Zápisy z jednání - občané2011 - spravedlnost pro lidi

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Zápisy z jednání

O nás


Zápis ze shromáždění členů
Politického hnutí OBČANÉ 2011

Datum konání :  19.listopadu 2013 v 17.30 hod

Místo konání:  salonek Restaurace Jizera, Praha 1 Václavské nám.


  Schůzi shromáždění členů zahájil stávající předseda přípravného výboru p.Ludvík Adámek, přivítal přítomné členy PH a seznámil je s navrhovaným programem schůze:

1) úvod a přivítání členů


2) Zpráva představenstva o činnosti politického hnutí za r. 2012, 2013, včetně účetní uzávěrky

3) Zpráva představenstva o účasti politického hnutí ve volbách do Poslanecké sněmovny 25. a 26.11.2013


4) Volba zapisovatele a ověřovatele schůze

 5) Volba členů představenstva


6) Volba dozorčí rady


7) Volba členů rozhodčího výboru

8) Změna stanov

9) Diskuse


 10) Závěr

 Ad 1)  Předseda konstatoval dále, že shromáždění členů je usnášeníschopné, neboť je přítomna nadpoloviční většina členů (osobně nebo dle udělené plné moci, celkem 12 členů).
  
 Předseda  nechal hlasovat dále o přeneseném návrhu programu jednání, pro hlasovalo  12  přítomných. Program byl schválen.

Ad 2) Předseda přednesl Zprávu představenstva o činnosti politického hnutí za r. 2012, 2013, včetně účetní uzávěrky.  Předseda nechal odhlasovat souhlas s účetní závěrkou za rok 2011 a 2012. Souhlas s nimi vyslovilo 12 přítomných členů, shromáždění členů tím účetní závěrky politického hnutí za rok 2011 a 2012 schválilo.

Ad 3) Předseda přednesl  Zprávu představenstva o účasti politického hnutí ve volbách do Poslanecké sněmovny 25. a 26.11.2013

     
Ad 4) Předseda předložil návrhy na zapisovatele schůze Moniku Beranovou a  ověřovatele zápisu Lukáše Adámka  a nechal o návrzích hlasovat. Oba jmenovaní byli schváleni 12 hlasy z 12 přítomných jakožto zapisovatel a ověřovatel zápisu.

Ad 5)  Předseda navrhl  volbu členů jednotlivých orgánů PH:
Do představenstva byli navrženi  Adámek Ludvík
                                                    Beranová Monika
                                                    František Beneš
Protinávrhy nebyly z pléna podány, volba proběhla veřejným hlasováním,  konstatuje se , že z 12 přítomných členů bylo pro navrhované složení představenstva 11, 1 přítomný se zdržel. Výše uvedení byli zvoleni za členy představenstva PH.

Ad 6) Předseda navrhl  volbu členů Dozorčí rady, za členy byli navrženi  
                                                   Jaroslav Vykysal
                                                    Tomáš Hrnčíř
                                                    Ing.Petra Benešová
Protinávrhy nebyly z pléna podány, volba proběhla veřejným hlasováním, konstatuje se, že z 12 přítomných členů bylo pro navrhované složení dozorčí rady 12 hlasů z 12 přítomných . Výše uvedení byli zvoleni za členy dozorčí rady PH.

Ad 7) Předseda navrhl  volbu členů rozhodčí rady, za členy byli navrženi  
                                                      Recová Eva
                                                      Jaroslav Pelcl                                                
                                                      Ing. Karel Adámek
  Protinávrhy nebyly z pléna podány, volba proběhla veřejným hlasováním, konstatuje se, že z 12 přítomných členů bylo pro navrhované složení rozhodčí rady 11, jeden se zdržel. Výše uvedení byli zvoleni za členy rozhodčí rady PH.

Ad 8)  Předseda předložil přítomným k odsouhlasení návrh změny stanov politického hnutí, a to  doplnění stávajícího čl. IV, bodu1 posledního odstavce ( jde v podstatě o možnost konání náhradní ho Shromáždění členů). Po diskusi bylo přistoupeno k hlasování o změně stanov, a to doplnění posledního odstavce v čl. IV, bodě 1 o text „Nebude-li Shromáždění členů, svolané řádně a včas, usnášeníschopné z důvodu menšího počtu členů, koná se náhradní Shromáždění členů jednu hodinu po stanoveném začátku řádného Shromáždění členů. Takovéto náhradní Shromáždění je usnášeníschopné při jakékoli účasti členů hnutí, která nesmí být však nižší než 7 členů, a pak je rozhodnutí přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů s výjimkou rozhodnutí o rozpuštění hnutí nebo jeho sloučení, kdy rozhodnutí vyžaduje kvalifikovanou většinu přítomných členů.“.

Pro uvedenou změnu stanov se vyslovilo 12 z 12 přítomných, změna byla schválena. Představenstvu s ukládá předat úplné znění stanov na Ministerstvo vnitra.

Ad 9) Předsedající p. Adámek v rámci tohoto bodu informoval, že nebude předkládán návrh na změnu výše členského poplatku na rok 2014, tedy že ten bude opětovně ve výši 200 Kč na každého člena, důchodci event. studenti pak platí ve výši 100 Kč.

       V rámci diskuse byly projednávány otázky budoucího a aktuálního programu PH,

podoby a zlepšení webových stránek, vedení Facebooku a náplň informací, organizace zakládání krajských klubů, prioritně KK Praha, informace o komunikaci s dalšími sympatizanty PH apod.

Ad 10) Shromáždění členů bylo ukončeno v 19.00 hod.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky