Napište nám - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION 12.0.5.22 - občané2011 - spravedlnost pro lidi

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Napište nám

4 komentáře


Byzantský katolický patriarchát
2018-05-29 22:15:18
Otevřený list ČBK ohledně divadla v Brně

Vážení členové ČBK!
To, co se stalo v Brně, to není maličkost! Bůh to dopustil, ale proč? Proto, abyste se probrali ze spánku smrti a konali pokání. Taková urážka Krista jako v Brně, nebyla spáchána ani v Německu, ani ve Francii či Anglii.
Jistě víte, že základem všech barevných revolucí je tzv. sakrální oběť. Byla na Ukrajině a nedávno byla i na Slovensku. Jejím cílem bylo pozvednout národ z pasivity. V barevných revolucích je však sakrální oběť cílevědomě naplánovaná ke zneužití národa při prosazení vlastní sebevraždy. V Brně došlo k nejhrubší urážce Boha, která by měla každého křesťana radikálně pozvednout z pasivity! Kéž by Bůh ve svém milosrdenství toto rouhání obrátil ve skutečnou sakrální oběť, která probudí církev i národ ze sebevražedné apatie! Takové urážce a takové morální dehonestaci nebyl Kristus vystaven ani při umučení na Golgotě. Tam i Jeho největší nepřátelé respektovali morální stud. Kristus měl kolem beder aspoň plátno. Morální degradace a zneuctění Krista v Brně nemá v historii obdoby! K tak hrubému rouhání nedošlo nikde na světě! V Polsku byla hra předvedena podvodem. Když se však vyjevilo, oč jde, zločin byl dán k soudu. V Brně to bylo jinak. Téměř dva měsíce předem veřejnost věděla, že je připravováno vrcholné rouhání Bohu. A přesto bylo prosazeno! Ptáme se: Kdo za to nese vinu? Autor tohoto paskvilu? Jistě, ale větší vinu mají ti, kteří toto veřejné rouhání objednali a schválili, to je vedení divadla a magistrát města. Vinu má také každý křesťan, pokud proti tomu nic nedělal, každý úměrně svému postavení. Větší vinu má kněz, ještě větší biskup a největší vinu má ČBK! Navíc vaše církevní organizace došla k závěru: Nebudeme nic dělat, aby se to neobrátilo proti nám. Podobně jako velerada, když se usnesla, že musí odstranit Ježíše, protože jinak přijdou o svou kariéru.
Ptáme se: Když je Kristus nejhrubším způsobem dehonestován, ČBK to nevadí? Ne, biskupská konference nereaguje anebo reaguje alibisticky, aby neměla kvůli Kristu problémy. Za tento největší zločin proti Božímu Synu nese ale zodpovědnost každý biskup ČBK! Tady faktor času nehraje roli, to se promlčet nedá! Došlo k duchovnímu zásahu, který potrvá až do druhého příchodu Pána Ježíše! Tento do nebe volající a nepromlčitelný zločin nemůže být odčiněn jinak, než adekvátním pokáním!
Apoštol Petr v psychologickém teroru nepřátel zapřel Krista. Hned však konal pokání a hořce plakal. Pak konal pokání až do smrti, a jak píše tradice, měl na obličeji rýhy od slz. Vy, biskupové ČBK, jste se sebou spokojeni? Žádnou potřebu pokání necítíte? Dva měsíce předem jste to věděli! Dva měsíce jste klamali sami sebe a drželi v pasivitě i věřící katolíky. Stačila jedna věta, stačilo vybídnout lidi k adekvátnímu protestu. Neudělali jste to! Zneužili jste svěřenou autoritu proti Kristu i proti církvi! Vina za vaši zradu dopadla na celý národ! Teď nad ním visí duchovní prokletí, které jste stáhli! Tyto dny hrozí nejen morální likvidace národa skrze zvrácený gender, ale i neomezená islamizace.
Stal se největší zločin vůči Ježíši! Šlo o veřejné zneuctění! To nebyla nějaká tajná satanská orgie, zde šlo o veřejný satanismus, spojený s nečistou zvráceností! A vy jste to věděli!
Prokletí, které jste stáhli, to není něco, co stagnuje! Naopak, bez pokání jeho síla stále narůstá! Stáhli jste trest na město Brno i na celý národ podobně, jako za zločin velerady následovala zkáza Jeruzaléma.
Svatí Cyril a Metoděj přinesli na území Velké Moravy světlo víry a s ním požehnání. Vy, vážení biskupové, jste svoji zradou způsobili, že se teď z hlavního města Moravy šíří prokletí. V Brně došlo k vrcholné urážce Boha a na druhém místě národa zneuctěním státní vlajky. K tomu nelze mlčet.
Mučedníci za morální a věroučnou čistotu obětovali své životy. Mnohé panny daly Bohu slib svaté čistoty a raději podstoupily krutou smrt, než by slib porušily. Statisíce mužů a žen složily sliby čistoty jako řeholníci, protože jejich motivací byla čistá láska ke Kristu a věčný život. Největším příkladem čistoty jim byl samotný náš Pán, Ježíš Kristus. On jako Boží Syn a Spasitel řekl: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: Nezesmilníš. Ale já vám pravím: Každý, kdo hledí žádostivě na ženu, už s ní zcizoložil ve svém srdci.“ (Mt 5,28) A dále: „Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden ze tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe aby zahynul jeden ze tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla.“ (v. 29-30) Ježíš vyháněl nečisté démony a uzdravoval nemoci. Ježíš mohl povědět nepřátelům: „Kdo z vás mě obviní z hříchu?“ (J 8,46) Nenašel se nikdo. Jenže nyní v brněnském divadle Ježíše potupili, zneuctili a morálně degradovali k zločinu. Omlouvat toto rouhání trapnými frázemi o umění je hrubé pokrytectví!
Vy, biskupové ČBK, jste zaujali postoj: lépe se za Krista nestavět, aby nebyly problémy s masmédii. Když šlo o restituce, to se ohled na masmédia nebral. Nebyl žádný strach o svůj image. Ptáme se: Kdo je Bohem ČBK? Kristus, anebo mamon? Ježíš ale dodává: „Nelze sloužit dvěma pánům.“ (Mt 6,24)
Nositelem prokletí a vzorem neposlušnosti Bohu, Jeho učení a přikázání je apostatický papež František. Je zjevný heretik, nemá Ducha Kristova, ale ducha antikrista. Běda ale, kdyby některý kněz, věrný Kristu a svému svědomí, v liturgii vynechal slova „v jednotě s naším papežem Františkem“. ČBK by takového kněze okamžitě nemilosrdně potrestala. Vy, biskupové ČBK, vyžadujete slepou poslušnost a vyznávání jednoty s Františkovou apostazí. To je ale zrada Boha a vzpoura proti Němu! Máte ducha falešné poslušnosti, kterou zrazujete Krista. Tento duch zrady se nyní odmaskoval na vašem přístupu k zločinnému rouhání v Brně.
Prvním krokem pokání ČBK za velezradu Krista ať je dání svobody kněžím, aby se mohli beztrestně rozhodnout, zda v liturgii chtějí nebo nechtějí vyjadřovat jednotu s apostatou Františkem.
Prezident Zeman vyzval komunisty k pokání. Kdo vyzve k pokání jiné strany? Kdo vyzve k pokání Českou biskupskou konferenci? S bolestí konstatujeme, že to musí učinit zase jen Byzantský katolický patriarchát. V Kristově církvi nemůže být nedotknutelná kasta, která má privilegium nekonat pokání za největší zločiny vůči Kristu, církvi a národu! Copak Kristovo slovo: „Jestliže nebudete konat pokání, všichni zahynete“ pro biskupy ČBK neplatí?
Ptáme se vás, biskupové ČBK: Jste schopni se v pastýřském listu omluvit věřícím i celému národu za svůj duchovní zločin, kterým bylo vaše pasivní schválení do nebe volající urážky našeho Spasitele? Jste schopni učinit i další krok a vyzvat k adekvátnímu pokání celou českou církev? Tím adekvátním krokem je, abyste vy, kteří máte vinu na skutečné sakrální oběti, nyní zorganizovali kající pochody v každé farnosti! Svým prohlášením ze 4. července 2015 (viz https://www.cirkev.cz/archiv/150704-biskupove-a-predsednictvo-erc-k-migraci) jste inspirovali Františka k požadavku přijetí muslimů do každé farnosti. Nyní jako pokání za urážku vyzvěte každou farnost ne k islamizaci, ale právě naopak, ke kajícím pochodům za rouhačské divadlo.
Vážení biskupové ČBK, musíte uznat svou vinu! Vy na prvním místě musíte v Brně vyjít do ulic! Tím dáte příklad všem katolíkům. Bylo by na místě, abyste nesli černý prapor či kající transparent, měli kající roucho a nesli kříž na zádech! Toto by bylo adekvátní gesto za do nebe volající zločin rouhání, za který nesete hlavní vinu vy.
Závěrem konkrétní pokání pro vás, biskupy ČBK:
1) dejte kněžím svobodu, aby nezmiňovali apostatu Františka;
2) uznejte svou vinu před církví a národem a v Brně učiňte kající pochod s křížem;
3) vyzvěte ke kajícím pochodům v každé farnosti.


+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

28. 5. 2018
Byzantský katolický patriarchát
2018-06-01 21:06:29
Kající pochody za vrcholně potupnou urážku v brněnském divadle
Video: http://vkpatriarhat.org/cz/?p=39075, https://youtu.be/eKcGp-DI-pY

Drazí křesťané,
Byzantský katolický patriarchát vyzval k pokání biskupy ČBK. Jaká je jejich vina? Hrubá pasivita k urážce našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista v brněnském divadle. Za tento zločin proti Božímu Synu dopadá ale zodpovědnost také i na každého křesťana! Ježíš byl v tomto divadle více duchovně potupen a morálně dehonestován než na Golgotě. Stal se do nebe volající zločin, který svolává na město i na celý národ prokletí! Toto se promlčet nedá! Tady faktor času nehraje roli!
Uvědom si, že letos nad českým národem visí Damoklův meč bezbřehé islamizace a zvrácené genderové ideologie spojené s kradením dětí.
Vina lhostejnosti křesťanů má ale hlubší kořeny. Nevěnuje se čas rozhovoru s Bohem ani četbě Božího slova, a proto se nevnímají ani největší reality, jako je smrt, Boží soud a věčná sláva v nebi či věčné zavržení v pekle. Proto je taková lhostejnost ke hříchu i ke svému Spasiteli, který i za tebe prolil svou krev na kříži! Navíc z hříchu lhostejnosti už nikdo ani nekoná pokání. Lhostejnost se stala jakýmsi pseudokřesťanským životním stylem.
Ježíš i tobě dnes říká: „Vím o tvých skutcích, nejsi ani studený ani horký... proto že jsi vlažný, vyplivnu tě ze svých úst... Vzpamatuj se a čiň pokání. Hle, stojím u tvých dveří a tluču...“ (Zj 3,15n)
Bůh teď dává druhou šanci k pokání! První byla, když došlo ke zveřejnění plánu rouhačské hry. To mělo křesťany vyprovokovat. Nehnuli se! Nebyly založeny modlitební stráže. Nevolali tak dnem i nocí k Bohu v nepřetržité modlitbě. Proto alespoň ty dej nyní Bohu slib, že bude věnovat denně jednu hodinu modlitbě, a to až do konce tohoto roku.
Existují duchovní principy, které rozhodují o požehnání, nebo prokletí. Většina křesťanů je k nim slepá. Ďábel a jeho služebníci je ale znají. Vadilo jim, že v Česku se nemohla prolomit masová islamizace tak, jako například v Německu. Vadilo jim, že se nemohla prolomit ani juvenilní justice na kradení dětí, jako například v Norsku či Francii. Proto byla naplánovaná tato rouhačská hra do Brna, aby podobně jako gay pride, ale ještě ve větší míře, stáhla prokletí. Jediný, kdo tomuto prokletí mohl zabránit, byli aktivní křesťané. Několik se jich našlo a kvůli nim se Bůh smilovává a po strašné urážce našeho Pána Ježíše Krista dává ještě jednu šanci k pokání. Jakou? Kající pochody!
V Brně bude o červnových nedělích po 15. hodině kající průvod obcházet centrum města. V jeho čele půjde mnich – biskup Byzantského katolického patriarchátu a ponese na zádech kříž. Kéž by se k němu připojili i biskupové ČBK a čelní představitelé křesťanských církví!
Co mají dělat ostatní křesťané?
Ať v měsíci červnu po všechny čtyři neděle ze všech chrámů či modliteben po skončení dopoledních bohoslužeb vyjdou kajícím pochodem na náměstí svého města či vesnice. V čele mohou nést transparent s nápisem: „Kriste eleison! (Brno 26. 5. 2018)“. Po příkladu biskupa Byzantského patriarchátu mohou i jiní horliví kněží a pastoři nést na zádech kříž.
V neděli odpoledne, nejlépe v 15 hodin, ať se křesťané shromáždí ještě i v okresním městě. Mohou sem přijet křesťané i z okolních měst a vesnic a provést na náměstí společný kající pochod.
Drahý bratře, drahá sestro, Bůh chce zachránit náš národ! Učiň proto dva kroky víry:
První – dej Bohu slib jedné hodiny modlitby denně!
Druhý – iniciuj červnové kající pochody ve svém městě a sám se jich zúčastni!

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

30. 5. 2018
Byzantský katolický patriarchát
2018-06-15 19:26:57
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!

Zasíláme vám reakci na rozhovor s arcib. Graubnerem v LN spolu s výzvou polským biskupům a odkazem na videozáznam z druhého kajícího pochodu v Brně:
http://vkpatriarhat.org/cz/?p=39185
https://youtu.be/7SVry8aG-JA

S úctou

Biskupové-sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

vkpatriarhat.org, uogcc.org.ua, byzcathpatriarchate@gmail.com


Restituce, arcibiskup Graubner – reakce

V článku v LN pod názvem „Je třeba odvahy předat žezlo mladším“ arcibiskup Graubner odpovídá na několik otázek. Jedna z nich se týká církevních restitucí, v jejichž prosazování byl Graubner hlavním aktérem.
Otázka LN: Komunisté žádají o zdanění peněžních náhrad za majetek nevydaný v restitucích. Je právně v pořádku něco takového žádat? A co morální stránka věci?
Komentář: Požadavek o zdanění je pochopitelný. Každý, kdo má ve státě určitý příjem, odvádí daň. Po morální stránce je to spravedlivé.
Jak reaguje Graubner?
Graubner: Po právní stránce je to nesmysl a já se toho nebojím. Udivuje mě jen, že politickým představitelům nejde o právní stát a potřebné jistoty.
Komentář: Občany ČR udivuje, že Graubnerovi nejde na prvním místě o Boží království a potřebné jistoty, vyplývající z evangelia. Ježíš řekl: „Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno.“ (Mt 6,33) Ježíš rovněž řekl: „Nelze sloužit Bohu a mamonu.“ (Mt 6,24) Graubner restitucemi upřednostnil mamon před Božím královstvím. Nyní už jej podnikáním rozvíjí.
Olomoucký arcibiskup Stojan naopak církevní majetky rozdával a lid ho z vděčnosti nazval „tatíček Stojan“. To bylo pravé svědectví milosrdenství a lásky. Ovoce restituční politiky Graubnera je uchvácení majetku, který sloužil jako společné dobro národu. Graubnerova církev přitom ale proti národu v intencích Františka bojuje tím, že prosazuje islamizaci do každé farnosti a kláštera!
Co se týče právního státu, je rozdíl mezi otázkou práva a otázkou morálky. Na co mám právně nárok, nemusí být ještě morální. Příkladem jsou současné zákony. Prosazují gender-demoralizaci národa, kradení dětí pod rouškou domácího násilí..., to vše je takzvaně právně v pořádku, ale je to vrcholně nemorální. Graubner se ohání zákonem o restitucích, který si prosadili, a pak argumentuje právním státem. Tento zákon o restitucích je nespravedlivý, nemorální a měl by být zrušen.
Citace Graubnera: Dokonce to probouzí otázku, jestli někomu cíleně nejde o rozklad jistot a narušení stability.
Odpověď: Komu dnes jde o narušení stability státu? Tomu, kdo prosazuje islamizaci. To činí katolická církev pod vedením Františka a Graubnera.
Graubner kritizuje komunisty, ale je třeba přiznat, že oni islamizaci ani líbání nohou transsexuálům nepodporují. Co se týče zdanění restitucí, to není jen hlas komunistů, to je hlas většiny národa.
LN: Co stojí za snahami revidovat jednou již uzavřené restituční téma?
Graubner: Nic jiného než snaha o získání volebních hlasů. Politici, kteří neumějí najít pozitivní nosné téma, populisticky sázejí na nejnižší lidské pudy, mezi nimiž vyniká závist.
Komentář: Tady Graubner nechtě přiznal, že voliči – Češi a Moravané – jsou kategoricky proti restitucím. Graubner se snaží jízlivě zesměšnit politiky, kterým jde o národ, a nelogicky jim připisuje jakési nejnižší lidské pudy, mezi nimiž prý vyniká závist. To znamená, že přiznává, že si církev přivlastnila část společného majetku, který byl k dobru národa, a teď voličům nic jiného nezbývá, než to církevníkům závidět. Zdá se, že jsou i nižší lidské pudy, než je závist, a to je chamtivost a podlá zrada nejvyššího ideálu, který Graubner sice reprezentuje, ale dělá pravý opak.
Graubner: Komunisté, kteří stavěli na třídní nenávisti, sami zbohatli a už dávno nejsou představiteli vykořisťovaných dělníků, tak dnes hledají nové nepřátele.
Komentář: Graubner prozrazuje, že ke komunistům projevuje nižší pudy. Asi ze závisti, že zbohatli, v nich uměle hledá nové nepřátele.
Graubner: Co mě na tom opravdu mrzí, je ničení morálního prostředí...
Komentář: Opravdu nás mrzí, že Graubnerovi nedochází, že největší vinu na ničení morálního prostředí za téměř 30 let má Česká biskupská konference. V ní měl klíčový vliv nejen loni zemřelý kard. Vlk, ale i arc. Graubner. Postoje těchto dvou tlumočil, jakoby za všechny biskupy, mluvčí ČBK. Pravověrní biskupové byli pod tlakem tohoto liberálního fokodiktátu.
Ano, za posledních 30 let bylo ničeno morální prostředí a morální hodnoty skrze televizi, rozhlas, rockovou hudbu, otevřenou propagací nečistoty, zvrácenosti, okultismu, až satanismu. Jak chránil morální prostředí Graubner? Alarmoval pastýřskými listy? Vybídl politiky KDU-ČSL, kteří představovali katolické voliče, aby protestovali proti ničení morálního prostředí v legislativě a v masmédiích? Ne! Notoricky k této postupné morální devastaci mlčel.
Co dělal Graubner, když v letech 2000-2010 byl předsedou ČBK a když Česko vstupovalo do EU? V novinách byl velký titulek: „Klerikálové odstartovali vstup do EU“. Byly vytisknuty letáčky k propagaci vstupu do EU a rozdávány v chrámech.
Když L. Bátora prosazoval, aby nebyla zavedena sexuální (anti)výchova do škol, Graubner v čele ČBK ho v tom nepodpořil.
Prezident Klaus vetoval zákon o tzv. registrovaném partnerství. Graubner a ČBK ho však nepodpořili, přestože šlo o další hrubé ničení morálního prostředí.
Prezident Klaus odvážně odmítal podepsat Lisabonskou smlouvu, která uzákoňuje likvidaci Dekalogu a jeho nahrazení antidekalogem s privilegiem homosexualismu a sexuálních zvráceností. Graubner a ČBK prezidenta nepodpořili.
Když začaly v Praze pochody gay pride, prezident a jeho kancléř vyjádřili nesouhlas. Graubner a ČBK nepodpořili prezidenta k ochraně morálního prostředí.
Když šlo o prosazení zákona o tzv. sociálně-právní ochraně dětí – ve skutečnosti o zavedení mechanismu k „zákonnému“ kradení dětí – Graubner a ČBK nevysvětili národu, k čemu má zákon v budoucnu sloužit, a nepodpořili prezidenta, když zákon vetoval.
Když bylo vyvíjeno úsilí k prosazení zákona o adopcích dětí homosexuály, ČBK rovněž mlčela a nezastala se dětí a rodiny.
Když se rozjela vlna manifestací proti islamizaci z řad vlasteneckých aktivistů, ČBK s nimi nebyla v jednotě a nevarovala věřící, že je ohrožena existence křesťanství i národa, a manifestace nepodpořila. Naopak, ČBK nabídla Františkovi projekt k přijímání muslimů do každé farnosti, který on pak vyhlásil.
Když Sobotka podepsal Istanbulskou úmluvu, ČBK nevarovala před nebezpečím ratifikace této smlouvy. Nevysvětlila, že jde o totální morální devastaci gender ideologií, která je spojena s kradením dětí. Když se tyto dny znovu jedná o její prosazení, Graubner dále mlčí, a tím paralyzuje záchrannou aktivitu katolíků.
Když se nyní jedná o Dublinu IV, Graubner neustupuje od politiky Františka „muslimy do každé farnosti“ a podporuje v tom Charitu, která tento sebevražedný program i s ostatními neziskovkami prosazuje.
Graubner si dělá image konzervativního biskupa, který brání rodinu. Tyto dny je rodina mimořádně ohrožena genderovou ideologií. Co dělá Graubner? Iniciuje ČBK, aby byly vyhlášeny manifestace za rodinu tak, jako je to například na Ukrajině, kde už asi tři měsíce probíhají manifestace v 53 městech? A jaký je jejich výsledek? Dne 14. 6. byl v parlamentu zaregistrován návrh zákona, který nařizuje úpravu všech zákonů tak, že z nich bude vyškrtnuto slovo gender. Další návrh zákona stanoví trestní zodpovědnost za propagaci homosexuality. Na neděli 17. 6. je plánován gay pride do Kyjeva, ale masy křesťanů jsou připraveny v proti-manifestaci zabránit ničení morálního prostředí a dosáhnout toho, aby gay pride neproběhl. Bude Graubner iniciovat ČBK, aby v jubilejním roce České republiky vydala účinný protest proti gay pride v Praze?
26. 5. byl v divadle v Brně náš ukřižovaný Pán hozen bandou satanistů do morální stoky. ČBK žádný účinný krok k zabránění tomuto do nebe volajícímu rouhání neučinila. Výjimkou byl samotný kardinál Duka, který se rozhodně postavil za našeho Pána a Spasitele. Odpověď? Graubner brzy na to v novinách LN doporučuje, aby kard. Duka co nejdříve dal veslo mladším – tedy, aby odešel.
Halík, jako katolický kněz, který ničí morální prostředí nejen v katolické církvi, ale mate celý národ, nebyl nikdy Graubnerem napomenut či pokárán podobně, jako to učinil kard. Dukovi. Rovněž ani Halík se nikdy nedotkl Graubnera. Tu je důkaz jednoty ducha „konzervativního“ Graubnera s „konzervativním“ Halíkem.
Komu vlastně slouží Graubner, Kristu anebo antikristu?
Celé období téměř 30 let po revoluci spolupracoval s těmi, kteří skrytě ničili církev a morální hodnoty. Když se měl Graubner zastat Krista a morálního prostředí, mlčel, protože se rozhodl za cenu jidášského groše restitucí prodat Krista.
Graubner: ...šíření nenávisti ve společnosti, to je nebezpečná cesta do pekla.
Komentář: Graubner hrozí komunistům peklem za to, že navrhují zdanit jeho restituce. Kritizuje je za to, že jsou proti okrádání národa jeho restitucemi. Současní komunisté brání národ před islamizací a chrání morální prostředí před gender demoralizací. Ve srovnání s Graubnerem by měli být vyhlášeni za svaté. Místo toho ale Graubner proti nim šíří nenávist ve společnosti. Tak kdo potom má jít do toho pekla? Komunisti, nebo Graubner?
LN: Zrovna vaše olomoucká diecéze za peníze z restitucí založila lesnickou firmu, zkoušíte podnikat i jinde. Jak se vám daří? Uživíte se do budoucna?
Graubner: Trochu vás poopravím. Za restituční peníze jsme koupili zemědělský statek... Budeme muset podnikání rozšířit, abychom se uživili, protože současné zdroje nejsou dostatečné.
Komentář: Hlavním cílem a starostí Graubnera je, aby se uživil. Restitucemi nastala určitá metamorfóza a z církevního hierarcha Graubnera se stal církevní oligarcha!
Po sametové revoluci měla církev velké sympatie. Tehdy měli řešit základní otázku: Co dělat, aby nastala duchovní obnova církve a národa? Otevřely se dveře misiím, mohla se získat mladá generace. Místo toho ji T. Halík získal pro dalajlámu a buddhismus. Nastal milionový odpad od církve. Nevyužili, když se ještě dalo, masmédia, politickou atmosféru... Všechno mohlo být využito k šíření obrodné misie, podobně jako v Maďarsku. Jenže církev tuto šanci utratila, místo toho se věnovala restitucím, a to je zločin! Graubner za jidášský mamon restitucí prodal Krista a národ.

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
14. 6. 2018

=============================================

Biskupové Polska, čiňte pokání!

Vážení biskupové Polska,
věříme, že si uvědomujete svou zodpovědnost před Bohem a zároveň i mimořádnou závažnost současné situace.
Krátce řečeno, polský národ má jedinou cestu k záchraně, a tou je pokání. Začít s pokáním ale musíte vy.
Nad Polskem v tomto roce visí Damoklův meč islamizace a gender amoralizace diktované z EU.
Co dělal polský primas Glemp a polští biskupové, když se rozhodovalo, zda má Polsko vstoupit do EU? Biskupové agitovali a lživě slibovali, že Polsko prokvasí křesťanstvím celou Evropu. A výsledek? Ve Varšavě byl už osmnáctý pochod gay pride. Ptáme se, kdo koho prokvasil?!
František dnes líbá nohy transsexuálům, a tím popírá Boží přikázání a privileguje hřích.
Země V4 se nyní chtějí ze sebevražedné EU vymanit. Je třeba přiznat, že polští katolíci vytvořili proti islamizaci nejmasovější akci s růžencem kolem hranic. Jsou praví následovníci polského krále Jana Sobieského, který zachránil křesťanství a Evropu před islamizací. Co ale dnes činí polský primas? Hrozí exkomunikací každému knězi, který by usiloval o záchranu křesťanství a polského národa před islamizací. Tento postoj lze kvalifikovat jako vlastizradu a zapření Krista. Vy, polští biskupové, podporujete islamizační politiku Františka. V podstatě tím prosazujete nadnárodní zájmy a v důsledku se stáváte agenty NWO ke zničení polského národa i křesťanství. Stojíte tím v opozici vůči polské vládě, která před islamizací polský národ brání.
Kristův pastýř má prvořadou povinnost chránit svěřené stádo před islamizací. Islamizaci otevřely dveře hereze. (Papež Honorius mlčel k herezi monotheletismu a za to byl posmrtně vyloučen z církve – exkomunikován). Na všech teologických školách v Polsku se vyučují hereze neomodernismu. Co proti tomu děláte vy, polští biskupové, i se svým primasem? Copak nevíte, že mnohé z těchto herezí už odsoudil svatý papež Pius X.? Současné hereze ničí samotnou podstatu víry. Jde o zpochybnění božství našeho Pána a Spasitele, zpochybnění Jeho reálného a historického vzkříšení. Bývalý předseda Německé biskupské konference Zollitsch vyhlásil, že Kristus nezemřel za naše hříchy, ale pouze ze solidarity s trpícími. Toto je hereze maxima. Rovněž byla popřena samotná božská inspirace Písma. Tím jsou zbořeny pravdivé základy naší spásy. Který kněz či teolog tyto hereze přijímá a který biskup k těmto herezím mlčí, stáhl na sebe exkomunikaci latae sententiae. V případě, že nebude konat pokání a zemře, bude věčně zavržen v pekle.
Polský episkopát k těmto herezím mlčí. Bojíte se, že budete zesměšněni heretickými teology a že polská teologie nebude ve srovnání s německou heretickou teologií takzvaně na úrovni. Jenže ovoce německých herezí už vidíme. Kardinál Marx vyhlašuje homosexuální sňatky a biskupové podporují islamizaci Německa. Přesto lidská pýcha a slepota slintá po uznání „vysoké“ úrovně tzv. teologické vědy, ale spása či věčné zavržení je nezajímá!
Jak to, že jste se vy, polští biskupové, účinně nepostavili proti Františkově heretické exhortaci Amoris laetitia? Sice jste vyhlásili, co je podstatou katolického učení ohledně svátostí, ale neukázali jste na podstatu, totiž na hereze a apostazi v církvi. Čtyři kardinálové ve snaze o očistu udělali první krok. Vy, jako polští biskupové, jste měli učinit druhý krok. Měli jste vyzvat Františka dle Mt 18,15n, aby se odřekl herezí. Po třetím napomenutí jste ho měli veřejně vyloučit jako apostatu. To je postoj evangelia. Neučinili jste to. Neměli jste světlo a sílu. Proč? Protože nekonáte pokání v zásadních věcech. Začněte s pravdivým pokáním a pak učiníte i tento krok k záchraně nejen Polska, ale i celé církve. Bůh to po vás chce!
S jakým pokáním máte začít?
Polský heretik prof. Kobylinský z Varšavy vystupuje v autoritě katolického kněze a mistrovsky v televizi prosazuje homosexualismus a různé hereze. Vy, biskupové, k tomu mlčíte. A to je z vaší strany slepota a zrada. Podobných heretiků, jako je Kobylinský, je v Polsku mnoho, ale vinu za ně má postkoncilní teologie. Vnesla ducha hereze a odstranila pravověrné učení. Mnozí byli oklamáni už v seminářích. Aby tito, kteří přijali heretické učení, měli šanci se ho odřeknout, musí být Kobylinský vámi vyzván, aby konal veřejné pokání. Pokud odmítne, musí být veřejně potrestán jako precedent k zastavení heretického moru.
Kobylinský se ale odvolává na Františka a jeho „dynamický přístup k depositu víry“. Zde je kořen problému a není jiné východisko. Je nutné se jasně postavit proti herezím Františka a ukázat, kým ve skutečnosti je. Pak se od něj oddělit! Jinak nemáte právo napomínat Kobylinského ani žádného jiného veřejného heretika. Bez toho žádná záchrana křesťanství a polského národa nemůže nastat.
Oddělením se od heretického papeže a jeho prokletí zůstane polská církev ve stavu sede vacante. Tento stav umožní konat záchranné pokání. Sede vacante bude trvat do té doby, dokud nebude zvolen pravověrný papež.
Jenže tu odkrýváme hlubší problém, než je František, a to je Jan Pavel II. On učinil heretické gesto v Assisi v roce 1986. Tím de facto změnil myšlení katolíků, když se v modlitbě „Otče náš“ sjednotil s pohany, kteří uctívají démony. Nevyzval je, aby se odvrátili od úcty k démonům a přijali jediného pravého Boha. Ani jim krátce nevysvětlil, koho křesťané nazývají svým nebeským Otcem. Když se s nimi pak modlil, musel se on vědomě sjednotit s jejich pohledem. Když pohané neobětují Bohu, ale démonům (1Kor 10,20), jejich otcem je ďábel (J 8,44). Papež, který reprezentoval Kristovu církev, tímto modlitebním gestem v Assisi veřejně vyznal ďábla, otce pohanů, za našeho otce! Toto rouhačské a apostatické gesto otevřelo dveře masovému šíření pohanství uvnitř církve a křesťanských národů! Ovoce vidíme: amorálnost, islamizace, expanze okultismu a satanismu! Za apostazi v Assisi ani Vatikán, ani polská církev pokání nikdy nekonaly. Naopak, skutkem antipokání byla beatifikace a kanonizace Jana Pavla II. Byl tak současně kanonizován heretický postoj, který v kořeni ničí podstatu církve a převádí ji do New Age! Beatifikací a kanonizováním heretického učení dopadlo na celou církev prokletí dle Gal 1,8-9. Proto i pravověrný papež Benedikt XVI. aktem beatifikace stáhl na sebe i na celou církev exkomunikaci – prokletí. A to je vážná věc. František jen dovršil toto dílo zkázy. Proto na oba dopadá exkomunikace. Pokud někdo popírá tuto realitu, pak nezná katolické učení a nemá pravověrného ducha. Pak ale není možná pravdivá záchrana, tedy návrat ke zdravým kořenům církve.
Jan Pavel II. pozval do Assisi dalajlámu a tam se s ním veřejně a vřele objímal. Kdo je dalajláma? On sám sebe považuje za boha a pohané v Tibetu ho také tak uctívají. Reprezentuje ďábelskou moc temnoty. Svým gestem Jan Pavel II. podřídil království Boží království temnoty. Bylo to gesto vrcholné apostaze. Ovoce dodnes sklízíme, ale pokání se notoricky odmítá. Dalajlámovi se tím otevřely dveře do Polska i do jiných křesťanských národů. Kardinál Glemp se nechal dalajlámou ochomoutovat velkým věncem. Po jeho příkladu to učinil i prezident Wałęsa. To není nevinné gesto, brzy přišly následky... Dalajláma navštívil Polsko už sedmkrát. Naposledy jste se vy, polští biskupové, s dalajlámou objímali ve Svídnici a ve Wroclavi v roce 2016. Co přináší dalajláma do Polska? Požehnání, nebo prokletí? Přináší prokletí! Konal polský primas a episkopát za tento zhoubný synkretismus pokání? Ne! Jak chce potom Polsko bez pokání od Boha pomoc a záchranu před dnes hrozící autogenocidou?
Kard. Dziwisz zavedl v Krakovské diecézi zhoubnou tradici s duchem Assisi. Polská církev musí najít odvahu pravdivě přiznat, že gesto Jana Pavla II. v Assisi bylo heretické a otevřelo dveře invazi synkretismu s pohanstvím.
Jan Pavel II. se nepostavil ani proti šířícím se herezím neomodernismu. Navíc sňal exkomunikaci ze svobodných zednářů a kryl kněžskou pedofilii. To je tvrdá realita! Toto všechno jsou nepromlčitelné zločiny proti víře a mravům.
Na polské církvi leží toto smutné dědictví Jana Pavla II. a na polské církvi proto je, aby přiznala, že kanonizace Jana Pavla II. je neplatná. Její neplatnost potvrzuje i to, že ji vyhlásil zjevný heretik František.
Jaké kroky pokání musí polská církev učinit?
1)Oddělit se od herezí neomodernismu tzv. historicko-kritické metody.
2)Oddělit se od herezí synkretismu, tzn. od falešné úcty k pohanství a jeho démonům (Nostra aetate).
3)Přiznat pravdu o neplatné kanonizaci Jana Pavla II.
4)Veřejně vyhlásit realitu, že František je heretik a apostata a oddělit se od něho.
Letos vrcholí psychologický boj v Polsku i v celé V4. Vy, biskupové Polska, musíte povědět jasné slovo proti islamizaci a vyzvat národ k adekvátní obraně.
Slovo na závěr:
Vážení biskupové, jsme si plně vědomi tvrdé reality duchovního boje o spásu nesmrtelných duší. Už mnoho let sledujeme, jak působí ložisko zla, dědičný hřích, u osob, které zastávají vysoké církevní úřady. Proroci i sám Ježíš k těmto osobám pronášejí velmi tvrdá slova. My vás neodsuzujeme. Prosili jsme Boha se slzami v očích a nyní prosíme i vás: Pro úctu k Matce Boží Čenstochovské, vyhlaste, aby v tomto roce z každého okresního města šel kající průvod s křížem do Čenstochové.
Toto je prorocké slovo pro polský národ. Bůh na přímluvu Matky Boží pak zachrání nejen Polsko, ale nastane i obroda celé církve.
Za vás a za polský národ se s kajícím srdcem a slzami modlí

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

12. 6. 2018Byzantský katolický patriarchát
2018-06-20 21:27:29
Zasíláme vám odkaz na třetí kající pochod v Brně: http://vkpatriarhat.org/cz/?p=39235 https://youtu.be/E8HY4xJRQPo


Poslední kající pochod v Brně 24. 6. 2018 v 15.00 z nám. Svobody

Vážení křesťané,
tímto se obracíme nejen na katolíky, ale i na všechny křesťany v České republice. Zveme vás, abyste osobně a veřejně vyjádřili svůj protest proti ohavnému zhanobení našeho Pána Ježíše Krista, k němuž došlo v Brně 26. 5. 2018. Zvláště se obracíme na katolické i pravoslavné kněze a rovněž na pastory, aby upozornili, a hlavně povzbudili své věřící, aby se tohoto pochodu zúčastnili. Vy, kněží a pastoři, se rovněž sami zúčastněte, a tím dejte příklad svěřeným duším.
Je to velká šance, daná Bohem. Naše kajícnost a veřejné postavení se za čest našeho Pána je podmínkou záchrany nás i našeho národa.

+ Timotej, biskup sekretář Byzantského katolického patriarchátu

P.S.: Pokud je to možné, prosíme Vás vyvěsit na sociálních sítích krátké video z posledního kajícího pochodu v Brně: https://youtu.be/UYV6zn6HEdUPříloha:


Radikální odpor proti gay pride v Kyjevě

http://vkpatriarhat.org/cz/?p=39247

Na neděli 17. 6. 2018 byl na 9.00 vyhlášen v Kyjevě gay pride. Ze zahraničí, především z Německa, navezli asi 2-3 tisíce různých druhů deviantů.
Na noc předtím bylo oficiálně nahlášeno noční modlitební bdění do centra Kyjeva, a to od 21:00 do 9.00 hodin ráno. Lidé se modlili, zpívali písně, ale ráno už v 6.00 mezi ně vtrhla policie a násilně modlitby přerušila. Policie zbila i pravoslavného kněze i protestantské pastory. Muže bili a na ženy stříkali slzný plyn. Množství lidí zadrželi. Toto násilí vyvolalo pobouření v celém ukrajinském národě.
Pochod gayů trval celkem 20 minut a byl sedmkrát přerušen protestujícími křesťany. I zde je policie krutě bila a zatýkala a rovněž na ně stříkala slzný plyn. (viz FOTO)
Svědectví protestantského pastora: https://youtu.be/eTpj_EQg6Fw http://vkpatriarhat.org/cz/?p=39237
Gay pride v Kyjevě byl letos zahanbující morální prohrou pro zrádce a zvrácence, kteří ho prosadili a chránili.

==============================

Provolání Konference biskupů římskokatolické církve na Ukrajině
k vládě na všech stupních a k věřícím ohledně „pochodu rovnosti“ v Kyjevě

Na základě biblického zjevení i přirozeného zákona zapsaného v lidském srdci od samého počátku lidské existence církev vždy chránila a rozvíjela institut rodiny jako svazek mezi mužem a ženou. Právě takové Bohem posvěcené vztahy jsou základem zdravé lidské společnosti. Podobná intuice vedla státníky, kteří takto definovali rodinu v Ústavě státu – v Konstituci.
Sňatek je založen na svobodném souhlasu ženy a muže. Každý z manželů má rovná práva i povinnosti jak v manželství, tak v rodině. Rodiče mají povinnost pečovat o děti, dokud nedosáhnou plnoletosti. V dospělosti jsou děti povinny starat se o své nepráceschopné rodiče. Rodina, dětství, mateřství i rodičovství je chráněno státem (viz čl. 51 Konstituce Ukrajiny).
S politováním musíme konstatovat, že bez ohledu na mnohé žádosti občanů Ukrajiny, církví, občanských organizací a věřících, které byly mimo jiné vyjádřeny i peticemi odevzdanými na všech stupních vlády a požadujícími ochranu rodinných hodnot a zákaz homosexuální propagandy, někteří vládní představitelé podlehli vnějším vlivům, dali dovolení a projevili vstřícnost k provedení tzv. „Pochodu rovnosti“. Podobné akce jsou však veřejnou a otevřenou propagací hříchu, která má destruktivní vliv na ukrajinské rodiny, a především na mladou generaci. „Pochod rovnosti“ je reklamou na hřích a provokováním k hříchu. Písmo svaté vážně varuje před takovými kroky: „Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, lépe by mu bylo, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře.“ (Mk 9,42). Kromě toho takové akce pokládáme za:
- antidemokratické, neboť proto, aby byla zabezpečena práva 1 % či 2 % obyvatelstva, jsou porušena práva všech ostatních občanů;
- antikonstituční, neboť Konstituce Ukrajiny neobsahuje termín „sexuální orientace“;
- nestydatě porušující vůli občanů: K dnešnímu dni více než čtyřicet městských rad z šestnácti oblastí Ukrajiny (Záporižská, Chmelnická, Vinnická, Zakarpatská, Kyjevská, Ivano-Frankivská, Lvovská, Odesská, Poltavská, Sumská, Čerkazská, Rivněnská, Ternopolská, Černivecká, Volyňská, Chersonská) napsaly odpovídající žádosti s přesně formulovaným požadavkem „zakázat propagaci různých druhů deviantního sexuálního chování včetně tzv. ‚pochodů rovnosti‘, ‚gay pride‘, ‚gay parád‘, ‚festivalů queer kultury‘“ atd. Požadují přijetí zákona „o zákazu propagace homosexuality“. Výše uvedené úřady představují přes 12 milionů Ukrajinců.
Máme za to, že na Ukrajině není diskriminace a omezování lidských práv, co se týče sexuální orientace. Pokud bychom měli hovořit o diskriminaci, s politováním musíme konstatovat, že je uplatňována vůči té části společnosti, která chce zůstat věrna křesťanské identitě Ukrajiny. Příkladem může být nedávný pochod na ochranu rodiny a nezveřejnění této události v mainstreamových médiích.
Není možné pokládat se za křesťana, podporovat vytvoření místní církve a současně podporovat genderovou ideologii! Není možné být vyznavačem Abrahámovy víry a přispívat k prosazení ideologie, která ruinuje rodinu! TO NENÍ MOŽNÉ!
Jsme přesvědčeni, že genderová ideologie, která je za tzv. „pochodem rovnosti“, je formou neomarxismu a podporovat ji povede ke zničení Ukrajiny.
V souvislosti s tím se obracíme na všechny stupně vlády s výzvou vzít v úvahu hlas svých občanů a povstat na ochranu rodiny. Prosíme vás ve jménu Boha, Stvořitele rodiny, muže a ženy, abyste dali každému dítěti možnost vyrůstat v rodině, kde je otec a matka. Slavíme 1030. výročí křtu Kyjevské Rusi. Navraťme se k pramenu – ke křesťanské kultuře, která se stala základem evropské civilizace.
Obracíme se také k našim věřícím, aby modlitbou objali ukrajinskou společnost, obzvláště ty, na nichž leží osudová rozhodnutí. Modleme se rovněž za osoby, které v následku různých životních traumat, a možná v následku svých přesvědčení či rozhodnutí, patří k tzv. LGBT skupině. Modleme se, aby objevili krásu lidského stvoření a svou identitu v Ježíši Kristu!
Věříme, že Ukrajina, založená na Slovu evangelia, omytá vodami křtu svatého, bude vzkvétat a stane se viditelným znakem a příkladem pro ostatní národy.

Lvov – Kyjev 13. června 2018
biskupové římskokatolické církve na Ukrajině

http://rodyna.org.ua/2018-6-13-5/

==============================

Hlava pravoslavné církve vznesl požadavek na vládu zakázat pochod LGBT v Kyjevě

11. června se hlava UPC, metropolita Onufrij, obrátil na věřící a představitele kyjevské městské správy ve věci „Pochodu rovnosti“ v Kyjevě, naplánovaného na 17. června, oznámila agentura „Religie na Ukrajině“.
„Už poněkolikáté naše církev zdůrazňuje, že podobné akce jsou veřejnou a otevřenou propagací hříchu, a především sexuálních úchylek. To může způsobit nenapravitelnou škodu čistým srdcím a duším našich dětí, a co více – svolat na ukrajinskou zem Boží hněv, k němuž i bez toho přispívá, že několik let je prolévána nevinná krev Ukrajinců. Písmo svaté kategoricky odsuzuje sodomský hřích i jakékoliv jiné protipřirozené úchylky,“ uvádí se v žádosti.
„Máme v úctě názory a zájmy jiných lidí, pokud nepropagují hříšnou zvrácenost. Nepřipustíme, aby byl hřích stavěn na jednu rovinu s nám darovanou svobodou. Uvědomujeme si zodpovědnost před Bohem i lidmi, a protože máme starost o budoucí pokolení, obracíme se na vás – veřejné činitele – s žádostí nedopustit v hlavním městě našeho státu, Kyjevě, provedení pochodu představitelů LGBT,“ zdůrazňuje se v žádosti.
Rovněž hlava UPC oznamuje, že 17. června ve 14:30 budou v Marijském parku v Kyjevě u pamětního kříže probíhat modlitby – moleben za zachování křesťanských rodinných hodnot a za mír na Ukrajině. Rovněž vyzval, aby „v chrámech a monastýrech UPC pronášeli modlitby, aby Pán nedopustil rozšíření projevů sodomského hříchu v našem bohumilém národě.“
http://slovo.today/2018/06/11/glava-upc-prosyt-vladu-zaboronyty-marsh-lgbt-v-kyyevi.html


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky