Napište nám - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION 12.0.5.22 - občané2011 - spravedlnost pro lidi

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Napište nám

9 komentáře


Magdaléna Klimešová
2018-02-12 12:12:37
Dobrý den,

mapujeme dopady legislativních změn hospodaření stran a financování volebních kampaní, především v souvislosti s novelou zákona č. 247/1995 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, a s novelami volebních zákonů.
Už jste měli příležitost v nových pravidlech vést i vyúčtovat volební kampaň, zároveň někteří již začínají chystat návrhy legislativních změn, tudíž nastává vhodná chvíle pro zhodnocení fungování nových pravidel v praxi a pro získání zpětné vazby.

Vnímáme kromě zvýšení transparentnosti a vymahatelnosti pravidel také to, že se objevily některé nedostatky i problémy, které zbytečně komplikují stranám práci. Rádi bychom proto získali přímou zpětnou vazbu od Vás, na které je legislativa namířena. Chceme přispět do projednávání náprav legislativních nedostatků tak, aby zákon efektivně mířil tam, kde to je třeba, a nové změny byly odůvodněné a založené na poznání reálných zkušeností aktérů.

Dotazník, s nímž se obracíme na strany a hnutí, je stručný - jedná se o 10 otázek. Byli bychom velice rádi, pokud byste byli ochotni tématu chvilku věnovat a zodpovědět naše dotazy v online dotazníku (zde: https://goo.gl/forms/kE5GUpSHviEAV5Yt1).
Prezentace výsledků bude anonymizovaná, název strany/hnutí ani Vaše jméno nebudou zveřejněné.

Předem velice děkuji a přeji příjemný den.


S pozdravem
Magdaléna Klimešová
Analytička

tel. +420 605 171 183
magdalena.klimesova@frankbold.org
www.frankbold.org

Frank Bold
Drtinova 10, 150 00 Praha 5, Czech Republic
Byzantský katolický patriarchát
2018-03-04 16:05:39
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus,
pro Vaši informovanost Vám zasíláme naši výzvu k tzv. „Velikonoční mobilizaci“ spolu s odkazem na příslušné video:
http://vkpatriarhat.org/cz/?p=38277
https://youtu.be/oT5bith5wVg

S úctou

Biskupové-sekretáři Byzantského katolického patriarchátu
vkpatriarhat.org, uogcc.org.ua, byzcathpatriarchate@gmail.com


2018 – Velikonoční mobilizace

Byzantský katolický patriarchát vybízí:
Češi a Moravané! Zanechte pasivitu a vyjděte na velikonoční pondělí do ulic! Ať je 2. dubna v každé vesnici a v každém městě národní manifestace s transparentem: „Obnova rodiny – vzkříšení národa!“ To je první krok k záchraně!
V současné době se ocitáme v kulminačním bodě boje o bytí a nebytí. Zanikneme vnucenou okupací islámu pod právem šaría? Zlikviduje mladou generaci gender-schizofrenie? Jedno i druhé je dnes sebevražedná realita! Je třeba otevřít oči! Cílem euro-demagogie je paralyzovat odpor a udržet lidi v pasivitě. Dnes se ale pasivita rovná sebevraždě. A to je třeba vědět!
Mnozí křesťané doposud nejenže spali, ale dokonce volili a prosazovali místo systému života systém smrti! Ti místo Ježíše, který za ně zemřel na kříži, uctívají převtěleného pohanského bůžka dalajlámu a vyvěšují jeho vlajky (jako například katolická fakulta v Českých Budějovicích).
Největším křesťanským svátkem jsou Velikonoce. Připomínáme si Kristovu vykupitelskou smrt za nás a zároveň Jeho slavné vzkříšení. Křtem jsme byli naroubováni do Kristovy smrti a dostalo se nám nového života. (Ř 6,3-5, Kol 2,12).
Písmo svaté říká: „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby každý, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (J 3,16)
Český národ přijal skrze sv. Cyrila a Metoděje křesťanství a s ním i evropskou kulturu. Křesťanství odpovídá na nejzákladnější otázky člověka, jako je smysl a cíl lidského života a také jaký je smysl utrpení... Ukazuje na problém zla v člověku, na ložisko zla v jeho nitru, kterým je tzv. dědičný hřích. Smyslem života je hledat pravdu, milovat Boha a získat život věčný. To je spojeno s určitou formou sebekázně i sebekritiky, tedy schopností přiznat si chybu.
Přípravou na Velikonoce je čtyřicetidenní období postu. Zde je třeba vyčlenit si čas na modlitbu a sebezápor. V pátek se křesťané zdržují od masa, někteří se postí jen o chlebě a vodě. Rodina se společně večer modlí (růženec či jiné modlitby). Některé horlivé děti si v době postní vedou „modrý život“. Modrou barvou si do okýnka značí, zda ten den nezanedbaly dobrý skutek, anebo zda bojovaly například proti zvědavosti – to se týká především dívání se na televizi, zda bojovaly proti lenosti – to se vztahuje hlavně na ranní vstávání, zda bojovaly proti mlsnosti – nejedí ve všední dny žádné bonbony a cukrovinky, jen v neděli, atd.
Je třeba vědět, že největším pokladem pro mladého člověka je dobrá výchova. Opravdu je to ten největší poklad! Ukázněný a disciplinovaný mladý člověk lehce překonává překážky, není lhostejný, ale bojuje za pravdu a dobro, je pilným žákem i studentem a bude i poctivým dělníkem, inženýrem či lékařem i zodpovědným rodičem, který dobře vychová své děti. Nevychovaný, rozmazlený egoista, navíc otevřený nečistotě a cynismu, bude potenciálním narkomanem a zločincem. Bude tyranizovat sebe i své okolí. Nový světový řád ale zdravou výchovu trestá a pokrytecky ji nazývá „násilím v rodině“.
Jistý král zajal ve válce jinému králi syna. Jak se nepříteli pomstil? Dal jeho syna mezi hýřivé mladíky. Dovolil pak chlapci dělat všechno, co chtěl, žádné překážky v jeho rozmarech se mu nesměly klást, to by bylo traktováno jako násilí. Nakonec tohoto nevychovaného, zhýralého mladíka vrátil jeho otci. On svého otce – vladaře – brzy zabil a jako nový vladař zavinil zkázu celého národa. A toto je právě program Nového světového řádu, který zakazuje zdravou výchovu a pokrytecky ji nazývá „násilím v rodině“ a „právem dětí“. Ubohé děti ukradené juvenilní justicí v Norsku, ve Francii, Anglii a jinde. „Práva dětí!“ Člověk by plakal.
Srdce každého Čecha se dotýkají slova národní hymny: „Kde domov můj“. Domov, to není hotel či nějaká ubytovna. Domov, to je otec, matka a děti. To není pseudorodina dvou homosexuálů či dvou leseb a jim přidělených dětí, ukradených milujícím rodičům, jak nás k tomu nutí nové zákony EU.
Agitátoři NWO tvrdí, že se máme více otevřít Evropě. Ale my jsme samo srdce Evropy! A to srdce musí být zdravé! Otevřít se programu EU – masové islamizaci a gender schizofrenii – znamená smrtelný infarkt!
V době postní by se měl každý Čech na chvíli zastavit a konat pravdivé pokání. To znamená před sebou i před Bohem přiznat: „Byl jsem oklamán!“ Ložisko zla v nitru člověka miluje lež. Spojuje se se lží, kterou chrlí oficiální masmédia. Kdo jim věří, pokládá zlo za dobro a přijímá cestu smrti, na kterou pak svádí i jiné.
Nemůžeme se jen pasivně dívat na vtělování sebevražedné ideologie, která zasahuje školy, a dokonce už i školky, a nenápadně infikuje děti nejen škodlivými vakcínami, ale i gender schizofrenií, okultismem a satanismem. A nejde jen o školy. Pomalu všechny sféry veřejného života jsou zasaženy touto ideologií smrti. Piráti NWO se dopouštějí nejtěžších zločinů a programují holocaust lidstva. Vše ale konají pod praporem života, i když přinášejí hromadnou smrt. Globalizační systém lži a smrti spoléhá na to, že lidé jsou atomizováni, neschopni nebezpečí rozlišit, ne tak se sjednotit k obraně. Proces obrody ale musí někde začít! A tímto počátkem je právě velikonoční pondělí 2018. I kdyby se mělo na manifestaci sejít třeba jen pět lidí. Vy, kteří vyjdete, zachráníte národ. Po dopolední místní manifestaci se ještě sejděte a manifestujte ve svém okresním městě. Kéž by učitelé povzbudili k účasti i žáky základních a středních škol. Kéž by se aspoň někde akce zúčastnily i národopisné soubory a lidové kapely.
Je hanbou, že se každým rokem koná Prague pride, ale slušní lidé nejsou schopni za sebe i za budoucnost svých dětí vyjít do ulic. Devianti, zednáři, neziskovky, kluby snobů na univerzitách či v kavárnách mají své manipulační sítě, aby lidem profesionálně lhali a oni si pak podepsali rozsudek své vlastní smrti. Musíme se proti těmto profesionálním lhářům sjednotit a postavit se za pravdu a život!

V pondělí velikonoční ať je manifestace v každé vesnici či městě.
Češi a Moravané, vyjděte do ulic!

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

K první postní neděli 18. 2. 2018
Byzantský katolický patriarchát
2018-03-04 16:06:10
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus,
pro Vaši informovanost Vám zasíláme naši výzvu k tzv. „Velikonoční mobilizaci“ spolu s odkazem na příslušné video:
http://vkpatriarhat.org/cz/?p=38277
https://youtu.be/oT5bith5wVg

S úctou

Biskupové-sekretáři Byzantského katolického patriarchátu
vkpatriarhat.org, uogcc.org.ua, byzcathpatriarchate@gmail.com


2018 – Velikonoční mobilizace

Byzantský katolický patriarchát vybízí:
Češi a Moravané! Zanechte pasivitu a vyjděte na velikonoční pondělí do ulic! Ať je 2. dubna v každé vesnici a v každém městě národní manifestace s transparentem: „Obnova rodiny – vzkříšení národa!“ To je první krok k záchraně!
V současné době se ocitáme v kulminačním bodě boje o bytí a nebytí. Zanikneme vnucenou okupací islámu pod právem šaría? Zlikviduje mladou generaci gender-schizofrenie? Jedno i druhé je dnes sebevražedná realita! Je třeba otevřít oči! Cílem euro-demagogie je paralyzovat odpor a udržet lidi v pasivitě. Dnes se ale pasivita rovná sebevraždě. A to je třeba vědět!
Mnozí křesťané doposud nejenže spali, ale dokonce volili a prosazovali místo systému života systém smrti! Ti místo Ježíše, který za ně zemřel na kříži, uctívají převtěleného pohanského bůžka dalajlámu a vyvěšují jeho vlajky (jako například katolická fakulta v Českých Budějovicích).
Největším křesťanským svátkem jsou Velikonoce. Připomínáme si Kristovu vykupitelskou smrt za nás a zároveň Jeho slavné vzkříšení. Křtem jsme byli naroubováni do Kristovy smrti a dostalo se nám nového života. (Ř 6,3-5, Kol 2,12).
Písmo svaté říká: „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby každý, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (J 3,16)
Český národ přijal skrze sv. Cyrila a Metoděje křesťanství a s ním i evropskou kulturu. Křesťanství odpovídá na nejzákladnější otázky člověka, jako je smysl a cíl lidského života a také jaký je smysl utrpení... Ukazuje na problém zla v člověku, na ložisko zla v jeho nitru, kterým je tzv. dědičný hřích. Smyslem života je hledat pravdu, milovat Boha a získat život věčný. To je spojeno s určitou formou sebekázně i sebekritiky, tedy schopností přiznat si chybu.
Přípravou na Velikonoce je čtyřicetidenní období postu. Zde je třeba vyčlenit si čas na modlitbu a sebezápor. V pátek se křesťané zdržují od masa, někteří se postí jen o chlebě a vodě. Rodina se společně večer modlí (růženec či jiné modlitby). Některé horlivé děti si v době postní vedou „modrý život“. Modrou barvou si do okýnka značí, zda ten den nezanedbaly dobrý skutek, anebo zda bojovaly například proti zvědavosti – to se týká především dívání se na televizi, zda bojovaly proti lenosti – to se vztahuje hlavně na ranní vstávání, zda bojovaly proti mlsnosti – nejedí ve všední dny žádné bonbony a cukrovinky, jen v neděli, atd.
Je třeba vědět, že největším pokladem pro mladého člověka je dobrá výchova. Opravdu je to ten největší poklad! Ukázněný a disciplinovaný mladý člověk lehce překonává překážky, není lhostejný, ale bojuje za pravdu a dobro, je pilným žákem i studentem a bude i poctivým dělníkem, inženýrem či lékařem i zodpovědným rodičem, který dobře vychová své děti. Nevychovaný, rozmazlený egoista, navíc otevřený nečistotě a cynismu, bude potenciálním narkomanem a zločincem. Bude tyranizovat sebe i své okolí. Nový světový řád ale zdravou výchovu trestá a pokrytecky ji nazývá „násilím v rodině“.
Jistý král zajal ve válce jinému králi syna. Jak se nepříteli pomstil? Dal jeho syna mezi hýřivé mladíky. Dovolil pak chlapci dělat všechno, co chtěl, žádné překážky v jeho rozmarech se mu nesměly klást, to by bylo traktováno jako násilí. Nakonec tohoto nevychovaného, zhýralého mladíka vrátil jeho otci. On svého otce – vladaře – brzy zabil a jako nový vladař zavinil zkázu celého národa. A toto je právě program Nového světového řádu, který zakazuje zdravou výchovu a pokrytecky ji nazývá „násilím v rodině“ a „právem dětí“. Ubohé děti ukradené juvenilní justicí v Norsku, ve Francii, Anglii a jinde. „Práva dětí!“ Člověk by plakal.
Srdce každého Čecha se dotýkají slova národní hymny: „Kde domov můj“. Domov, to není hotel či nějaká ubytovna. Domov, to je otec, matka a děti. To není pseudorodina dvou homosexuálů či dvou leseb a jim přidělených dětí, ukradených milujícím rodičům, jak nás k tomu nutí nové zákony EU.
Agitátoři NWO tvrdí, že se máme více otevřít Evropě. Ale my jsme samo srdce Evropy! A to srdce musí být zdravé! Otevřít se programu EU – masové islamizaci a gender schizofrenii – znamená smrtelný infarkt!
V době postní by se měl každý Čech na chvíli zastavit a konat pravdivé pokání. To znamená před sebou i před Bohem přiznat: „Byl jsem oklamán!“ Ložisko zla v nitru člověka miluje lež. Spojuje se se lží, kterou chrlí oficiální masmédia. Kdo jim věří, pokládá zlo za dobro a přijímá cestu smrti, na kterou pak svádí i jiné.
Nemůžeme se jen pasivně dívat na vtělování sebevražedné ideologie, která zasahuje školy, a dokonce už i školky, a nenápadně infikuje děti nejen škodlivými vakcínami, ale i gender schizofrenií, okultismem a satanismem. A nejde jen o školy. Pomalu všechny sféry veřejného života jsou zasaženy touto ideologií smrti. Piráti NWO se dopouštějí nejtěžších zločinů a programují holocaust lidstva. Vše ale konají pod praporem života, i když přinášejí hromadnou smrt. Globalizační systém lži a smrti spoléhá na to, že lidé jsou atomizováni, neschopni nebezpečí rozlišit, ne tak se sjednotit k obraně. Proces obrody ale musí někde začít! A tímto počátkem je právě velikonoční pondělí 2018. I kdyby se mělo na manifestaci sejít třeba jen pět lidí. Vy, kteří vyjdete, zachráníte národ. Po dopolední místní manifestaci se ještě sejděte a manifestujte ve svém okresním městě. Kéž by učitelé povzbudili k účasti i žáky základních a středních škol. Kéž by se aspoň někde akce zúčastnily i národopisné soubory a lidové kapely.
Je hanbou, že se každým rokem koná Prague pride, ale slušní lidé nejsou schopni za sebe i za budoucnost svých dětí vyjít do ulic. Devianti, zednáři, neziskovky, kluby snobů na univerzitách či v kavárnách mají své manipulační sítě, aby lidem profesionálně lhali a oni si pak podepsali rozsudek své vlastní smrti. Musíme se proti těmto profesionálním lhářům sjednotit a postavit se za pravdu a život!

V pondělí velikonoční ať je manifestace v každé vesnici či městě.
Češi a Moravané, vyjděte do ulic!

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

K první postní neděli 18. 2. 2018
2018-03-05 14:50:16
Hezký den,

mapujeme dopady legislativních změn hospodaření stran a financování volebních kampaní.

Vnímáme kromě zvýšení transparentnosti a vymahatelnosti pravidel také vzniklé problémy. Rádi bychom proto získali přímou zpětnou vazbu od Vás, na které je legislativa namířena.

Prosíme Vás proto o vyplnění stručného dotazníku, s nímž se obracíme na strany a hnutí. Jedná se o 10 otázek. Dotazník je k dispozici online zde.
Velice rádi bychom získali vstupy a pohledy všech stran, uvítáme proto i případné předání dotazníku do vhodnějších rukou.
Prezentace výsledků bude anonymizovaná, název strany/hnutí ani Vaše jméno nebudou zveřejňované. Výsledky budou využity především jako vstup do diskuze nad změnami příslušných zákonů.


Předem velice děkuji za odpověď a přeji příjemný den.
Magdaléna Klimešová
Analytička

tel. +420 605 171 183
magdalena.klimesova@frankbold.org
www.frankbold.org

Frank Bold
Drtinova 10, 150 00 Praha 5, Czech Republic
Byzantský katolický patriarchát
2018-03-09 10:39:26
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!

Zasíláme Vám naši odpověď na „Reakciu členov evanjelickej cirkvi a.v. na vraždu J.Kuciaka a M.Kušnírovej“.

S úctou

Biskupové-sekretáři Byzantského katolického patriarchátu
vkpatriarhat.org, uogcc.org.ua, byzcathpatriarchate@gmail.com
-------------------------------------------------

Odpověď na „Reakciu členov evanjelickej cirkvi a.v. na vraždu J.K. a M.K.“

Vážený Pavle Trúsiku, dozorce Povážského seniorátu,
vážení dozorci Jáne Brozmane a Vladimíre Daniši,
vážená farářko Zuzano a ostatní podepsaní faráři,
Byzantský katolický patriarchát si dovoluje odpovědět na váš veřejný dopis, který je pro masmédia jako voda na mlýn. Chtěli bychom zdůraznit, že vražda byla skutečně brutální a účelová. Neziskovky, masmédia a někteří nečestní politici spolu s vámi nepřímo poukazují na to, že vraždu má na svědomí premiér a jeho vláda. V dopise to naznačujete: „Tragédiu zároveň považujeme za dôsledok zlého fungovania štátu...“ Dále pokračujete: „Dovolujeme si vysloviť nekompromisnú požiadavku vyšetriť a potrestať všetky osoby zodpovedné za tento ohavný čin...“ Tedy zodpovědnost přisuzujete zlému fungování státu. A co z toho vyvozujete?
Citujeme vás: „Vyzývame členov našej cirkvi, kresťanov a všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa pripojili k verejnému tlaku občianskej spoločnosti s požiadavkou vykonať kroky...“. Tedy v dané situaci v důsledku vyzýváte k svržení vlády, ke krvavému či nekrvavému majdanu. Dá se to snad pochopit jinak?
V pokryteckém gestu pokání píšete: „Aj my sme sa vzdialili od svojich ideálov a Boha, v ktorého veríme...“ Připouštíme, že jste se v minulosti Bohu vzdálili, ale realitou je, že svou pokryteckou výzvou se k Němu rozhodně nepřibližujete, ale konáte jidášský krok k sebevraždě církve a národa.
Prozrazujete, že dobře víte, že tu jde o vraždu, která byla naplánovaná s cílem obvinit vládu a následně ji svrhnout. Vy tento skrytý smysl vyjadřujete slovy: „Nezmyselná smrť môže mať len vtedy aspoň nejaký zmysel, keď prinesie spravodlivosť a uzdravovanie celej spoločnosti...“ Vy vidíte smysl této vraždy, když „prinesie uzdravovanie celej spoločnosti... a povzbudí k širokej náprave vecí verejných a k novému začiatku“. Tedy opravdu smysl vidíte, jenže ta „náprava věcí veřejných“ a „nový začátek“ nezačne skrze svržení zákonné vlády, ani skrze majdan. Svržením vlády nastane pravý opak toho, co lidem lživě předkládáte. Skrze největší krutosti spojené s masovým kradením dětí juvenilní justicí a skrze masovou islamizaci poteče krev či nastane genocida křesťanství. Jen v Norsku 100 z ukradených dětí páchá ročně ze zoufalství sebevraždu, nemluvě o mnohých zoufalých matkách.
Vážení církevní představitelé, váš politický projev je demagogický, jidášský a zločinný. Vy jste zamlčeli podstatu a zneužili církevní autoritu ke zničení křesťanství i národa. Vy jste zamlčeli, že se premiér i se svou vládou přes všechny chyby a nedostatky radikálně postavil proti migračním kvótám a islamizaci Slovenska. Zamlčeli jste, že se radikálně postavil i proti Istanbulské úmluvě, která prosazuje masovou demoralizaci, likvidaci rodiny jako tzv. stereotypu a masové kradení dětí. Zamlčujete, že právě dnes islamizace a gender demoralizace jsou dva hlavní prostředky autogenocidy národů.
Vy dobře víte, že vláda nemá s vraždou nic společného. Vy víte, že vražda má posloužit těm, kteří neučiní „nápravu věcí veřejných“, ale prosadí islamizaci a morální i fyzickou genocidu národa.
Vážení církevní představitelé evangelické církve a.v., váš zločin podněcování ke státnímu převratu, který má za cíl ne „nový začátek“, ale tragický konec, je možno kvalifikovat jako promyšlený zločin s masovým dopadem, tedy zločin proti lidskosti.
Žádáte spravedlivé potrestání vraždy. S tím plně souhlasíme. Ale je třeba potrestat spravedlivě i váš zločin, kterým připravujete masové utrpení a smrt nesčíslného počtu lidí. Kéž byste si přiznali své pokrytectví a učinili alespoň jeden krok k spravedlnosti a uzdravení nejprve vaší duše a pak duší vašich věřících, které zřejmě tímto antievangeliem a tímto duchem lži a smrti permanentně otravujete a vedete do pekla.

+ Timotej OSBMr + Metoděj OSBMr
Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu
6. 3. 2018

Byzantský katolický patriarchát
2018-03-17 15:06:55
Češi a Moravané, povstaňte!
Video: http://vkpatriarhat.org/cz/?p=38439
https://youtu.be/yzAgkofXTH0

Rok 2018 je rokem 100. výročí České republiky. A právě v tomto roce vyvstala dvě velká nebezpečí: hrozí ratifikace Istanbulské úmluvy a podepsání smlouvy Dublin IV.!
Co obsahuje tzv. Istanbulská úmluva?
Stručně řečeno: vůbec nejde o „předcházení násilí na ženách a domácímu násilí“, ale jde o vtělení sebevražedné genderové ideologie spojené se zavedením nadnárodního kontrolního mechanismu (tzv. GREVIO).
Co to znamená v praxi? Děti budou tímto nadnárodním mechanismem preventivně, tedy bez důvodu, kradeny z jakékoliv rodiny, a to nenávratně. Tak už je tomu například v Norsku, Finsku, Francii, Anglii, Německu... Informace jsou ale přísně utajovány, takže veřejnost o zločinech tohoto neofašistického systému většinou vůbec neví. Ratifikovat Istanbulskou úmluvu je v důsledku horší, než podepsat rozsudek smrti nad statisíci bezbrannými dětmi!
A co je Dublin IV.?
Členské země Evropské unie, tedy i Česká republika, budou muset trvale přijímat islamisty, anebo platit miliardové pokuty (pokuta za odmítnutí 4 migrantů činí jeden milion EUR, za odmítnutí 400 migrantů: 1 miliarda EUR!).
Po podepsání Dublinu dostanou místo české vlády moc rozhodovat o migrantech neziskovky! Budou pak bez omezení přepravovat do Česka migranty, a to jak přímo z muslimských zemí, tak z Německa, prý aby došlo k tzv. vyrovnání. Proto také Dublin IV. stanoví, že země V4, tedy Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko budou zaplavovány migranty přednostně.
Současně má v rámci Evropské unie dojít ke sjednocení sociálních dávek, aby se migranti přepravení z Německa či Švédska do těchto zemí nevraceli. Měsíční příspěvek na 1 migranta činí ve Švédsku přibližně tisíc EUR (to je 30.000 korun), v Německu 700 EUR (21.000 korun). Dojde k propastnému rozdílu mezi českými občany, především důchodci, a migranty. Navíc islámští migranti budou mít na tyto závratné sumy podle Dublinu nárok, aniž by pracovali!
Na „Dublin“ pak automaticky navazuje takzvaný „Globální kompakt“. Je řízen z OSN a realizován opět Sorosovými neziskovkami. Jde o další zintenzivnění migrace a de facto o zrušení státních hranic.
Češi a Moravané, v tomto roce se rozhoduje o bytí a nebytí našeho národa! Islamizace (Dublin) je jeden kulomet nastavený na člověka a z druhé strany je nastaven druhý – kulomet genderu s GREVIEM (Istanbul). Zvol si, kterým chceš být zastřelen – jedním nebo druhým? Anebo oběma? A lidé to vůbec nevědí, anebo tomu nechtějí věřit!
Jaké je řešení? Vyjděte z lhostejnosti a dejte najevo svůj nesouhlas! Rozhodněte se pro život, odmítněte smrt! Vyjděte na Velikonoční pondělí do ulic v každé vesnici a v každém městě. I kdyby vás bylo tři nebo pět, má to smysl! Důvěřujte Bohu jako David, který šel s prakem a pěti kamínky do boje s Goliášem. Bůh mu dal vítězství! Hned prvním kamínkem, hozeným ve víře, zvítězil. I vy s odvahou víry a transparentem jako prakem zvítězíte! Ano, zvítězíte.
Kdo k této výzvě, k tomuto kroku víry zůstane lhostejný, ponese zodpovědnost za sebezničení své i národa!
Studenti středních a vysokých škol, zvláště vy se ujměte organizace manifestace na pondělí velikonoční (2. dubna), každý ve svém rodném městě či vesnici!
Kéž se velikonoční pondělí stane počátkem velkého procesu vzkříšení národa!
Češi a Moravané, povstaňte!

Obracím se tímto také na Slováky, Poláky a Maďary: V pondělí velikonoční zorganizujte rovněž tuto velikonoční manifestaci ve svých zemích! Když povstanete, Bůh učiní zázrak! Ano, učiní zázrak. A zachrání vaše národy před islamizací i gender-sodomií a následným vyhlazením.

Češi, Slováci, Poláci, Maďaři, povstaňme!


+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

3. 3. 2018
Byzantský katolický patriarchát
2018-03-23 12:13:38
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!

Zasíláme vám náš dopis novému předsedovi vlády a vládě Slovenské republiky.

S úctou

Biskupové-sekretáři Byzantského katolického patriarchátu
vkpatriarhat.org, uogcc.org.ua, byzcathpatriarchate@gmail.com


Nový premiér, gratulace a vize

Vážený pane premiére,
vážení členové slovenské vlády,
Slovensku, které je srdcem Evropy, v tyto dny hrozil smrtelný infarkt vyvolaný vybičovanými emocemi. Nakonec nad nimi díky Bohu zvítězil rozum.
Dle slov hymny „Zastavme sa bratia“, bychom se teď měli zastavit a udělat bilanci, pravdivou diagnózu i úměrné pokání, a hlavně pravdivou prognózu, co čeká Slovensko a co čeká Vás, nového premiéra i celou vládu.
Co se týče bilance, je třeba pravdivě ukázat, že Slovensko, a tím i celá V4, byla smrtelně ohrožena. Kdo měl vinu na tomto úmyslu sebevraždy národa? Byly to nejen Sorosovy neziskovky, masmédia, ale i arcibiskup Zvolenský.
Co Vás čeká?
Nejpodstatnější otázkou, která se vědomě zamlčuje či bagatelizuje, je otázka bytí a nebytí slovenského národa i křesťanství. Aktuální hrozbu představuje velký tlak Bruselu k ratifikaci sebevražedné Istanbulské úmluvy a podepsání Dublinu IV. Je jasné, že toto bylo hlavním důvodem, proč musel premiér Fico odstoupit. Přes mnohé své chyby statečně řekl na tyto úmluvy NE, aby zachránil Slovensko. Dnes je otázka, jestli nová vláda a Vy, pane premiére, budete pokračovat v hájení zájmů národa, anebo jestli Vy a Vaše vláda zaviníte sebelikvidaci slovenského národa a zavládne nad ním demoralizace a pak půlměsíc místo cyrilometodějského kříže. Zabránit této morální i fyzické katastrofě je podstatná věc! Proto děkujeme všem Slovákům, kteří dnem i nocí volali k Bohu a dali slib, že v tyto kritické dny až do Velikonoc budou dvě hodiny denně bojovat v modlitbě za záchranu Slovenska.
Drazí Slováci, pokračujte v tomto modlitebním boji!
Dokumenty Dublinu IV jasně stanoví, že národy Evropy, tedy i Slovensko, musí dát plnou vládu neziskovkám k otevření dveří nekontrolované a neomezené islamizaci. A to je zrada a zločin neziskovek! Proto tyto organizace, které mají na svědomí i zorganizování pokusu o národní puč, musí být po příkladu Maďarska zakázány.
Istanbulskou smlouvu ani Dublin IV nesmí vláda přijmout, i kdyby na Slovensko byly uvaleny ty nejtěžší sankce. A proto Slovensko musí být v této chvíli připraveno i na revoluční krok, jímž je vystoupení z EU tak, jak to jasně pověděl bývalý prezident ČR, Václav Klaus (https://www.youtube.com/watch?v=L2D--xqbUoY).
Slovenská média musí konat pokání, že v krizové chvíli nesloužila národu, ale sloužila těm, kteří tlačili národ na šikmou cestu sebezničení.
Pokání musí konat rektoři a děkani, kteří vytvářeli podmínky a iniciovali studenty, aby se zapojili do sebevražedného puče. Studenti, chlapsky si přiznejte: „Byli jsme oklamáni, byli jsme zmanipulováni, abychom si sami kopali hrob. Proto tuto cestu smrti vědomě a dobrovolně odmítáme a chceme pozitivně budovat slovenský národ.“
Slovenský národ bude silný, když bude silná základní buňka, a tou je zdravá rodina, ne rodina dvou homosexuálů či leseb s adoptovanými dětmi ukradenými rodičům. Proto je třeba zdravá výchova v křesťanské a národní tradici, a ne devastace od školek s tzv. genderem, nucením k přeoperování pohlaví a jinými zločiny proti lidské přirozenosti. Navrhněte se svou vládou po příkladu Maďarska takovou aktuální úpravu Ústavy, která i na Slovensku vyřadí homosexuální amorálnost z veřejného života. Gay pride demoralizuje mladou generaci, proto maškarní pochody tohoto typu nemohou být v centru hlavního města, ale snad na nějakém opuštěném místě. Homosexuálové mají základní právo, a to konat pravdivé pokání! Jinak nespasí svou duši. Zde platí Ježíšovo slovo: „Nebudete-li konat pokání, všichni zahynete!“ (Lk 13,3).
Ministr vnitra by měl nejprve vyšetřit, kdo ze zahraničí puč inicioval. Je třeba vědět, že bez toho nebude moci vyšetřit hlavního viníka vraždy, protože jím je ten, kdo naplánoval tento puč. A všichni, kteří očernili Ficovu vládu, by se měli omluvit za tento zločin hrubého očernění nevinných. Na prvním místě by se měl omluvit arcibiskup Zvolenský a biskup Forgáč a oba by měli odstoupit z úřadu.
Slovensko čeká tvrdý boj a vláda bude vystavena mimořádně silnému psychologickému a morálnímu tlaku. Vy, pane premiére, bez jednotného politického směru a hlavně bez modliteb v tomto boji neobstojíte! Proto každý Slovák má povinnost se za svou vládu z celého srdce modlit (2Tim 1), i kdyby to měl být třeba jen jeden upřímný Otčenáš za den. Od této křesťanské a vlastenecké povinnosti není nikdo dispenzován. Protože je období tvrdé psychologické, ale i duchovní války, všichni musí bojovat, ať s růžencem v rukou či jinou modlitbou. Všichni budeme skládat účty před lidským, ale i Božím soudem za to, zda jsme v těchto historických chvílích bojovali, anebo spali, či dokonce jako vlastizrádci kopali hrob. Jestli v tomto boji obstojí Slovensko, obstojí i celá V4. Uvědomte si tuto zodpovědnost za budoucí generaci i za své bratrské národy!
Vyzýváme také Slováky, kteří mají hluboké zranění ve vztahu k Maďarům, spojené s dlouhodobou historií: V této situaci je třeba odpustit a připojit se k záchrannému programu, který realizuje maďarský premiér Orbán. On na život a na smrt hájí křesťanství i národ. Kéž je příkladem i Vám, pane premiére, i celé slovenské vládě.
Slovensko je nejmenším státem v Střední Evropě, a pro něj platí slovo zaslíbení: „Neboj se, červíčku Jákobův... Já jsem tvá pomoc... tvůj Vykupitel“ (Iz 41,14).
Na závěr Vás vyzýváme, pane premiére, abyste hned při oficiálním vstupu do funkce složil aktuální slib, podobný tomu, jaký dal Váš předchůdce. Slibte před Bohem a národem, že nikdy neratifikujete Istanbulskou smlouvu a nepřijmete Dublin IV. Váš slib je garance záchrany křesťanství i slovenského národa! Bez této garance by Vaše vláda nemohla dostat důvěru národa.
Kéž Bůh dá statečnost a moudrost slovenské vládě! Držte se Božího zákona, z něj vyúsťuje spravedlivé zákonodárství! Bůh pak Slovensko neopustí!
V Kristu

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

22. 3. 2018
2018-05-04 19:28:09
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!

Zasíláme Vám výzvu zemím V4 před Letnicemi: http://vkpatriarhat.org/cz/?p=38890, https://youtu.be/MLp_nehJ5aI.

S úctou

Sekretariát Byzantského katolického patriarchátu
vkpatriarhat.org, uogcc.org.ua, byzcathpatriarchate@gmail.com
Byzantský katolický patriarchát
2018-05-12 13:05:37
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
Zasíláme Vám kopii našeho dopisu slovenským biskupům ohledně Istanbulské úmluvy a Dublinu IV.
Audio: http://vkpatriarhat.org/cz/?p=38879
https://gloria.tv/audio/xuk9id9zpHdT3JXHhhKbbWgpr

S úctou
Biskupové-sekretáři Byzantského katolického patriarchátu
vkpatriarhat.org, uogcc.org.ua, byzcathpatriarchate@gmail.com
----------------------------------------------------------

Zastavte sa, bratia biskupi! Slováci ožijú!

Vážení biskupové Slovenska!
Veřejnost potřebuje znát, oč se konkrétně jedná v Istanbulské smlouvě. Smlouva umožňuje tak, jako např. ve Finsku a Norsku, sociálním službám vloupat se do domů a bez soudu na bázi tzv. „prevence“ krást děti z jakékoliv rodiny, školy či školky jenom např. proto, že užívají výrazy jako „máma“ a „táta“, a ne „rodič 1“ „rodič 2“. Ukradené děti potom kočují mezi tzv. adoptivními rodinami homosexuálů a sadomasochistů. Současně existuje přísný zákaz medializace rodinných tragédií, sebevražd a tyranizování dětí ukradených těmito sociálními službami. V Norsku stoupl počet sebevražd ukradených dětí z 59 ročně na více než 100! Matky ukradených dětí ze zoufalství propadají alkoholu, narkotikům a páchají sebevraždy.
Každá rodina, která má děti, bude dle Istanbulské úmluvy kontrolována. Takzvané GREVIO bude rodiče držet pod terorem hrozby preventivního odnětí dětí, když z nich nebudou chtít dělat zdemoralizované gender schizofreniky. Toto je programovaná satanizace křesťanských národů s cílem jejich genocidy. Je zde jeden problém – lidé na Slovensku tomu nejsou schopni věřit. Kdyby církev pravdivě informovala a varovala, lidé by uvěřili a včas se bránili. Když ale vedení církve mlčí, dopadá na ně zodpovědnost za blížící se tragédii.
Dozor nad dodržováním Istanbulské smlouvy budou mít neziskovky!
Vážení biskupové, s vědomím reálného nebezpečí se na vás obracíme s prosbou: Zastaňte se slovenského lidu alespoň nyní!
V únoru 2018 byl sice čten pastýřský list, v němž jste požadovali, aby Slovensko stáhlo svůj podpis a nepřijalo Istanbulskou úmluvu, ale tato hrozba stále trvá! Vláda pod vedením tehdejšího premiéra vyjádřila rozhodné stanovisko, že Istanbulskou smlouvu nikdy ratifikovat nebude. Když ale současná vláda pod tlakem Bruselu ustoupí, smlouva bude ratifikována. Aby se to nestalo, vláda potřebuje silnou podporu církve, která ještě může zmobilizovat národ.
Biskupové Slovenska, žádejte vládu, aby na základě článku 80 odstoupila od Istanbulské úmluvy navždy! Iniciujte zákon, který by zakazoval prosazování gender-ideologie na Slovensku, a to ve všech jejích formách a ve všech oblastech společnosti.
Druhé bezprostřední nebezpečí hrozí z realizace Dublinu IV, který stanoví neomezený a nepřetržitý příliv nelegálních muslimských migrantů. Slovensku tím navíc vyplývá i povinnost zabezpečit každému z nich sociální podporu ve výši 700-1000 EUR měsíčně. Odmítnutí migrantů je spojeno s tvrdými sankcemi. Za jednoho nepřijatého migranta – pokuta 250 000 EUR.
V dané situaci si klademe otázku, jestli není účinným řešením spolu s ostatními zeměmi V4 vystoupit z EU! To je aktuální otázka. Nebo se má Slovensko raději nechat dotlačit k masové sebevraždě? Tyto smlouvy jsou novou formou války proti slovenskému národu i proti zemím V4 s cílem jejich totální likvidace – morální i fyzické. Anebo snad přeháníme? Ptáme se: Co může být horšího? Slovensko Evropskou unii nepotřebuje, pokud usiluje o jeho zničení.
Vážení biskupové, vyjádřili jste ve svém otevřeném listu premiérovi ze dne 23. 4. 2018 přesvědčení, že migrantům je třeba pomoci. Jste si vědomi, že v případě současné migrace jde o zjevnou snahu okupace Evropy muslimy? To je spojeno s enormním nárůstem islámského extremismu, kriminality, brutálních vražd, znásilnění, teroristických útoků, vzniku sociálních napětí, vzniku no-go zón a občanských nepokojů. Fakt, že tok lidí, jdoucích do Evropy, je koordinovaný, plánovaný a dobře financovaný, je už dávno dokázaný. Je zveřejněn program, kdy tyto nadnárodní organizace chtějí do Evropy přesídlit 300-500 milionů muslimů, jak z Afriky, tak z arabských států. Uvědomujete si, že zde nejde o pomoc migrantům, ale o sebevraždu národa a křesťanství?
Žádný soudný občan SR nechce, aby vznikl Slovakistán pod symbolem půlměsíce místo cyrilometodějského kříže. Vaše nejasné provolání o pomoci „uprchlíkům“ tomu však připravuje cestu.
Jako formu pokání čiňte opak: vyzvěte v pastýřském listu a rovněž i premiéra a vládu, aby se zasadili o národ a v žádném případě nepřijali ani Dublin IV, ani Istanbul. To je vaše pastýřská povinnost.
Slovensko i země V4 jsou v podobné situaci, jako byl vyvolený národ v zajetí babylonském. Byl už naplánován den a měsíc jeho vyhlazení. Tehdy pro víru Mordechaje a jeho neteře, královny Ester, byl národ Bohem zachráněn. Ohrožený národ se modlil a postil a úpěnlivě volal k Bohu o záchranu. Navrhujeme všem státům V4, kterým hrozí stejné nebezpečí, postit se v novéně (od 11. 5. do 19. 5.) před Turícemi. Zároveň ať každý dá Bohu slib dvou hodin modliteb denně. V den Turíc ať kněží s věřícími vyjdou ze svých chrámů. Ať se modlí a prosí Boha za záchranu svého města, vesnice i celého národa před naplánovanou autogenocidou.
Bůh je stejný včera, dnes i navěky, On je Bohem všemohoucím. Ale najde víru, aby nás skrze ni mohl zachránit? Zastavte sa, bratia biskupi! – A Slováci ožijú!


+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

4. 5. 2018
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky