzcathpatriarchate@gmail.com
-------------------------

Nový světový řád (NWO) a současnost

Tímto bych chtěl vyjádřit několik kritických pohledů na Nový světový řád – NWO. Je třeba si uvědomit, že zanikla právní nezávislost jednotlivých států. Všechny státy jsou navzájem propojeny tzv. mezinárodním právem.
Jak je to s mezinárodními zákony, které měly sloužit mírovému soužití?
Dnes jsou mezinárodní zákony zneužity k likvidaci národní identity, svobody, křesťanství, rodiny i identity jedinců.
A co Charta lidských práv?
Zdálo by se, že Chartou byl vydán dokument, který bude lidi chránit. Dnes se ale mezi lidská práva zařazují zločiny i psychické choroby. Ti, kdo hájí základní přirozená práva a morální principy, jsou dnes trestně stíháni. Ve jménu boje proti diskriminaci sexuálních menšin je tyranizováno 98 % populace, tedy absolutní většina lidstva. Toto není demokratická obhajoba lidských práv! Sexuální menšiny jsou ideologicky nadřazovány s cílem demoralizovat lidskou společnost a odstranit přirozené morální zákony.
Co dnes prosazuje LGBTQ?
LGBTQ dnes prosazuje už i „práva“ pedofilů a infantofilů i tzv. práva jiných sexuálních menšin. Na Ukrajině byl zatčen vrah, který měl „sexuální orientaci“ páchat sexuální vraždy. Podřezal při znásilnění hrdlo 55 ženám. Podle principu práv sexuálních menšin se to dnes už nesmí kvalifikovat jako zločin. Soudce by se prý provinil fobií a diskriminací.
Lidskou společnost dříve chránilo spravedlivé zákonodárství, dnes zákonodárství chrání tzv. menšiny i jejich zvrhlost. Zneužitím legislativy, s odvoláním na lidská práva a mezinárodní úmluvy, jsou páchány nejtěžší a přitom beztrestné zločiny proti lidskosti.
V minulosti se zdůrazňoval humanismus. Co dnes?
Můžeme už hovořit o období posthumanismu, který se v podstatě zříká lidské přirozenosti. Za touto ideologií je satanismus. Narušuje lidskou psychiku, likviduje rozum a svědomí. Člověk se stává médiem démonských sil, je zaváděno peklo na zemi. Cílem je duchovní genocida – věčné zatracení co nejširších mas.
Jak postupuje proces redukce lidstva?
Proces redukce lidstva postupuje na principu salámové metody. OSN vydá konvenci, která se na první pohled zdá sama o sobě neutrální anebo dokonce dobrá. Nikdo neví, že na ni má navazovat celá řada dalších konvencí. Ty by bez schválení té první nebylo možné zrealizovat. Pak se provádí celá řada novelizací, které jsou nevyhnutné k dosažení cíle. Konečný cíl této řady konvencí a novelizací je skrytý a je znám jen jejich tvůrcům. V podstatě je to systém hrubých podvodů a manipulací a spěje k autogenocidě národů.
Proč byla vytvořena Lisabonská smlouva?
Evropská ústava v referendu neprošla, protože byla proti evropské kultuře a morálním principům a zrušila by právní základ, kterým je Dekalog. Ideologové proto vymysleli jiný druh dokumentu, aby se vyhnuli referendu. Tak prosadili Lisabonskou smlouvu a uzákonili ďábelský antidekalog.
Co je nejefektivnější zbraní NWO?
Je to autogenocidní legislativa, která je mnohem efektivnější než válka, protože jí neunikne žádný člověk. Autogenocidní legislativa je výkonnější než zbraně hromadného ničení, protože nelikviduje pouze tělo, ale osobnost jako takovou.
Jak se odlišuje tradiční a současná legislativa?
Tvorba spravedlivých evropských zákonů se opírala o více než 2000letou právní tradici. NWO ji dnes nahrazuje legislativní alchymií a šarlatánstvím. Sleduje tím likvidaci lidské přirozenosti, a to masově. Plní zvrhlé a vražedné cíle nadnárodních politických elit, jako jsou svobodní zednáři, ilumináti.
Jaké je pro lidstvo východisko?
Pokud na skryté elity lidstvo jasně neukáže a neodsoudí je jako masové vrahy, samo dovrší svou autogenocidu.
Jak elity zneužívají nadnárodní organizace OSN, EU, RE, WHO...?
Stručně řečeno: Svobodní zednáři potřebovali vytvořit mezinárodní organizace, které by prostřednictvím svých dokumentů šířily jejich ideologii a vtělovaly jejich cíl. Vytvářejí konvence, rekomendace, rezoluce, charty... jako podklad pro sebevražednou legislativu. Jednotlivé členské státy následně sebevraždu vtělují prostřednictvím nových zákonů. Je to nejjednodušší způsob jak skrze nové zákonodárství realizovat sebezničení národů.
Jak může dojít ke schválení takových pseudozákonů?
Poslanci de facto neví, co schvalují. Smysl zákona není možné pochopit, protože je zašifrován pod pozitivními pojmy a velkým množstvím odvolávek v nesrozumitelném textu. Zákon ke zničení národa tak poslanci schvalují nevědomky. Někdy schválí za den i deset balíků zákonů či novelizací. To, co se dnes děje v parlamentech všech tzv. demokratických států, je výsměch spravedlnosti a ztráta rozumu.
K čemu je taková legislativa použita?
Stává se zbraní hromadného ničení jednotlivých států.
Jak to, že se národy nebrání?
Jsou mainstreamovými médii, zrádnými politiky a think-tanky drženy ve lži.
Co konkrétně prosazuje NWO dnes?
Do zákonů je vtělována tzv. gender ideologie, která po všech stránkách rozkládá lidskou osobnost a ničí rodinu.
Jsou kromě legislativy zasaženy i jiné sféry ve státě?
Zneužita je především sféra sociální. Sociální služby dnes kradou děti. Sociální sféra je rovněž zneužita k tzv. pomoci uprchlíkům. Ve skutečnosti jde o celoplošnou islamizaci křesťanských národů.
Jak se může islamizace Evropy dařit?
Na II. Vatikánském koncilu byla prosazena hereze o stejném bohu křesťanů a muslimů.
Bůh Bible a bůh koránu je totožný?
Není! Je třeba vědět, že je jenom jeden Bůh, který všechno stvořil a udržuje v existenci. Lidé Bible, to je židé a křesťané, tohoto pravého Boha vyznávají, ale nevyznávají Ho pohané včetně muslimů. Mohamed si pro své náboženství vybral nejvyššího – „akbar“ z 360 bůžků Mekky, bůžka měsíce, Alláha.
Kdo to jsou uprchlíci?
NWO a světoví bankéři naprogramovali vlnu tzv. uprchlíků s cílem zničit křesťanství v Evropě i samotnou evropskou civilizaci. Nejde ve skutečnosti o uprchlíky, ale o naverbované islamisty včetně teroristů.
Je pod vlivem NWO i kultura?
Ano, kultura prosazuje dekadentní hudbu, dekadentní umění a multikulturalismus. Je to cílevědomé preferování pohanství a vytěsňování křesťanství s cílem jeho úplné likvidace.
K čemu dnes slouží masmédia?
Mainstreamová média neinformují pravdivě. Slouží k prosazení programu masové sebevraždy lidstva pod pozitivními pojmy a postupným vymýváním mozků. Popularizují okultismus, propagují nečistotu, zvrácenost a násilí. Nevysílají osvětné a výchovné programy. Média dnes dezinformují, demoralizují a propagují pohanství.
A co školství?
Škola už nepřipravuje na zodpovědný život, naopak, děti deformuje na základě genderové ideologie a konvencí o tzv. právech dítěte. Už od mateřských škol musí být dětem vtloukáno do hlavy, že chlapec není chlapcem a děvče děvčetem a že mají právo na přeoperování pohlaví. Programy OSN satanizují děti.
Jak NWO zasáhlo medicínu?
Z lékařů dělají katy uzákoňováním eutanázie. Je prosazováno tzv. reprodukční zdraví, škodlivé vakcinace dětí, šarlatánská homeopatie.
Komu slouží neziskové organizace?
Dnes fungují jako zahraniční agenti k prosazení „redukčních“ programů nadnárodních elit. Elity je financují jako hybnou složku státních převratů. Vytvářejí psychologický tlak a simulují hlas národa. Spolu s tzv. think-tanky, kavárnami a kluby, jako Rotary a Lions klub, tvoří diverzní síť ve státě.
Jaká je hlavní strategie NWO?
Dosáhnout autogenocidy národa bez odporu. Proto obyvatelstvo nesmí poznat, že tu proti němu probíhá krutá válka.
Co proti zločinům NWO dělají křesťanské církve?
Kdyby křesťanské církve byly opravdu tím, čím mají být, tedy solí a světlem světu, systém zločinného NWO by byl hned odmaskován a neobstál by.
Jaké konkrétní prostředky NWO v současnosti k zničení Evropy používá?
NWO v současnosti používá dva konkrétní prostředky: Istanbulskou úmluvu a Dublin IV, na který navazuje Globální kompakt.
Co je podstatou Istanbulské úmluvy?
Prostřednictvím genderové ideologie totálně likvidovat lidskou identitu, morálku, zdravé mezilidské vztahy a hlavně rodinu. K tomu slouží uzákoňování manželství gayů a leseb. To je spojeno s kradením dětí z jakékoliv rodiny z důvodu tzv. prevence před domácím násilím.
Co je Dublin IV?
Dokument Dublin IV, na který navazuje Globální kompakt, nařizuje bezbřehou a ustavičnou islamizaci křesťanských území s cílem jejich totální likvidace.
Co závěrem?
Závěrem bych řekl: Pokud se národy společně nepostaví proti genocidní ideologii NWO, podepíší si svou pasivitou masovou eutanázii – smrt.

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

28. 6. 2018
-------------------------------------

Islám a islamizace – otevřený dopis prezidentu RF

Vážený Vladimíre Vladimíroviči,
velmi nás povzbuzuje Vaše láska k Rusku. Vidíme Váš osobní podíl na jeho povznesení od přechodu z velmi těžkých 90. let až po dnešní den. Rusko prošlo nesmírnými změnami, ale stále zůstává velkou výzvou povinnost vést národ k zdravým morálním a duchovním hodnotám, bez nichž není budoucnosti.
Co nás dnes nejvíce znepokojuje, je islamizace Ruska, která je důsledkem celkového trendu islámu ve světě. Islám přešel do nové fáze expanze, a je to viditelné obzvlášť v EU. V roce 2000 přijala OSN dokument, který „řeší“ hlubokou demografickou krizi v Evropě. Největším paradoxem je, že OSN tuto krizi svou politikou cíleně vytvořila. Řešením krize má být masová migrace afrického a asijského muslimského obyvatelstva do Evropy. Následek je však zřejmý – totální smíšení národů, islamizace a odstranění křesťanské kultury i hodnotového systému. Jde o politicky řízené procesy mezinárodních institucí OSN, EU, Rady Evropy. Místní obyvatelstvo je proti tomuto diktátu téměř bezbranné, i když se snaží hájit svou identitu, křesťanskou víru a národní státy. Bohužel k procesu islamizace nejvíce přispívá odpadlická církevní hierarchie.
Migrační politika EU už dnes přináší smrtící plody. Muslimští migranti přicházejí na území EU s cílem vytvořit kalifát. Jak pravidlo odmítají demokratické uspořádání společnosti a státní instituce a usilují o nastolení zákona šaría. Využívají přitom zákony o náboženské svobodě a místní sociální systém s vysokými dávkami a zabezpečením. Netají se svým úmyslem totálně podrobit evropské národy islámu. Jde o džihád v jeho nejrůznorodějších formách.
Islám v Evropě už dnes používá násilí, zastrašování a teror. Nejedná se přitom o ojedinělé, na sobě nezávislé případy. Toto chování má organizovaný charakter. Dochází k masovému obsazování městských čtvrtí muslimskými migranty. Následně je místní obyvatelstvo postupně vytlačováno až k vytvoření tzv. no-go zón. V těch už neplatí demokratické zákony toho kterého státu, ale zákon šaría. Do těchto čtvrtí se už neodváží ani policie, je to stát ve státě, kde jsou administrativní struktury a státní instituce totálně paralyzované. Dochází k extrémnímu nárůstu kriminality, krádeží, rabování, znásilnění evropských žen i k vraždám, nemluvě už o teroristických útocích.
V Anglii jsou známy únosy neplnoletých bílých děvčat, které muslimové pak používali k sexuálnímu otroctví. Znásilňování je součástí islámské doktríny a uplatňuje se vůči nemuslimským ženám. Policie často dané případy neřeší, podobně jako případy tisíců znásilněných a obtěžovaných žen. Státy přijaly „logiku“ politické korektnosti, tzn., že veřejně se o zločinech muslimských přistěhovalců nesmí mluvit. Mlčí politici, média, policie. Místní obyvatelstvo, které se brání vůči tomuto teroru je obviňováno z netolerance, fašizmu, xenofobie, rasizmu atd. Říkat pravdu o zločinech se stalo trestným činem.
Extrémně vzrostl počet mešit s minarety, demonstruje se modlitba na ulicích a paralyzuje provoz. Je vidět přísné ženské oblečení, halal obchody, zavádění muslimských svátků a domáhání se odstraňování křesťanských symbolů z veřejného života. A to vše slouží jako psychologické zdůrazňování přítomnosti a dominance islámu a napomáhá radikalizaci muslimů. Školní osnovy, média, politici, policie může informovat o islámu jen tak, jak to vyhovuje muslimům. Neberou se v úvahu reálná historická fakta a potírá se objektivní realita. Je to už džihád i šaría v praxi. Média nemohou pravdivě informovat o kriminalitě muslimů, obzvlášť o znásilňování žen a terorizovaní místního obyvatelstva.
S růstem muslimských komunit dochází ke změně jejich chování a k radikalizaci. Je zřejmý přechod od smířlivého chování k otevřeně nepřátelskému postoji vůči místnímu obyvatelstvu, demokratickému řádu a evropské civilizaci. Když to tak bude dále pokračovat, pak při dostatečně velkém množství muslimů dojde k převzetí politické vlády anebo k občanské válce. Už dnes se v evropských školách, ve třídách s většinou muslimských studentů, hlásají radikální formy islámu a šíří idea vytvoření evropského kalifátu.
Současné kriminální chování muslimů není degenerací islámu, ale jeho součástí. Podrobování světa islámu je DNA tohoto náboženství a odpovídá islámské doktríně, obsažené v trilogii – Korán, Hadíthy (tradice Mohameda) a Síra (život Mohameda). 1400letá historie islámu to potvrzuje.
Mnozí současní politici a církevní představitelé tvrdí, že islám je mírumilovné náboženství. To je totální nesmysl. Islám se už 1400 let řídí Mohamedovou nábožensko-politickou doktrínou války – džihádu – proti nemuslimům (káfirům). V Koránu (medínském) je džihádu věnováno 24%, v Síře 67%, v hadíthech 21%, tedy celkově v Trilogii 37%. Dodnes nikdo tyto články islámské doktríny nezrušil, moderní historie je toho důkazem. Co tedy řekl Mohamed?
„Je vám předepsán také boj, i když je vám nepříjemný, je však možné, že je vám nepříjemné něco, co je pro vás dobré...“ (Korán 2:216)
„Bojovat v džihádu s káfiry byť i jediný den je ušlechtilejší než celý pozemský svět a vše, co na něm leží...“ (Buchárí 4,52,142)
„Neposlouchej nevěřící, ale pusť se proti nim do boje úporného“ (Korán 25:52)
„Proroku, usilovně bojuj proti nevěřícím a pokrytcům a buď k nim přísný. Jejich útočištěm bude peklo.“ (Korán 66:9)
Jak silná a působivá jsou slova Ježíše Krista ve srovnání se slovy Mohameda:
„Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kteří vás pronásledují.“ (Mt 5,44) „Odpouštějte a bude vám odpuštěno.“ (Lk 6,37)
Násilí a teror jsou Mohamedem prohlášeny za posvátné. Celý svět se musí podřídit islámu, káfiři jsou nepřátelé zkrátka proto, že nejsou muslimové. Šíření politického islámu – džihád – je univerzální, muslimové se ho nikdy nezřekli.
Slzy džihádu: za posledních 1400 let islám vedl celkem 548 válek a ovocem bylo 270 milionů zabitých křesťanů a jiných nemuslimů – káfirů. V roce 1915 turečtí muslimové vyvraždili více než jeden milion arménských křesťanů. Z Iráku bylo muslimy až dodnes vyhnáno kolem jeden a půl milionu křesťanů. Ve světě každých 6 minut umírá násilnou smrtí jeden křesťan, převážně rukama muslimů.
Muslim má povinnost nenávidět, co nenávidí Alláh, a Alláh nenávidí káfira. Muslim se tedy podle toho musí chovat: „Není dovoleno dávat almužnu káfirovi.“ (h 8.24*) „Prokleti budou káfiři kdekoliv se octnou a budou zajati a bezohledně zabiti podle zvyklosti Alláhovy.“ (Korán 33:60)
Někdo namítá: Vždyť přece mnozí muslimové se chovají mírumilovně. Islám má totiž vždy na všechno dvě odpovědi, vše je možné vidět ze dvou pohledů: mírového a džihádistického.
Dnes se hodně mluví o vzájemném porozumění, sociální spravedlnosti, o společných mravních hodnotách, o míru mezi náboženstvími a svobodě pro všechny lidi. Kdo zná islám a jeho historii, ví, že se jedná o utopii a výsměch. V Pákistánu, Saudské Arábii jen za vlastnění Bible může být člověk odsouzen na smrt a křesťan je pokládán za otroka.
Tvrzení, že islám je abrahámovské náboženství, je historický nesmysl. Mohamed prohlásil bůžka měsíce Alláha, jednoho z 360 bůžků uctívaných v Mekce, za Abrahámova Boha. Kdo jeho demagogické tvrzení popíral, byl vyhnaný nebo zabitý a tak je tomu dodnes.
Prohlašovat Alláha, který si žádá lidskou krev, za pravého Boha je projevem rouhání a cynizmu. Takový „bůh“ je pro lidstvo extrémně nebezpečný.
Citace z Koránu: „Zabíjejte je všude, kde je dostihnete ... zabijte je – taková je odměna nevěřících.“ (Korán 2:191), „Budou zabiti anebo ukřižováni anebo jim budou useknuty jejich pravé ruce a levé nohy.“ (Korán 5:33), „Sekejte jim šíje a sekejte jim všechny prsty!“ (Korán 8:12), „Nejste to vy, kdo je zabil, ale Alláh je zabil.“ (Korán 8:17)
Podstatou křesťanství je víra v Ježíše Krista, v Němž máme odpuštění hříchů a život věčný: „V nikom jiném není spásy.“ (Sk 4,12)
Vladimíre Vladimíroviči, byl jste pokřtěn ve jménu Nejsvětější Trojice, Otce i Syna i Ducha svatého. Prosíme vás, abyste přehodnotil svou politiku ústupků a podporování islámu v Rusku. Situace v Moskvě v čase muslimských svátků se silovým složkám vymyká z rukou, a to je jen začátek. Před třemi lety byla v Moskvě vybudována největší mešita v Evropě. Teď už muslimové okupují ulice a blokují provoz kvůli svým „modlitbám“. Něco takového nebylo možné ani za carského Ruska, ani v čase Sovětského svazu. Co bude dál? V Krymu dle neoficiálních masmédií za poslední roky nesmírně vzrostl počet mešit, plánuje se otevření mezinárodní islámské univerzity. Už teď v některých ruských městech vznikají muslimské čtvrti, které mají tendenci přerůst v no-go zóny. Postupně roste politický vliv muslimů nejen v Moskvě, kde jsou už 2 miliony.
Pane prezidente, zvažte bezpečnou a osvědčenou metodu vlády v carském Rusku, kde muslimové žili v pokoji, protože byli nuceni, jako všichni ostatní, podřizovat se zákonům státu. Spravedlivé zákony byly postaveny na stejných základech jako ty, na nichž byla vybudována evropská kultura a civilizace. Přísnost carského Ruska vůči zločinům byla moudrá a adekvátně reagovala na potřebu držet islám v mezích, blokujících násilí a snahu podřídit si křesťany a postupně je likvidovat, jak to vidíme všude tam, kde islám dostal volnost. Například v Turecku, které bylo historicky křesťanským, je díky islámu už jen 0,1 % křesťanů.
Nadnárodní elity využívají současné demokracie a prosazují ideologii NWO s cílem redukce lidstva. Proto preferují radikální islám i gender amorálnost do zákonodárství. Expanze islámu v RF pod magickými hesly „multikulturalismus“ a „náboženská svoboda“ má posloužit k vnitřní i zevnější likvidaci křesťanství v Rusku.
Vážený pane prezidente, podívejte se kriticky na fakta o současné islamizaci křesťanských území v EU. Dokud je čas, prosíme, přehodnoťte kvůli budoucnosti ruského národa své postoje k islámu a učiňte konkrétní závěry.

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

Praha, 29. 6. 2018
___________________________________
* číselný ukazatel v psaném právu šaría The Reliance of the Traveller

-------------------------------------

Petr Husák z Ukrajinské katolické univerzity se obrací ke kněžím UHKC: Jak se tak dívám, vy už brzy úplně ztratíte autoritu (Nikdo z vás se nepostavil proti gay pride)

Když se retrospektivně ohlédnu na události 16.-17. června 2018 v Kyjevě, a především na „Mezikonfesní modlitbu a protest svědomí proti politickému homosexualismu“ (právě toto heslo bylo na hlavním plakátě mezikonfesní noční modlitební stráže) na náměstí Nezávislosti a rovněž na zbití a zatčení účastníků mírné manifestace vedle památníku Michaila Hruševského, chtěl bych vyslovit několik vlastních postřehů a myšlenek.
Já a moje manželka Lesja jsme se zúčastnili mezikonfesní noční modlitební stráže, kterou organizoval a v jejímž čele stál Kněz (ano, s velkým písmenem) UHKC, otec Konstantin Pantelej. Zvečera byl chvíli přítomný ještě jeden kněz UHKC, kterého znám od vidění. Ostatní byli převážně protestantští pastoři, a dokonce tam byli i mesiánští židé. Zdá se mi, že tam byl i jeden římskokatolický kněz...
První otázka, jaká mi hned vyvstala na mysli: Kde jsou JINÍ veledůstojní duchovní UHKC? Přece v Kyjevě není jediný o.Konstantin...
Ochranu modlitební stráže měli po celou noc na zodpovědnosti dva (!) policisté, skutečně rozvážní a rozumní, žádní „dementi“. Chci jim zde vyslovit svou úctu a vděčnost.
S manželkou nám vystačily síly do 4 hodin ráno...
Kolem 7.00 ráno nás probudil zvonek telefonu, volal kamarád. Byl na noční modlitební manifestaci u památníku Hruševského až do rána a řekl mi o násilném rozehnání modlitebníků. Jemu samému se podařilo utéct. Pochopil jsem, že jít tam už nemá cenu. A také byla neděle a bylo třeba jít na svatou liturgii.
Po svaté liturgii v patriarchální katedrále UHKC přistupuji k známému knězi a říkám: „Bylo by třeba ohlásit lidem, a to hoří, že vláda podpořila pochod zvrácenců a manifestanti byli zbiti a zatčeni – 56 osob.“ On mi odpovídá: „Nechci jim dělat reklamu!“ (Bylo to řečeno tak, jako by se po této informaci měla nejméně polovina farníků stát homosexuály a hned běžet na gay pride). Když jsem si uvědomil, že tento kněz slouží „po boku těch nejvyšších“, došlo mi, že toto je pozice vedení a většiny kléru UHKC! A touto větou se všem vysvětluje absence kléru UHKC, kromě o. Konstantina, na noční modlitební stráži. Odpověděl jsem mu, že strčit hlavu do písku není řešením, a po rozmyslu tady říkám všem duchovním a kléru: Otevřete si Katechismus UHKC „Kristus naše Pascha“. V něm kromě samého katechismu je ještě i katechismová část a v ní rubrika s názvem „Cizí hříchy“. Jeden z nich zní: „Mlčet na hřích“. A vůbec: Jsem udivený zvláštním mlčením, a co víc, i bezpáteřností vedení mé rodné UHKC! Vždyť římskokatolický episkopát se zmohl na výzvu, a copak naši jsou horší? Jedině, že by chtěli Krista postavit na jednu rovinu s Beliálem? (2Kor 6,15) Říkám s naprostou jistotou: Postavit je na jednu rovinu se vám nepodaří! Beliál vás podvede a vy přestanete být církví. Cirkusácký obřadový teátr nikomu netřeba.
Ohledně „prajdu“ zvrácenců podporovaného vládou a zbití manifestantů prohlašuji: Vláda přešla všechny meze! Nejen v tom, že už podle tradice Kučmy použila tisíce těžkooděnců – „kosmonautů“ proti bezbranným manifestantům. Morální úpadek vlády je daleko hlubší. Dokonce v čase zahnívajícího římského impéria si žádný ani sebezkaženější imperátor nedovolil zapojit pluky pretoriánů, aby ochraňovaly parád chorých zvrácenců ani si nedovolil posílat pretoriány dusit protesty římských občanů proti takovému „průvodu“. Za to by se styděl i Nero! Ten Nero, který skončil zle. I vy skončíte zle. Morální legitimitu už jste ztratili.

-------------------------------------

Starší biskup církví sjednocených v Ukrajinskou misionářskou církev, pastor církve Křesťanská naděje, Valerij Rešetinský

Ptají se mě: Za co jsme prolévali krev? Ohledně té krve chci dnes říct pravdu: Ten pride byl na krvi! Po krvi patriotů, po krvi lidí, se prošli tamti kohouti!

Už jsme slyšeli právní a administrativní hodnocení událostí 17. června. Chtěl bych, abyste teď věnovali pozornost duchovní stránce. Je vytvořen dojem, jako by se to parlamentu vůbec netýkalo, jako by se to ani prezidenta vůbec netýkalo. Prostě nějací mimozemšťané přišli a udělali nám tu takový „prajd“. Ve skutečnosti duchovní stránka spočívá v tom, že 17. června v přítomnosti policie a některých politických sil, za přítomnosti zahraničních hostů, před očima mládeže Ukrajiny i Kyjevanů, Ukrajinu prostě znásilnili. Naštěstí se našli někteří lidé dobré vůle a křesťané, kteří prostě křičeli. Prostě křičeli! Byla prolita čerstvá, nová krev.
Chci říct pravdu ohledně této krve. Dnes ten pride byl na krvi. Po krvi patriotů, po krvi lidí, se prošli tamti kohouti! Odkud se vzali a proč je chránil několikatisícový zástup policie? Copak pro Ukrajinu učinili něco zvlášť velkého? Zasloužili si zvláštní pozornost?
Když myslím na ty lidi, je mi jich líto. Když se pak možná v samotě, po těch všech sexuálních zvrácenostech, v duchovní chorobě, tam kdesi mučí, mění partnery, hnijí od infekčních chorob, jsou infikováni AIDS i jinak choří.... A když ty, kohoute, uprostřed všech těch lidí, šlapeš po krvi, podívej se do čí své mámě. A ty se usmíváš jak hrdina, protože tě ochraňují tisíce policistů?
Dnes vystoupila ministryně zdravotnictví, doširoka toto téma rozvádí a říká: „No, vidíte, dříve byl čas náboženského tmářství, tehdy mysleli, že LGBT je choroba. A dnes je to absolutně normální jev.“ A to je ministryně zdravotnictví, jaká by měla vědět, že průměrný věk těchto lidí je 40-45 let, vždyť jsou přenašeči infekcí! Ti lidé jsou skutečně choří.
Kdyby jen všichni ti bídní lidé věděli, jak je jako nějakou biomasu, využívají ti chytráci pro jakési své politické cíle.
Také zde zastupuji vědecko-výzkumný institut Geneze života a vesmíru. Na UNIAN provedli tiskovou konferenci, kde byly vědecké přednášky. Byli tam filosofové, právníci, psychologové, pedagogové, biologové, medici a všichni se jednoznačně vyjádřili, že neexistují homosexuální geny.
A ejhle: ministryně zdravotnictví porovnává a říká: „Nu, u opic takový jev je, u psů také...“ Poslechněte, to má být ministryně zdravotnictví? Kam až jsme to klesli? To je hanba!
Vážení, takové jevy, vždyť to jsou ve skutečnosti procesy sugesce imprintingu, jsou to ryze psychopatické projevy a choroby! A jsou velmi sociálně nebezpečné. Myslím, že naše společnost musí povstat a ochránit se, ochránit náš národ, naše děti i budoucnost! Jestliže si naši politici popletli demokracii s démonokracií, to je jejich problém. Toto není demokracie! Je to ideologický mainstream homodiktatury, jaká vtrhla do škol i do mateřských škol, a ruinuje pojem „matka“, „rodiče“. To s takovou pak zbořme všechny památníky a vyhoďme všechny písně o mámě! Už byl zrazen otec, zrazena matka, zdravé chápání, kultura. A to je také výzva k Národní bezpečnosti Ukrajiny. Vždyť to je kultura smrti! Copak to nemůžeme už konečně zastavit?

Byzantský katolický patriarchát
2018-07-04 15:11:02
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
Vzhledem k blížícím se státním svátkům 5. a 6. července Vám zasíláme úvahu ke svátku sv. Cyrila a Metoděje i úvahu k svátku mučedníka Jana Husa.
Připojujeme také aktuální dopis „Elity a historicko-kritická metoda“ spolu s videem:
https://youtu.be/Gb9rGMKH4u4
https://zoho-423.wistia.com/medias/jhd460kr8x

S úctou

Biskupové-sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

vkpatriarhat.org/cz , uogcc.org.ua, byzcathpatriarchate@gmail.comÚvaha k svátku mučedníka Jana Husa

Dne 6. července 2018 si český národ připomene šest set a tři léta od upálení pravověrného, svatého kněze Jana Husa.
Žijeme v historické době. Je třeba, abychom se my, biskupové a kněží, ale i celý náš národ vrátili k zdravým křesťanským kořenům. Jsou jimi Boží zákony a osobní vztah ke Spasiteli, který nás na kříži vykoupil svou vlastní krví. V Něm je naše záchrana a spása. Příkladem pravdivého křesťanství jsou nám svatí Cyril a Metoděj, a z našeho národa svatý Prokop, vítězný bojovník nad démonskými silami a pohanstvím, a mučedníci za Krista, svatý Václav, svatý Vojtěch a rovněž mučedník Jan Hus.
Roku 1412 napsal Hus Lounským: „Nejmilejší, mějte na paměti: svět se řítí k horšímu, smrt stojí přede dveřmi a my se máme zakrátko odtud odebrat. Proto žijme především zbožně a svatě a varujme se hříchu... Je zajisté dvojí možnost – zatracení, nebo život věčný. Zatracení, toť věčný oheň, temnota, nesmírná muka a ustavičné trápení ohněm s ďábly. Život věčný, toť dokonalá radost a světlo. Místo, kde není bolesti ani trápení, jen obcování s Bohem a Jeho anděly...“
Kristův kněz a mučedník byl za pravdy evangelia očerňován jako arcikacíř ještě 600 let po své mučednické smrti. Oklamaní katolíci lež o něm přijali jako dogma a nebyli už proto schopni přijmout pravdu. Bůh odpusť falešným svědkům i těm, kteří se odvolávali na jejich falešná svědectví jako na historické prameny.
Hus ve svém výkladu víry, Desatera a Otčenáše (1412) píše: „Proto, věrný křesťane, hledej pravdu,... miluj pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí od hříchu a od ďábla... i od smrti věčné!“
Jan Hus pro pravdu evangelia žil a káral svatokupectví a hereze jak v kázání, tak i v životě. Byl vzorem pravdivého kněze a křesťana.
Hus byl příkladem morální čistoty, proto měl sílu kárat nemorální život některých kněží, řeholníků či církevních prelátů.
Hus byl rovněž příkladem skromnosti; v prostotě evangelia se postavil proti zlořádům spojeným s bůžkem zvaným mamon či simonie, což je svatokupectví. Za to, že odvážně odsoudil kupčení s odpustky, zaplatil životem.
Hus byl pravověrný kněz. Jeho nepřátelé proto, aby se ho zbavili, neváhali použít falešná svědectví a vyhlásit ho za arcikacíře, aby byl upálen. Kdo nezaujatě prostuduje jeho listy a kázání, pozná, že měl stejného Ducha jako sv. Pavel a apoštolé. Měl Ducha Kristova. Husovi nepřátelé, ač měli církevní úřady, Ducha Kristova, Ducha pravdy, neměli (srov. Ř 8,9).
Husovi soudci
Koncil v Kostnici byl z pohledu církve heretický, protože vyhlásil herezi konciliarismu. Stalo se to 6. 4. 1415 dekretem „Haec sancta Synodus“. V té době byli tři papežové.
Metoda soudu nad Husem
Předem bylo rozhodnuto o výsledku. Byli objednáni falešní svědkové, aby veřejně lhali, a Hus neměl možnost se hájit. Když se pokusil o obhajobu, spustili křik, podobně jako proti Ježíši: „Ukřižuj! Ukřižuj!“
Dokumenty o soudním procesu s Janem Husem v Kostnici se záhadně ztratily. Tedy historické prameny kostnický soud předložit nemůže. Naproti tomu se nám dodnes dochovala přesná reportáž očitého svědka, Petra z Mladoňovic, který podrobně zaznamenal proces nad Husem i jeho smrt. Jeho dokumentární záznam je hodnověrným historickým pramenem. Katoličtí historikové měli na rozdíl od něj předem určený způsob, jak historii napsat. Věděli, jaké falešné prameny použít, jaké zkreslené argumenty postavit a jaké pravdivé zamlčet, aby z Husa udělali heretika a současně zakryli zločiny a hereze konciliarismu, trojpapežství, nemorálního života prelátů, simonie – svatokupectví – uvnitř církve... Proč to dělali? Aby katolické hierarchii udrželi image.
Hus vnímal nutnou potřebu reformy církve, spojenou s pravdivou reformou života kněží a církevní hierarchie. Ukazoval na zhoubné zlořády, na pohoršení, které způsobily, i na bolestnou realitu, že pravdivý křesťanský život je ničen v kořeni. Ze svědectví jeho spisů může nezaujatý čtenář i dnes načerpat nadšení k úsilí stát se pravdivým křesťanem. A to potřebuje zvláště dnešní církev, aby se znovu stala světlem a solí, kterými dnes už bohužel není. Jediným řešením je vrátit se k apoštolskému učení a přijmout Ducha, kterého měli apoštolé a mučedníci (Sk 1,8). Na toto učení a na tohoto Ducha ukazoval Jan Hus. K těmto zdravým pramenům přivedli náš národ sv. Cyril a Metoděj. Zvláště Metoděj byl rovněž očerněn falešnými svědky, kterými byli jednak hierarchové ze Salzburgu, kteří Metoděje tři roky drželi ve vězení, a jednak to byl německý biskup z Nitry – Wiching. Ten drze padělal církevní dokumenty a udal apoštoly do Říma. Jeho cílem bylo zničit cyrilometodějskou misii. Po smrti sv. Metoděje bylo 300 jejich žáků prodáno v Benátkách do otroctví. Sv. Cyril a Metoděj byli ještě ne pouze 600, ale 1000 let katolíky očerňováni jako schizmatici. Pravoslavná církev se na tomto jejich očerňování nepodílela.
Jak v době sv. Cyrila a Metoděje, tak v době Husově, stejně jako v době apoštola Pavla, byli i nepravdiví představitelé církve, kteří zneužívali Boží autoritu proti pravověrným. Místo pokání, které by v době Husově vedlo k obnově křesťanství nejen v Čechách, ale i v celé Evropě, umlčeli prorocký hlas pravdy. Zevnější jednota církve se tím nezachránila. Neuběhlo ještě ani jedno století, a v Německu vystoupil mnich Martin Luther. Katolická církevní struktura v Evropě, a následně i v celém světě, se rozbila. Byly zrušeny kláštery, kněžství i všechny svátosti kromě křtu. Proč? Protože se staly bez pravdy Božího slova a víry neúčinnými a neplodnými. Za masový odpad a rozdělení církve nebyl vinen Luther, ale opět byla vinna církevní hierarchie. Pomocí intrik bojovala proti pravdě a zabránila nutné reformě církve! Kdyby hierarchie místo upálení hlasatele pokání začala konat pravdivé pokání, Luther by nepovstal a nemuselo dojít k západní schizmě, která trvá dodnes!
Jan Hus napsal měsíc před smrtí, 10. června 1415, Čechům z žaláře list. Cituji: „Prosím, aby kněží dobrých obyčejů milovali, je velebili a ctili, a zvláště ti, kteří pracují se slovem Božím. Prosím, aby se varovali lstivých lidí, a zvláště kněží nehodných, o nichž dí Spasitel, že jsou v rouše ovčím, ale uvnitř jsou vlci hltaví...“
Devět dní před smrtí, 27. června 1415, Jan Hus napsal:
„Koncil chtěl, abych o článcích z knížek vybraných, o všech i o každém jednotlivém prohlásil, že jsou křivé. Nechtěl jsem, leda by mi nesprávnost dokázali z Písma. Proto ať by byl kterýkoli křivý smysl v kterémkoli z těch článků, toho se zříkám.... A vás rovněž napomínám v Pánu, mohli-li byste v některém z oněch článků shledat smysl křivý, abyste se ho zřekli, ale vždy bez újmy pravdě, o kterou mi jde.
Mistr Jan Hus,
v okovech a v žaláři, stoje již na samém břehu pozemského života, očekávající již brzy strašnou smrt, která, jak doufám, očistí mé hříchy, z milosti Boží neshledávaje na sobě nijakého kacířství, když z celého srdce vyznávám všelikou víry hodnou pravdu.
Psáno ve čtvrtek před vigilií svatého Petra.“
1. července 1415, pět dní před svou smrtí, adresoval koncilu list:
„Já Jan Hus, v naději kněz Ježíše Krista, boje se urazit Boha a boje se upadnout v křivopřísežnictví, nechci odpřisáhnout v celku ani jednotlivě články, které proti mně předvedli v svědectvích křiví svědkové, protože jsem jich – Bůh můj svědek – ani nekázal, ani netvrdil, ani nehájil, a oni tvrdili, že jsem je hájil. O článcích, vybraných z mých knížek, aspoň o těch, které byly správně vybrány, pravím, že se odříkám kteréhokoli z nich, obsahuje-li nějaký křivý smysl. Boje se však urazit pravdu a mluvit proti mínění světců, nechci kteréhokoli z nich odpřisáhnout. A kdyby bylo možno, aby byl nyní hlas můj celému světu zjevný, jakož zjevná bude každá lež a každý můj hřích v den soudný: velmi rád bych odvolal před celým světem každou nesprávnost a každý blud, pokud jsem kdy zamýšlel vyslovit nebo vyslovil. To pravím a píši svobodně a dobrovolně. Psáno vlastní mou rukou dne 1. července.“
Poslední list, adresovaný Čechům na rozloučenou, napsal Mistr Jan 5. července 1415, den před svou smrtí:
„Bůh s vámi a rač vám dáti odplatu věčnou, že jste mi mnoho dobrého činili... Prosím také všech, aby za mě Pána Boha prosili, v Jehož svaté milosti se s Jeho svatou pomocí brzy shledáme. Píši vám v žaláři v okovách, v čekání odsouzení na smrt. Pevně ale doufám, že trpím pro Boží zákon.“ A na závěr mučedník prosí o ochranu pro dobré kněze a zůstávání v Boží pravdě: „Prosím vás pro Pána Boha nedejte hubit dobré kněze. A všechny vás prosím, abyste zůstali v Boží pravdě.“
Petr z Mladoňovic, přímý svědek Husovy mučednické smrti, svědčí: Přišed pak 6. července na popraviště, poklekl, a rozepjav ruce a zdvihnuv oči k nebi, velmi zbožně se modlil žalmy a zvláště: „Smiluj se nade mnou, Bože“, a „V tebe, Pane, jsem doufal“, „V ruce tvé, Pane, poroučím svého ducha“. Když opakoval verš, okolo stojící ho slyšeli modlit naplněného štěstím a s tváří radostnou.
Vstav pak na příkaz biřice z místa modlitby, vysokým a srozumitelným hlasem, že ho všichni mohli dobře slyšet, pravil: „Pane Ježíši Kriste, tuto strašnou, potupnou a ukrutnou smrt pro tvé evangelium a kázání tvého slova chci velmi trpělivě a pokorně vytrpěti.“ Okolo stojící povzbuzoval, pak je prosil, aby nevěřili, že on články, od falešných svědků jemu přičítané, jakýmkoli způsobem držel, kázal nebo učil. Potom ho svlekli z jeho šatu a uvázali k jakémusi sloupu provazy. Dříví promíšené slámou obložili kolem jeho těla tak stojícího až po bradu.
Dříve však, než by ho podpálili, přijel k němu říšský maršálek Hoppe z Pappenheimu, vybízeje ho, aby ještě zachoval život bez úrazu, a aby to, co kdysi kázal, a svoje slova odpřisáhl a odvolal. Mučedník Jan odpověděl: „Bůh mi jest svědek, že jsem to, co se mi falešně připisuje a skrze falešné svědky přičítá, nikdy neučil, ani nekázal, ale prvořadým úmyslem mého kázání a všech jiných mých skutků nebo písem bylo, abych jen mohl lidi zachrániti od hříchů. V té pak pravdě evangelia, kterou jsem psal, učil a kázal ze slov a výkladů svatých učitelů církve, dnes radostně chci umříti.“ Hned biřici zapálili hranici a Mistr vysokým hlasem dvakrát zazpíval: „Kriste, synu Boha živého, smiluj se nad námi“ a pak: „Jenž jsi se narodil z Marie Panny“, a vítr mu vehnal plamen do tváře. Pak, dříve, co bys rychle mohl odříkati dva nebo nejvíce tři Otčenáše, vypustil duši v Pánu.
Vše obrátili v popel se slovy: „Aby snad Čechové neměli nic za relikvii.“ Popel naložili na jednu káru a vhodili do blízké řeky Rýna.
Co by řekl tento svatý kněz v tomto roce 2018 českým kněžím a českému národu? Zřejmě to samé, co mu vždy nejvíce leželo na srdci, a to je, aby každý poznal Ježíše, který je vtělená Pravda. Jeho výzva je dnes mimořádně aktuální: „Proto, věrný křesťane, hledej pravdu,... miluj pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí od hříchu a od ďábla, od smrti duše a konečně, od smrti věčné!“

Za Byzantský katolický patriarchát


+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

---------------------------------------------------

Úvaha ke svátku sv. Cyrila a Metoděje

Byzantský katolický patriarchát se obrací s aktuální výzvou na všechny věrné Čechy, Moravany a Slováky, dědice apoštolů Cyrila a Metoděje: Vykonejte v den svátku našich věrozvěstů, 5. července, soukromou či společnou pouť na místo, kde jsou vykopávky základů několika chrámů z doby cyrilometodějské misie. Mnozí archeologové tvrdí, že právě zde byl historický Velehrad. Tato lokalita je mezi obcemi Mikulčice u Hodonína a Kopčany na Slovensku.
Letošní pouť má navíc charakter smírné oběti za bolestnou urážku našeho Pána Ježíše Krista v brněnském divadle. Při satanských orgiích na jevišti došlo k nevýslovně zrůdnému rouhání. Náš Spasitel byl hozen do amorální stoky a znevážen zvrácenými vyvrhely a satanisty. Už jen hovořit o tom a popisovat samotný zločin zamořuje čistou mysl a působí hluboké duševní trauma. To ze zkušenosti stovky lidí i své vlastní dosvědčil divadelní odborník z Janáčkovy akademie v televizním interview.
Bohužel církevní představitelé křesťanských církví v Česku, kromě kard. D. Duky, tento do nebe volající zločin přešli mlčením. Jenže takový zločin je nepromlčitelný! Svolal prokletí a trest na náš národ, ale má dopad i na celý křesťanský svět. Bezbřehá islamizace a systematická gender amoralizace, spojená s kradením dětí tzv. sociálními službami, dnes reálně visí nad Českem, Slovenskem i celou V4.
Apoštolé sv. Cyril a Metoděj postavili na Velké Moravě kříž jako vítězný triumf nad démonickou silou a pohanstvím. Je třeba si však uvědomit, jak velký duchovní kříž museli oba bratři přetrpět. Byli hrubě očerňováni německými latiníky, kteří proti nim osnovali ustavičné intriky, takže sv. Cyril a Metoděj byli nuceni se obhajovat až v Římě. Tam sv. Cyril umírá. Sv. Metoděj je na zpáteční cestě na Moravu zajat v Bavorsku německými biskupy. Je držen ve vězení téměř tři roky. Pokud by nezasáhl sám papež, zřejmě by z vězení živý nevyšel. Němečtí biskupové by svůj zločin zamaskovali frází, že byl kacíř, takže jejich počin byl takzvaně k dobru německé církve. Když se Metoděj vrátil na Moravu, jeho nepřátelé znovu osnovali intriky, padělali dokumenty a posílali do Říma vykonstruované žaloby, aby se nenáviděné konkurence zbavili. Této podlosti se dopouštěl především německý biskup Wiching z Nitry. Neúnavně a všemi způsoby usiloval o zničení celé velkomoravské misie. Když roku 885 Metoděj umírá, celá misie je zlikvidována. Téměř 300 žáků bylo prodáno do otroctví do Benátek. Ostatní byli rovněž ocejchováni jako nebezpeční sektáři, kterým se nesmí podat ani voda. Téměř nazí byli vyhnáni za Dunaj. Toto utrpení a kříž získalo milost k vykořenění pohanství i s jeho magií a věštěním. Nahradilo ho světlo evangelia, s nímž přišlo Boží požehnání.
Není však tajemstvím, že sv. Cyril a Metoděj byli očerňováni jako schizmatici téměř 1000 let. Až teprve v roce 1885, 1000 let po smrti sv. Metoděje, byli naši věrozvěsti rehabilitováni a uznáni za svaté.
Kříž a pronásledování čeká také každého, kdo dnes hájí pravdu. Ježíš předpověděl: „Vyloučí vás ze synagog a každý, kdo vás zabije, se bude domnívat, že tím slouží Bohu.“ To platilo v době Kristově, to platilo i v době Metodějově a to platí i dnes.
Letošní rok je mimořádně strategický. Rozhoduje se, zda se necháme oklamat a otevřeme dveře postupné islamizaci a genderové ideologii skrze Istanbulskou úmluvu. Obojí má za cíl vykořenit dědictví sv. Cyrila a Metoděje, tedy víru i kulturu, a tím způsobit národu smrt.
Skrytou motivací hrozné urážky našeho Spasitele v Brně bylo otevřít dveře autogenocidě Česka i Slovenska. Proto smírná pouť k historickým i duchovním základům naší víry i kultury má velký význam nejenom pro poutníky, ale přinese požehnání pro oba národy.
V Mikulčicích je dvanáct fundamentů chrámů z cyrilometodějské misie. Na odčinění rouhání v Brně ať poutníci přijdou se svým malým křížem. Může to být ten, který máte ve svých domech. Zde ať každý poutník udělá gesto víry. Jaké? Dotkne se svým křížem symbolicky vykopávek základů některého z chrámů. Při tom ať odprosí Ježíše za strašné rouhání a zároveň ať s vírou poprosí o ducha pokání a záchranu pro celý svůj národ.
Tento kříž ať si každý pak doma zavěsí na čestné místo. Na zadní stranu kříže může napsat iniciály věrozvěstů C a M a mezi ně načrtnout dvouramenný kříž. Pod něj může napsat letopočet: 2018.
I když cyrilometodějská misie byla pohřbena, přece zaseté semeno, které podstoupilo těžkou zkoušku smrti, zde vzklíčilo a přineslo našim slovanským národům bohatou duchovní úrodu. K ní patříme a hrdě se hlásíme i my, dědici víry našich duchovních otců ze Soluně.
Kéž na pouť přijdou křesťané, ale i všichni lidé dobré vůle, aby se v Kristově Duchu sjednotili s odkazem našich otců, kteří nám přinesli světlo víry a ukázali nám na Kristův kříž – Spásu národa! Chceme světlo víry předat i budoucím pokolením, protože tím jim předáváme život, který je záchranou před věčnou smrtí.
Bratře a sestro, tvoje kající pouť i gesto víry bude rozhodujícím zrnkem na váhách k záchraně národa i celé V4.

Za Byzantský katolický patriarchát

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

---------------------------------------------------

Elity a historicko-kritická metoda
Video: https://youtu.be/Gb9rGMKH4u4
https://zoho-423.wistia.com/medias/jhd460kr8x

Dnes je v teologii používána historicko-kritická metoda. Má kořeny v modernismu a v osvícenství. Je třeba přiznat, že z hlediska historie, archeologie či geografie přinesla pro studium Bible určité obohacení. Nese ale velmi negativní ovoce, co se týká spasitelné víry. Narušuje samu její podstatu!
Jak k narušení víry došlo?
V kořenu historicko-kritické metody je ateistická filosofie. Prof. Linnemannová, žákyně R. Bultmanna, čelního představitele této metody, doslova říká: „Boží děti, jednu generaci za druhou, které byly ochotné a horlivé Bohu sloužit, jsme obětovali Molochu ateistické teologie.“
Tato teologie ignoruje duchovní stránku Bible, která však tvoří její podstatu. Tzv. demytologizace Písma v něm popřela vše nadpřirozené. Byly popřeny všechny zázraky Ježíše Krista včetně Jeho reálného a historického vzkříšení! Byla dokonce popřena i božská inspirace Písma.
Pokud bychom chtěli aplikovat historicko-kritickou metodu i na systém Nového světového řádu (NWO), musíme vědět, že tato metoda je nedostatečná.
Proč je nedostatečná?
Protože ignoruje duchovní podstatu. Za Biblí je Duch pravdy a života. Za NWO je duch lži a smrti. Tedy na jedné straně je království Boží a na druhé straně království temnoty, a to je třeba vědět. Bez tohoto předpokladu nelze učinit správnou analýzu ani Bible ani NWO.
Kritická metoda zkoumá pouze zevnější činnost a strukturu svobodných zednářů a iluminátů. Seřazuje určitá historická fakta, odhaluje souvislosti a ukazuje cíle. Za NWO jsou světové elity, které uctívají satana a jsou ve vzpouře proti pravému Bohu.
Jaký je vliv této elity na události v Evropě v minulých třech stoletích?
Touto metodou se dá zjistit, jak v 18. a 19. století tato polotajná organizace ovlivňovala čelní osobnosti v politice, filosofii, kultuře i umění. Jak působila na rektory a děkany na univerzitách i jaké dlouholeté plány s přeformováním společnosti si vytýčila. Je možné zmapovat, jaký byl její vliv na zrod osvíceneckého hnutí i Velké francouzské revoluce. Dá se odhalit také její vztah k darwinismu. Tato ideologie svou utopií o evoluci lživě a cílevědomě popřela Boha Stvořitele.
Stejně tak můžeme touto metodou bádat i ve 20. století. Lze zkoumat vliv zednářů na vypuknutí 1. a 2. světové války i na zakládání různých mezinárodních organizací. Lze zkoumat spojení se světovými bankéři i zákulisní ovlivňování světové politiky.
Infiltrovala tato organizace církev?
Ano, dá se dokázat infiltrace například skrze kardinála Rampollu, kard. Königa i preláta Roncalliho, pozdějšího papeže Jana XXIII. K mimořádně silné infiltraci došlo skrze II. vatikánský koncil. Otrávené ovoce dnes sklízíme.
Má zednářská organizace v historii své předchůdce?
Má! Historicky se dá doložit napojení na rosenkruciány, templáře, maltézské rytíře i jiné řády a spolky, které jsou propojeny už se starověkou gnózí. Pokud jdeme ještě hlouběji, kořeny sahají až k pohanské modloslužbě, bytostně spojené s věštěním, černou magií, spiritismem a přinášením lidských obětí ďáblu.
Toto všechno může historicko-kritická věda doložit a prozkoumat.
Je něco, co se historické metodě vymyká?
Ano, to podstatné, a to duchovní dimenze. Tu odhaluje Písmo: „Sám satan se (zde) převléká za anděla světla“ (2Kor 11). Je třeba vědět, že vůdčí členové této elitní organizace nejsou ateisté, ale jsou to zasvěcení satanisté!
A přinášejí i rituální oběti?
Jejich rituální oběti mají navíc i novodobý a masový charakter. Jednou z takových masových obětí jsou ukradené děti juvenilní justicí, jejich tyranie a následné dětské sebevraždy. Další masovou obětí je zdemoralizovaná společnost ideologií gender. Je likvidována i základní buňka společnosti, rodina. Dnes už se elity netají plánem redukce, tedy holocaustem lidstva.
Mohou členové těchto elit být zároveň i členy církve?
Ne, členy Kristovy církve být nemohou a nejsou, i když zůstanou v církevní struktuře, anebo v ní dokonce zaujímají nejvyšší místa.
Jak je to se zrušením exkomunikace na zednáře?
Zrušení exkomunikace na zednáře Janem Pavlem II. je neplatné! Členem Kristovy církve nemůže být člověk, zasvěcený ďáblu v zednářském rituálu.
Existuje ještě cesta k záchraně?
Ano, a tou je změna myšlení – metanoia! „Jestliže nebudete činit pokání, všichni zahynete,“ varuje Ježíš i dnes.

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

1. 7. 2018
2018-07-06 20:26:31
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!

Zasíláme Vám dopis pod názvem „Elity, antidekalog a východisko“ a přikládáme odkaz na stejnojmenné video: http://vkpatriarhat.org/cz/?p=39411 https://youtu.be/w0Pcym1s_1Y

S úctou

Biskupové-sekretáři Byzantského katolického patriarchátu
vkpatriarhat.org/cz, uogcc.org.ua, byzcathpatriarchate@gmail.com


Elity, antidekalog a východisko

Vlivem elit je dnes programovaná lež a nese už katastrofální ovoce. Chtěl bych ukázat na východisko.
Český mučedník Jan Hus řekl: „Hledej pravdu, miluj pravdu, braň pravdu, pravda tě vysvobodí od hříchu a ďábla, a nakonec od smrti věčné.“
Dnes je ale elitami nastolen diktát: nehledej pravdu, nemiluj pravdu, braň lež... Konec toho je však smrt věčná.
Už pohanský filosof pronesl: „Poznej sám sebe.“ Co je důležité k sebepoznání?
Při pravdivém sebepoznání si člověk uvědomuje, že ač chce dobro a miluje ho, koná zlo, které nechce. Tedy v našem nitru je určitá síla, která se staví proti našemu rozumu i proti naší vůli. Je to dědičný hřích, neboli ložisko lži a zla v nás. Drží nás v sebeklamu, egoismu a pod vládou nezřízených vášní. Člověk se stává otrokem jídla, alkoholu, nikotinu, narkotik, sexuální nečistoty a zvrácenosti. Zotročuje ho ale také egoismus, kariérismus, konzum, nenávist a závist. Rozum i vůle jsou klamány, takže člověk vlastně chce to, co mu škodí. Když mu někdo pravdivě ukáže na jeho chyby a závislosti, není schopen to přiznat. Dokonce to nechce ani slyšet. Člověk je egocentrický a miluje lež. Proč? V nitru člověka je ložisko lži a zla, takzvaný dědičný hřích. Na druhé straně hluboko v duši je i touha po pravém štěstí, po pravdě, spravedlnosti.
Proč se tato touha nemůže rozvinout?
Protože člověk se vyhýbá sebezapření a sebekritice. Pak ale nikdy nezakusí pravou svobodu ani hluboký pokoj v duši, který vyplývá z lásky k pravdě.
Kdo nás vysvobodí z otroctví sebeklamu?
Jedině Ježíš. On je Pravda. On těm, kteří k Němu přicházejí, dává světlo a sílu, aby byli skutečně svobodni.
Pokud se neukáže na smysl a cíl života, je zbytečné lidi moralizovat. Poznání pravdy o sobě je podmínkou poznání pravdy o Bohu. Když si člověk nechce přiznat, že má v sobě ložisko lži a zla, tak ani nehledá záchranu. Když si to ale přizná a chce udělat první krok k Bohu, tento systém lži v nitru se vzepře a nechce to dovolit. Ježíš přišel proto, aby nás zachránil: „V Jeho jménu je hlásáno pokání na odpuštění hříchů všem národům.“ (Lk 24)
Co to je pokání?
Pokání je podmínkou odpuštění hříchů. Znamená to přiznat si pravdu o sobě, tedy svůj hřích, před sebou i před Bohem. Dokud nemá člověk poznání Ježíše jako Spasitele, utíká před osvobozující sebekritikou. Základem celého křesťanství je hlásat odpuštění hříchů, které je jen a jen v Ježíši Kristu. Pak musí pokračovat cestou pravdy.
Co znamená jít cestou pravdy?
Znamená to přijmout cestu pravdy jako svůj životní program. Pak Bůh dává světlo i sílu k boji proti lži a zlu, které je nejen v nás ale i mimo nás. Jít cestou pravdy a následovat Krista je pravé a největší hrdinství.
Dnes je systematicky prosazována lež. Všechno už otrávila. Člověk je lživou ideologií veden k tomu, aby neměl ani nejprimitivnější poznání pravdy o sobě. Dnes se mu drze tvrdí, že dokonce nemůže poznat, jestli je muž, nebo žena. Dostali jsme se do éry antikrista a totální satanizace. Cestu k tomu připravily hereze uvnitř křesťanství, takže církev přestala být solí a světlem světu. Hereze zlikvidovaly pravdu a nastolily systém lži a smrti.
Kde musí začít pravá reforma a jak?
Musí začít u každého člověka, a to přijetím pravdy o sobě i o Bohu, tedy pokáním. To je spojeno jak se sebevýchovou, tak i výchovou. Je třeba využít všechny prostředky a vychovávat mladou generaci. To je dnes potřebnější než pokrok ve vědě a ekonomice! Začít se musí už od mateřských škol a pokračovat na všech stupních vzdělání. Pedagog musí poučovat, varovat před nebezpečím škodlivých závislostí, konkrétně narkotik, alkoholismu, zvrácené sexuality, destruktivních sekt... To ale nestačí. Musí mládež hlavně pozitivně připravovat na zodpovědný život, zodpovědné manželství a rodičovství. Základ výchovy tvoří Dekalog.
Co je Dekalog?
Dekalog je základ morálky a spravedlivého zákonodárství. Formoval evropskou civilizaci až do nastolení satanského antidekalogu, tzv. Lisabonské smlouvy.
K čemu se vztahují první tři přikázání Dekalogu?
Určují vztah k Bohu.
Co zahrnuje první přikázání, které zní: „V jednoho Boha věřiti budeš“?
Jsou k němu ještě dodána slova: „Já, Hospodin, jsem tvůj Bůh. Nebudeš míti jiných bohů.“ První přikázání tedy stanoví, že člověk má uctívat jediného pravého Boha a je mu zakázáno uctívat falešná božstva, tedy démony. Démony uctívají pohané, např. buddhisté, hinduisté, animisté... Muslimové uctívají nejvyššího – „akbar“ – z 360 bůžků Mekky. II. Vatikánum tvrdí, že křesťané s muslimy mají stejného boha. To je absurdum a hereze maxima!
Druhé přikázání zní: „Nevezmeš jméno Boží nadarmo.“ Co se k němu vztahuje?
Druhé přikázání chrání svaté Boží jméno, o němž je řečeno: „Kdo by vzýval Boží jméno, bude spasen.“ (Ř 10) Pohané naproti tomu vzývají jména démonů opakováním manter. To vede ke spojení s démonem a do zavržení.
K čemu nás zavazuje třetí přikázání, které zní: „Pomni, abys den sváteční světil“?
Třetí přikázání nás křesťany zavazuje, abychom světili sedmý den. První den po sobotě byl Kristus vzkříšen. Rovněž v neděli se zrodila církev, a to vnitřním, ale i viditelným zásahem Ducha svatého. Máme si proto v tento sváteční den vyčlenit čas na modlitbu, na bohoslužbu, na čtení Písma svatého, životů svatých a rovněž na společenství s křesťany, kteří stejně jako my bojují za svou spásu. Má-li nastat obnova křesťanství, je třeba obnovit pravdivé svěcení neděle.
Co vyjadřují další přikázání?
Čtvrté až desáté přikázání vymezují mezilidské vztahy.
Čtvrté přikázání zní: „Cti otce svého i matku svou....“ Co nám tím Bůh přikazuje?
Bůh přikazuje, aby děti ctily své rodiče. V křesťanské praxi bylo samozřejmostí, že se pak dospělé děti staraly o své rodiče až do jejich smrti. Dnes jsou už malým dětem vnucována tzv. práva, jako by vůbec nemusely brát rodiče v úvahu. Tím jsou vytvořeny podmínky k neúctě k rodičům. Ve stáří jsou rodiče vyčleněni z rodiny a dáváni do ústavů, kde pak v opuštěnosti umírají. V Holandsku a v jiných zemích, které skrze hereze odpadly od křesťanství, je situace ještě horší. Vlastní děti najímají na rodiče katy v bílých pláštích, aby je eutanazií zabili. Vše v souladu s eurozákony.
Páté přikázání nařizuje: „Nezabiješ!“ S čím to souvisí?
Toto přikázání zakazuje nejen usmrcení člověka, ale i ubližování na zdraví sobě i druhému, a to narkomanií, alkoholismem, zvrácenou sexualitou. Těžkými hříchy jsou sebevražda, eutanázie, potrat. Dnes je ale současná legislativa schvaluje, ba dokonce vnucuje.
Šesté přikázání zní: „Nesesmilníš,“ a deváté: „Nepožádáš manželku svého bližního.“ Co k tomu?
Lidská sexualita, která je spojena s předáváním života, je podřízena Božímu zákonu v manželství. Sexuální aktivita mimo manželství je těžkým hříchem a rovněž i cizoložstvím. Bible jasně zakazuje sexuální zvrácenosti jako sodomii, pedofilii, krvesmilstvo, obcování se zvířaty, s mrtvolami a podobné ohavnosti. Zvrácená sexualita je spojena s přenášením nemocí, jako je smrtelný AIDS, hepatitida B a jiné infekční nemoci.
Žijeme v době, kdy zvrácenost je propagována v masmédiích, kultuře, umění, zákonodárství. Dokonce i děti v mateřských školkách jsou systematicky demoralizovány. Později je nutí k přeoperování své přirozenosti. To jsou do nebe volající hříchy a zločiny proti lidskosti.
Co sedmé přikázání, které zní: „Nepokradeš!“?
Sedmé a desáté přikázání chrání osobní i společný majetek před krádeží a poškozením. Světské zákony do detailů stanovily tresty za různé krádeže a loupeže. Dnes lživý systém antizákonů prosazuje opak. Dokonce uzákoňuje i nejkrutější zločin – krádež dětí rodičům.
Co patří do osmého přikázání, které zní: „Nepromluvíš křivé svědectví proti svému bližnímu“?
Osmé přikázání chrání pravdu a čest člověka před křivým a lživým obviněním. Současné antizákony označují lidi, kteří brání pravdu a morální hodnoty, za zločinné extrémisty a -foby všeho druhu. Hrubé očerňování je programem mainstreamových médií a moderních psychologických tréninků. Jejich cílem je za každou cenu dosáhnut úspěchu, a to podvodem a manipulací. Po pravdě se šlape a vládne lež a smrt. Největší lži, podvody a ubližování nevinným jsou maskovány pozitivními pojmy, jako např. právo dítěte, lidská práva... Tím víc je proto třeba dnes pravdu milovat a bránit.
Co závěrem?
Neměnnou a živou Pravdou je Ježíš. „Proto křesťane, hledej pravdu, miluj pravdu, braň pravdu, pravda tě vysvobodí od hříchu a ďábla, a nakonec od smrti věčné.“

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

2.7.2018
Byzantský katolický patriarchát
2018-07-09 15:32:47
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!

Zasíláme Vám dopis pod názvem „Křesťanská modlitba – opak manter a meditací“ a přikládáme odkaz na jeho video formu:
http://vkpatriarhat.org/cz/?p=39428
https://youtu.be/EsMYMtq6rFs

S úctou

Biskupové-sekretáři Byzantského katolického patriarchátu
vkpatriarhat.org, uogcc.org.ua, byzcathpatriarchate@gmail.com
_______________________________________


Křesťanská modlitba – opak manter a meditací

Když budeš umírat, nejdůležitější je vzbudit dokonalou lítost. To znamená přiznat si hřích i hříšnost a vzývat Boží jméno. „Kdo by vzýval Boží jméno, bude spasen.“ (Ř 10,13)
V hodině smrti se rozhodne o tvé věčnosti. Proto se na ni připravuj vnitřní modlitbou.
Jak nám Duch svatý při této modlitbě pomáhá?
Apoštol odpovídá: „přimlouvá se za nás vzdechy nevyslovitelnými.“ (Ř 8,26)
Jak se má správně modlit ten, kdo má dar modlitby v neznámém jazyku?
Apoštol Pavel odpovídá: „Modlím-li se neznámým jazykem, duch můj se modlí, ale má mysl je bez užitku“ (1Kor 14,14) a dodává, že je třeba se modlit i myslí (v. 15). To znamená uvědomovat si a prožívat pravdu, která mě sjednocuje s Ježíšem.
Když se začneš modlit, je vhodné klečet. Nejdříve si uvědom čtyři nejzákladnější reality. První – smrt, druhá – Boží soud, třetí – čeká tě nebe, anebo peklo, čtvrtá – odpuštění hříchů, a to pouze v čase. V duchu se postav pod kříž, uvědom si svůj hřích a hříšnost i potřebu odpuštění. Otevři se Božímu světlu, které vychází z Kristova kříže. Být v tomto světle je podmínkou, aby platilo: „Jestliže chodíme ve světle, krev Kristova nás očišťuje od každého hříchu.“ (1J 1,7) V duchu se podívej do pěti ran Kristových, u každé se pohledem zastav a pomalu opakuj: „Ježíši, Ježíši, Ježíši, smiluj se nade mnou!“ (odpusť mi!).
Hříchem není pouze skutek. Člověk hřeší i myšlenkou, pocitem, slovem anebo svévolností, když nehledá a neplní vůli Boží.
Můžeš si také pomalu opakovat větu: „Krev Kristova očišťuje od každého hříchu“ a uvědomovat si hloubku této pravdy. Osobně ji prožij.
V tomto světle zůstávej čtvrt hodiny.
Druhou čtvrthodinu prožívej Boží slovo: „Spolu s Kristem jsem ukřižován, nežiji já, žije ve mně Kristus“ (Gal 2,20).
K soustředění mysli pomůže pohled na Ježíšovy rány v rukou a na trnovou korunu na hlavě. Vidím stékat potůčky krve po obou skráních, zraněnou tvář, bolestí pootevřená ústa. Zadívám se do Kristových očí a setkávám se s Jeho pohledem. Proniká celé mé nitro jako duchovní paprsek. Vědomě se otvírám tomuto duchovnímu spojení, které mě sjednocuje s Ježíšem. V tuto chvíli se cele odevzdávám Ježíši, Božímu Synu, který mě miluje. Trpí za mě, aby mě zachránil z otroctví hříchu a smrti.
V nitru člověka je otrávený kořen – dědičný hřích, duchovní ložisko lži a zla. Všechny mé hříchy vycházejí z tohoto ložiska. Mohu si ho představit jako temnou kouli v nitru. Když si uvědomuji „s Kristem jsem ukřižován“, prožívám, jako by mým nitrem procházel světelný kříž. Půlí a čtvrtí temnou kouli ve mně. Spoluukřižováním už ložisko zla ve mně není kompaktní. Stává se v ten moment bezmocným držet mě v temnotě a plodit nové hříchy. To je realita mé jednoty s ukřižovaným Ježíšem. V duchu si znovu opakuji a zároveň uvědomuji: „Spolu s Kristem jsem ukřižován“. „Ježíši, Ty a já... Ty a já, ... spolu...“ Chvíli mohu opakovat jen slovo „Ty“ a vnímat přítomnost Ježíše. Pak chvíli opakuji: „spolu...“. A pak mohu zůstávat ve výroku: „Spolu s Kristem jsem ukřižován.“ Jednotlivá slova si opakuji a zároveň tuto realitu prožívám. Pokud útočí roztržité myšlenky, které přerušují duchovní spojení s Ježíšem, anebo přijde tupost, co nejdříve se vracím do reality Božího slova.
Když si uvědomuji paprsek, který spojuje světelný kříž v mém nitru s Ježíšem na kříži, opakuji přitom slovo „spolu...“ a vnímám skutečné sjednocení s Ježíšem.
Slova „spolu s Kristem jsem ukřižován“ vyjadřují hloubku vydání se Ježíšovi. Nyní prožívám podstatu prvního a největšího přikázání: „Miluj Boha celým srdcem, celou duší a vší silou.“ Nyní to prožívám a zároveň vnímám Ježíšovo slovo: „V ten den poznáte, že já jsem v Otci, vy ve mně a já ve vás.“ (J 14)
Spoluukřižováním jsem vešel do jednoty s Ježíšem a mohu proto říct: „Žije ve mně Kristus.“ (Gal 2,20)
Tato modlitba jednoty je přípravou pro moment smrti, na němž závisí celá má věčnost. Pravá životní moudrost je počítat se smrtí a počítat s věčností!
Jaká je podstata hinduistických a buddhistických meditací?
Co se týče těchto meditací, nesjednocují s jediným a pravým Bohem, ale sjednocují s démony.
Proč se hinduismus a buddhismus v Evropě i v Americe zpopularizoval?
Přispělo k tomu cvičení jógy a tzv. bojové umění. Za obojím je duchovní kořen, na který se adepti napojují meditacemi. Ty vedou k jednotě s tzv. energiemi, ve skutečnosti s démonickými silami.
Jaký je správný pohled křesťana na reinkarnaci?
Reinkarnace je velký podvod, popírá 1) pravého Boha, 2) nesmrtelnou duši, 3) dědičný hřích, 4) spasení, které je v Ježíši Kristu a 5) realitu věčného zavržení.
Co jsou mantry?
Mantry obsahují jména démonů. Mantrováním se s nimi adept spojuje.
Co na závěr?
Je třeba vědět, že křesťanská modlitba je absolutně neslučitelná s orientálními meditacemi.

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu


3. 7. 2018
Byzantský katolický patriarchát
2018-07-18 19:51:37
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!

Zasíláme Vám dopis pod názvem „Boj za pravdu a spásu“ a přikládáme odkaz na jeho video formu:
http://vkpatriarhat.org/cz/?p=39433
https://youtu.be/E903E5dWO04

S úctou

Biskupové-sekretáři Byzantského katolického patriarchátu
vkpatriarhat.org/cz, uogcc.org.ua, byzcathpatriarchate@gmail.com
************************************************

Boj za pravdu a spásu

Pro dnešní dobu platí: „Drak rozpoutal válku... Dal šelmě moc... nad každým národem i rasou...“ (Apokalypsa 12-13) Abychom byli spaseni, musíme bojovat proti zlu a „nadzemským duchům zla“. (Ef 6,12) Ježíš i tobě říká: „Člověče, co by ti pomohlo, kdybys získal celý svět, ale svou duši věčně zahubil?“ (Mk 8,36) Ďábel je lhář a vrah a apokalyptická šelma je systém, který má za cíl uvrhnout do časné smrti a věčné záhuby celé národy.
Jaké má k tomu prostředky?
Především profesionální lež s použitím pozitivních pojmů v legislativě a mainstreamových médiích.
A jaké je ovoce?
Pseudo-zákony likvidující společnost. Masově se šíří závislost na narkotikách, alkoholu, nečistotě, zvrácenostech, na destruktivních sektách, na satanismu. Z lidí dělá média a zombie. Už všechny oblasti života jsou proniknuty touto infekcí lži a ideologií smrti. Mládež, které se podařilo uniknout otrockým závislostem a touží bojovat za pravdu, narazí na falešný ideál, jakým je bojové umění. Netuší, že sportem to jen začne, ale skončí skrze orientální meditace pod vládou tzv. energií, ve skutečnosti démonů. Ovládne je duch pýchy a agrese. V žádném případě se tak nestanou bojovníky proti duchu a systému lži a smrti.
A co je skutečné hrdinství?
Začít od sebe! A to pravdivým pokáním, které je spojeno se sebepoznáním. Přiznat, že ložisko zla a lži má každý v sobě. Postavit se proti němu a prosit Boha o sílu a světlo. Pak bojovat i proti systému, který dnes vede všechny národy do sebezničení, a navíc i do věčného zahynutí. Postavit se proti tomuto systému je pravé hrdinství a duchovní mučednictví.
Kdo se dnes stává obětí psychologické války a proč?
Ten, kdo chce být na úrovni. V psychologické válce se pro svou mladistvou pýchu často stávají obětmi mladí lidé, hlavně studenti. Demagog, který ví, jak si udělat image, před nimi vystoupí se zdánlivou učeností, oslní je přehledem, suverénním hodnocením všeho, čemu trochu rozumí i čemu vůbec nerozumí, a všechny odpůrce drze zesměšní jako primitivy a nevzdělance. Všichni se proto bojí, aby je nepokořil, a jsou tak snadno manipulovatelní. Nikdo si nedovolí neobdivovat „císařovy nové šaty“. Na tomto principu funguje dnes i celý lživý mainstream.
Jak se mohlo podařit podřídit evropské státy vlně uprchlíků?
Zase to byla pýcha, tentokrát politické korektnosti. Politici vědí, že si nesmí dovolit tvářit se na mezinárodních jednáních tak, aby vzbudili dojem, že nemíní akceptovat lež o uprchlících. Ani si nesmí dovolit říct, že to nejsou žádní uprchlíci.
Proč křesťané nevyžadují ochranu proti islamizaci?
Protože se ve své pýše bojí, že by byli ocejchováni jako nemilosrdní. Páchat duchovní sebevraždu se ale nebojí.
A jak se podařilo prosadit homosexualismus?
Vytvořil se image, že homosexualita, pedofilie a všechny LGBTQ je vyšší úroveň. Kdo nemůže pochopit tato nová tzv. lidská práva, je zesměšněn a morálně likvidován jako homofob a fašista. Kampaň vymývání mozků pokračuje tak dlouho, dokud se veřejné mínění nezmění tak, že už se nikdo neodváží nazvat zvrhlost zvrhlostí. Všichni se už stydí za slušnost.
Kdo to takto programuje a co tím sleduje?
Je za tím duch lži a sleduje genocidu na zemi a peklo po smrti.
Církevní představitelé i politici se na tomto principu pýchy bojí vystoupit například proti gay pride a nazvat ho pravým jménem. Mluvčí biskupů Slovenska se při prvním gay pride dušoval, že biskupové nemají nic společného s protiakcí, kterou byl pochod za rodinu! Co to ale je gay pride? Abnormální a veřejná neslušnost a zvrhlost. Když jsou tedy církevníci „za neslušnost“, proč podporovali akce neziskovek za slušné Slovensko? Pokud jde církevníkům, neziskovkám a masmédiím o slušné Slovensko, proč nevyžadují, aby byl zakázán každoroční neslušný gay pride? Zvláštní schizofrenie a zvláštní bojovníci! A za co? Za lež a ideologii smrti.
Jak je zneužit pojem diskriminace?
Každý stát musí přijmout antidiskriminační zákony, aby nevypadal, že diskriminuje menšiny. To, že pak diskriminuje podle takzvaného antidiskriminačního zákona 98 % společnosti, to už je v pořádku! Zase za tím stojí lidská pýcha a hloupost, která nedovoluje, aby se černá nazývala černou a bílá bílou.
Jaké zákony se dnes na tomto principu pýchy prosazují v parlamentech?
Příkladem je Česko. Aby bylo na úrovni, bylo přijato, že v rámci tzv. lidských práv má teď každý právo se buď přeoperovat, nebo si změnit pohlaví i bez operace. Tím se ale dostali do šlamastyky. Když si žena změní pohlaví, musí si buď i manžel změnit pohlaví, aby zůstal zachován jejich sňatek, anebo stát musí uzákonit jednopohlavní manželství. A tato stupidnost se na parlamentní úrovni bere vážně! Kéž by některý poslanec řekl: „Za takové zákony může hlasovat skutečně jen blbeček. Zvedněte ruku, ať každý vidí, kdo hlasuje za!“
Co znamená v osobních dokumentech rubrika „inter“?
Francie uzákonila právo zařadit do osobních dokumentů rubriku „inter“ jako možnost uvedení třetího pohlaví. Ve skutečnosti to znamená, že člověk se může pokládat chvíli za ženu, chvíli za muže, a dokonce má výběr z více než 30 pohlaví. Jakou sugesci mu zrovna našeptá nečistý džin, taková musí být provedena i v úředních dokumentech. Kde je tady prostor pro pravdu a realitu? Je to totální blázinec. Ale tento blázinec se bere jako vyšší úroveň. Proč k tomu došlo? Protože ze srdcí lidí vymizela pokora i pravda a každý se jen bojí, aby nebyl zesměšněn. Tady je třeba pravé hrdinství! Postavit se za pravdu!
Jaký je dopad Úmluvy OSN o právech dítěte?
V podstatě jde o největší bezpráví a zločin. Pod hlavičkou „práva dítěte“ je dítě zbaveno toho nejzákladnějšího práva na vlastní rodiče. Může být rodičům preventivně, zdůrazňuji – preventivně – kradeno, prý kvůli nebezpečí domácího násilí!
Proč může systém obelhávání fungovat?
Protože lidi nemilují pravdu, odvrátili se od pravdy a bojí se být pokořeni. Proto jdou raději s proudem, který je však strhává do propasti. Mohli by se oddělit, ale to by nebylo na úrovni, to by se jim ostatní smáli, že jsou homofobové, fašisti nebo xenofobové, primitivové a nevzdělanci.
Celý tento systém drze staví všechno na hlavu. Ten, kdo skutečně bojuje proti extremismu a neofašismu, je nazván extremistou a fašistou a je proti němu vyvolána štvavá kampaň. A když by se proti nenávistné kampani bránil, tak ho potrestají za nenávistnou řeč.
Funguje tento systém lži a pýchy i v církvi?
Ano. Sám Ježíš jej pranýřoval. V poslední době náboženská pýcha ateistických teologů pod nabubřelým termínem „věda“ zlikvidovala základní pilíře spasitelné víry. Kdo se proti této herezi postaví, toho vyloučí jako sektáře a heretika.
František dnes prosazuje islamizaci do každé farnosti a líbá nohy transsexuálům. Katolíci ale denně ve mši opakují: „v jednotě s naším papežem Františkem“.
Proč ho nenazvou v pravdě tím, čím je, tedy heretikem, a už ho ve mši nezmiňují?
Protože je tu image lidské pýchy, která odmítá pravdivé pokání! Za Františka, za kterého by se měli stydět, protože je na ostudu, se nestydí. Za Ježíše, ke kterému by se měli hrdě hlásit, tak za toho se stydí! Toto je ovoce odmítnutí pravdy a lásky ke lži. To činí lidská pýcha, která peklem dýchá!
Proto křesťane, hledej pravdu, miluj pravdu, braň pravdu a bojuj za pravdu! Pravda tě vysvobodí od ducha lži a smrti.

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

5. 7. 2018

Nelson Bob
2018-08-02 02:07:45
Specialista na záležitosti lásky Jsem silný kouzelník s více než 30 lety zkušeností ve všech oblastech velkých kouzel. Zděděný od svých předků. Pocházím z nejkvalifikovanějšího voodoo národa v pouštní zemi Afriky. , Nečekejte a nezastavujte utrpení, požádejte o pomoc a odpovězte na všechny obtížné problémy. V práci, štěstí, láska, zdraví, výživa, impotenta sexuality, ochrana rodiny, chronická nemoc, přitažlivost zákazníků v obchodě, magická peněženka, ochrana proti všem druhům zlí duchové. Pokud je váš milovaný partner pryč, neváhejte kontaktovat mě, vrátit se do štěstí, mám řešení, kde ostatní selhali, obnovení vašeho partnera je okamžité. 100% za 72 hodin a všechny ostatní výsledky za maximálně 7 dní. Mám nejrychlejší kouzelné mysli, které existují ve všech druzích silných duchovních kouzel a já také přijímám odpovídající práci v případě, že nemůžete dosáhnout místa, místa, neváhejte a kontaktujte mě budou zaslány společností DHL
Mail: maitreglory@gmail.com
whatsap: +18054202231
Byzantský katolický patriarchát
2018-08-14 19:46:20
Historický zlom – 100leté jubileum ČR!

V jubilejním roce 100. výročí České republiky opětovně došlo k masové propagaci gay amorálnosti, a to 11. srpna 2018. Celý týden předtím se uskutečnilo více než 100 různých akcí, jejichž cílem bylo infikovat mladou generaci homosexualitou, transsexualitou a jinými deviacemi. Rovněž zde byla zařazena „přednáška“ na téma „sex na drogách“ a jí podobné. To vše oficiálně! Avšak pravdivá osvěta o nebezpečí zvrácené sexuality a narkomanie mládeži zprostředkována není.
Takzvané pochody gay pride se pro svou militantnost podobají pochodům různých totalitních režimů minulosti.
Infekce genderové demoralizace nejenže ničí duši českého národa, ale vede i k demografické krizi. Rodiče se brzy budou bát mít vůbec nějaké dítě, protože podle nových zákonů jim může být kdykoliv ukradeno a dáno tzv. homosexuálním manželům. Kdyby před 30 lety někdo mluvil o genderu a o zákonech na kradení dětí, nikdo by mu nevěřil. V rámci demokracie jsou prosazovány největší zločiny proti dětem, jejich matkám i národu. Každý je dnes povinen se proti této tyranii postavit. Mlčení a pasivita je souhlas. V českém národě to ještě nedošlo do takových obludných rozměrů jako například v Norsku či Finsku, ale pokud se v tomto jubilejním roce neprobudíme, pak už se ze spánku smrti neprobudíme vůbec. V příštích letech zůstane po našem národě už jen hřbitov. Placení hrobaři pracují ve dne v noci a my si je dokonce volíme na nejvyšší zastupitelská místa.
EU nepřestává vyvíjet nátlak k přijímání muslimů z Arábie, Afriky a Asie k novodobé kolonizaci Evropy. Cílem je likvidovat křesťanství a vyvolat v Evropě chaos. Tzv. uprchlíky budou posílat do té doby, dokud nenastane všeobecná krize a následně občanská válka. V zoufalé situaci pak falešní zachránci, kteří ze zákulisí celý tento autogenocidní proces řídí, nabídnou pseudozáchranu. Za jakou cenu? Za cenu čipizace, a tím úplné ztráty svobody i spásy duše (srov. Apokalypsa 13). Půjde o satanizaci jedinců i národa. To není konspirační teorie. To je realita, které musíme zabránit právě v tomto jubilejním roce České republiky!
Současné vedení církve mlčí či dokonce tomuto postupnému procesu genocidy křesťanství i národa napomáhá. Před Bohem i před národem proto každý biskup a každý kněz, ale i každý pastor, nese zodpovědnost! Brzy každý z nich bude skládat účty před Božím soudem, zda hledal, miloval a bojoval za pravdu, anebo zda miloval lež a realizoval ji.
Dne 26. května tohoto roku došlo v Brně k ohavnému rouhání ukřižovanému Pánu Ježíši Kristu. Vedení ČBK dalo k tomu svou pasivitou souhlas. To je nepromlčitelný zločin!
Co jsou biskupové, kněží i představitelé ostatních křesťanských církví v ČR dnes povinni dělat? Jsou povinni konat pravdivé pokání! A to konkrétně znamená hlásat, zvláště v měsíci září a říjnu, nejzákladnější pravdy víry, nazývat hřích hříchem, připomínat smysl a cíl lidského života, realitu smrti, Božího soudu a věčnosti i podmínky spásy lidské duše. Rovněž jsou povinni zdůrazňovat realitu dědičného hříchu, tedy ložiska lži a zla v nás, a ukazovat na jedinou cestu vedoucí ke spáse, kterou je Kristus, Jehož krev byla prolita na odpuštění našich hříchů. Bez toho, aby fundamenty spásy byly postaveny na první místo, je křesťanství jen domem na písku. Spasení v Kristu docházíme skrze pravdivé pokání. Prvním krokem pokání je oddělení se od herezí zpochybňujících nejzákladnější pravdy křesťanské víry, tedy Kristovu výkupnou smrt a Jeho reálné a historické vzkříšení. Je nutné oddělit se od herezí II. Vaticana o tzv. úctě k pohanským kultům a de facto o úctě k jejich démonům. Musíme odvážně hájit Boží zákony, jak to vyjadřuje starodávný český chorál: „Ktož sú Boží bojovníci a zákona Jeho“. Kazatelé by rovněž měli ukazovat na naši historii a otvírat lidská srdce lásce nejen k Bohu, ale i k národu. Pokud jasně poznáváme podstatu křesťanství, nemůžeme tvořit multikulturní jednotu s islámem, buddhismem či hinduismem, jak nám to programují nadnárodní elity přímo uvnitř církve. Takový náboženský guláš multikulti New Age je velkým podvodem. Nemá nic společného s tolerancí či úctou k člověku.
Nazvat pravdu pravdou, ohavnost ohavností, hřích hříchem, patří k pravdivému pokání. Bohužel církev se dodnes pravdivému pokání notoricky vyhýbá, přestože ho po nás žádá samotný Bůh. Kdyby dnes vystoupil pravdivý prorok, nic jiného by českému národu nezdůrazňoval. Pravdivé pokání je podstatou spásy. Ježíš nám říká: „Jestliže nebudete konat pokání, všichni zahynete.“ (Lk 13,3) Jen skrze pokání „poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí“ (J 8,32).
Cílem lidského života není fiktivní ráj na zemi. Naším cílem je, abychom zůstali věrni Bohu a Jeho zákonům a v této životní zkoušce obstáli. Bojem za pravdu máme získat věčný život, jak zdůrazňuje náš český mučedník Jan Hus. On dodává, že pravda nás zachrání od hříchu a ďábla a nakonec od smrti věčné. Ale podmínkou je nejprve pravdu hledat, milovat ji a bojovat za ni. Tento bojovník za pravdu je dnes pro náš národ skutečně hrdinným vzorem.
Víc než polovina jubilejního roku je za námi a bude vrcholit od svátku sv. Václava do jubilejního dne 28. října.
Co konkrétně by měla činit církev?
Od vlády má povinnost požadovat:
1) Neratifikovat Istanbulskou úmluvu, která by měla za následek zavedení demoralizační genderové ideologie do všech sfér života a rozjela by mechanismus kradení dětí sociálními službami pod pokryteckým termínem ochrana před „domácím násilím“.
2) Nedovolit v tomto jubilejním roce uzákonění manželství homosexuálů, jehož cílem je likvidace instituce rodiny jako základní buňky společnosti.
3) Zrušit všechny genderové zákony v české legislativě.
4) Radikálně zastavit islamizaci českého národa.
5) Zahájit systematickou prorodinnou politiku. V případě, že překážkou k jejímu prosazení je členství v EU, zahájit proces vystoupení z této protinárodní organizace.
K čemu má církev iniciovat národ?
Aby obnovil dávnou tradici kajících a prosebných procesí. Věřící by se měli v tomto jubilejním roce shromažďovat v zářijové a říjnové soboty či neděle v okresních městech a zde jít procesím přes centrum města. Příkladem ať je dnešní Ukrajina, kde jsou v různých městech o sobotách a nedělích už půl roku konány mnohatisícové průvody za rodinu. Dne 28. 7., na svátek sv. Vladimíra, se uskutečnilo procesí s kříži a korouhvemi v Kyjevě. Účastnilo se ho čtvrt milionu pravoslavných věřících v čele se svými biskupy a kněžími. Před dvěma léty podobná procesí putovala ve dvou proudech ze západu a z východu, ale i z celé Ukrajiny do Kyjeva. Kající putování trvalo tři týdny. Tehdy poutníkům hrozilo nebezpečí ohrožení života kvůli zaminovaným úsekům cesty, ale ani to je neodradilo.
Co dělají čeští biskupové a kněží? A co rozptýlené a dezorientované stádo?
Český národ má svou slavnou historii, o které bohužel mladá generace už ví jen málo, protože multikulturalismus, který je jim vtloukán do hlavy, vykořenil lásku k národu i ke své vlasti. Kéž by alespoň v září a říjnu tohoto jubilejního roku byly promítány historické filmy, konány přednášky v masmédiích a ve školách, propagující morální život, ale i pravdivé vlastenectví a národní obrození. To je účinný lék proti zhoubnému multikulturalismu. Ministr kultury i ministr školství by měli vydat konkrétní a závazné směrnice. Od začátku školního roku by měl být jeden den v každém týdnu vyhrazen na osvětný program, jehož součástí by byly filmy s národnostní tematikou, s osvětou o životní potřebě morálních hodnot a přípravou na zodpovědné manželství a rodičovství, a to zvláště pro středoškoláky a vysokoškoláky. Měly by být organizovány přednášky varující před následky alkoholismu, narkomanie, nemorálního života, kterými jsou smrtelný AIDS, psychické poruchy, šíření infekčních chorob a nárůst kriminality. Masmédia a školství by měly tento úkol přijmout jako svou prvořadou povinnost. V každém týdnu by den, kdy by byl realizován osvětný program, vyvrcholil průvodem centrem města. Studenti by tak manifestovali svůj vlastenecký postoj za svou vlastní budoucnost i budoucnost svého českého národa. Základní a střední školy by začaly hned prvním týdnem ve školním roce. Vysoké školy by začaly poslední zářijový týden. Podobné náboženské a národnostní průvody by v září a říjnu procházely centry okresních měst po sobotách či nedělích. Průvod by měly doprovázet národopisné soubory s kapelami. Společné oslavy by vrcholily od pátku 26. do neděle 28. října. Školy by se v pátek místo vyučování, pokud možno masově, zúčastnily jubilejního pochodu v Praze. Průvod by mohl jít z Václavského náměstí na Letnou, kde by promluvily osobnosti národa a církve.
Kéž na svátek sv. Václava nastane zlom, který bude dovršen v jubilejní den 28. října. Národ se musí rozhodnout pro život a radikálně se postavit proti systému smrti! Když to neuděláme, dojde k zániku nejen českého národa, ale i křesťanství. To nesmíme dovolit! Probuďme se a povstaňme! Bůh nám dá záchranu!

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

11. 8. 2018

Dodatek: Píseň „Otče náš, vyslyš nás!“
Viz http://vkpatriarhat.org/cz/?p=39593


Otče náš, vyslyš nás, zachovej nám národ náš,
zůstaň s námi do skonání, Otče, vyslyš nás.
V úzkostech my k Tobě voláme, ruce svoje k nebi zvedáme,
neopouštěj naši drahou vlast, vroucně Tebe žádáme.
Otče náš, vyslyš nás...

Ježíši, na kříži za mé hříchy umíráš,
prosím, odpusť každou vinu, Ty mou bídu znáš.
I já budu jednou umírat, pak před Božím soudem budu stát.
Hřích můj je mnou denně odsouzen, tím jsem na smrt připraven.
Ježíši, na kříži...

Každý den pravdu jen hledej upřímným srdcem
Duchu Boží, národ volá: Přijď a zachraň nás!
Kdo se Duchem pravdy nechá vést, odhaluje tím ďáblovu lest.
Obětovat život je mu slast pro Krista a drahou vlast.
Každý den pravdu jen...

Maria Matičko, národ český mocně chraň,
zůstaň Matkou lidu svému, nad ním drž svou dlaň.
Vzpomeň, že lid lásku k Tobě měl, vzýval tě a vroucí písně pěl,
pro tu lásku odvrať mnohý hřích, neopusť nás v dobách zlých.
Maria Matičko...

Kníže náš, shlédni k nám, zahynouti nedej nám!
Pros za Čechy, Moravany, svatý Václave.
V bezmocnosti k tobě voláme a v přímluvu tvoji doufáme,
oroduj za naši drahou vlast, úpěnlivě voláme.
Kníže náš, shlédni k nám…
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky